วันที่ 24 สิงหาคม 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จัดพิธีมอบโล่รางวัลการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ ภายใต้หัวข้อ “จิตอาสา พาสังคมร่มเย็น” ภายใต้โครงการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2566 ในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล ประจำเดือนสิงหาคม มี นายชาตรี ณ ถลาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูลรางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ นางสาวมุมีนา มูเก็ม ชั้น ม.4/6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล