20 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผู้บริหาร ครู บุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.บ้านตะโละหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา ศึกษาดูงานการบริหารจัดการหอพักและการดูแลนักเรียนประจำ ณ รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ดูภาพเพิ่มเติม