โอลิมปิกวิชาการ ปี 2561-2563

รางวัลโอลิมปิกวิชาการ ระดับชาติ ปี 2561 – 2564

นายภทรกร นิจจรัลกุล ม.6/3
เหรียญเงิน สาขาคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2561

นายพีรพล มะโนภักดิ์ ม.6/
4
เหรียญเงิน สาขาชีววิทยา
ปีพ.ศ. 2562

เด็กชายวีรภัทร อดิศักดิ์ภิรมย์ ม.4/
1
เหรียญทองแดง
สาขาดาราศาสตร์
ปีพ.ศ. 2562
นายฐปวรรฒ หมื่นสุวรรณ ม.6/1
เกียรติคุณประกาศ
สาขาฟิสิกส์
ปีพ.ศ. 2562


นางสาวกันติชา แก้วทอง
ม.6/1
เหรียญทองแดง สาขาเคมี
ปี พ.ศ.2563