2 สิงหาคม 2565 ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว มอบช่อดอกไม้ต้อนรับนักเรียนกลับจากการเข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติระยะ 1 ปี รุ่นที่ 60 พ.ศ. 2564-2565 จำนวน 3 คน 1. นางสาวโซฮารา มะหะหมัด นักเรียนชั้น ม.5 ห้อง โอเมก้า ได้รับทุนประเภททุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (Kennedy-Lugar Youth and Study หรือ KLYES) ประเทศสหรัฐอเมริกา 2.นางสาวพัชชา บุญช่วย นักเรียนชั้น ม.5 ห้อง เดลต้า ได้รับทุนประเภท ทุนทั่วไป ประเทศ สหรัฐอเมริกา 3. นางสาวกมลชนก หนูละออง นักเรียนชั้น ม.5 ห้อง โอเมก้า ได้รับทุนประเภททุนทั่วไป ประเทศโปรตุเกส

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก