25 – 26 ธันวาคม 2564 การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัดสตูล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก