2 มีนาคม 2566 คณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล เข้าพบ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียน ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และขอความร่วมมือในการเป็นพี่เลี้ยงดำเนินการจัดงาน Thailand -Japan Student ICT Fair 2024

ดูภาพเพิ่มเติม