วันที่ 20-21 กันยายน 2565 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลและบริบทของโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา (On-Site) โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา (On-Site) และโรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน (Online) ซึ่งเป็นพื้นที่เกาะทั้งสามโรงเรียน เพื่อนำข้อมูลพื้นฐานและบริบทของโรงเรียนพื้นที่เกาะมาใช้ประกอบในการดำเนินโครงการบริการวิชาการ และจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการความรู้ STEM และ STEAM สู่โครงงานเพื่อชุมชน

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก