วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล จัดกิจกรรมโครงการพัฒนา ศักยภาพครูมืออาชีพ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ณ หอประชุม 20 ปีโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล