ขอแสดงความยินดีนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ผ่านการสอบคัดเลือก ประเภททุนทั่วไป โครงการเยาวชนเอเอฟเอส เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 62 (พ.ศ. 2566-2567) รวมทั้งสิ้น จำนวน 35 คน 1. สถานภาพ ตัวจริง จำนวน 24 คน 2. สถานภาพ สำรอง จำนวน 11 คน

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก