2-4 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ออกนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัดสตูล ตามโครงการการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัดสตูล ระดับชั้น ม.6 ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก