2 6 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.30 น. การประชุมเชิงปฎิบัติการทบทวนหลักสูตรพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์)