นักเรียนรางวัลระดับชาติ

ปี รางวัล ผู้แข่งขัน/ประกวด
2549 เยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

นางสาวอัครมณี แซ่จั่น 


ทุนมูลนิธิกาตาร์ ตัวแทนคณะเด็กไทย
เข้าร่วมชมการแข่งขัน กีฬาเอเชี่ยนเกมส์
ครั้งที่ 15 ประเทศกาตาร์


เด็กหญิงโรสลีน่า สุมาลี 


2551 เหรียญทองแดง การพัฒนาเว็บด้วย
OPENSOURCE SOFTWARE
สาขาคณิตศาสตร์ จัดโดย สสวท.


นายเมธา หวังธรรมมั่ง
นายรังสิมันต์ นรารัตน์วงศ์
นายปริญญา ปานเล่ห์

2552 ทุนอุดหนุนการวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ
โดย สสวท.

นางสาวศุกร์ธิดา หลีเดชดำรงค์
นางสาวมธุชารี โต๊ะยิ

2553 เหรียญทองแดง GSP จัดโดย สสวท.


นายกิตติคุณ ซึ้งหฤทัย
นายบัญญวัฒน์ จักรวาลพิทักษ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน
MWITS Young Physicists’Tournament 2010

นายอยุวัฒน์ วรรณโร
นายบัญญวัฒน์ จักรวาลพิทักษ์
นางสาววลัยภรณ์ คงคำสวน

2554 ตัวแทน AFS ประเทศไทย ประชุมที่อเมริกา

นายสุทธิรักษ์ สันง๊ะ
เหรียญทองแดง GSP จัดโดย สสวท.


เด็กชายจิราวัฒน์ นัยกองศิริ
เด็กชายภัคธร เพียรเดชา

2555 รองชนะเลิศแข่งขันการพูด
ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
จัดโดย สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ.
นางสาวฮานาน สิดิ
2556 เหรียญทองแดง GSP จัดโดย สสวท. นายภัคธร เพียรเดชา
นายณัฐนันท์ มาสินธุ์
2557 รางวัลเชิดชูเกียรติ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายกรรปกรณ์ เอี้ยวเล็ก
นายฐิติทัศน์ เดชเดชะ
นายภัทรพล ขจรศรีพิพักษ์

2558 รางวัลเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษา ระดับประเทศ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2558 (ระดับประเทศ) จัดโดย สพฐ.
เด็กชายอธิคม ยงสุวรรณกุล

2558 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับ ม.ปลาย
การประกวดสื่อการสอนศีลธรรม (DVD เรื่องสั้น) จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายรัตภูมิ นพพัตร
นายเมธาสิทธิ์ บุญยิ่ง
นางสาวเนตรนภา เทพศิริ
นายศุภกร ชวนวัฒนา
นายชัยวัฒน์ ดีนนุ้ย

2558 รางวัลชมเชย ระดับ ม.ต้น การประกวด
สื่อการสอนศีลธรรม(DVD เรื่องสั้น) จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เด็กหญิงณัฐกมล ไชยมั่น
เด็กหญิงดาลัด รัตนกาญจน์
เด็กชายถุงทอง ทิมเปีย
เด็กหญิงกานต์สินี เจนกุลประสูตร

2560 รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง การแข่งขันโครงงาน
วิทยาศาสตร์ระดับประเทศ “ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 13” ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย
นายณรงศักดิ์ หลีเหล็ม
นางสาวแก้วใจ บุญเตี๋ยว
นางสาววรินทร อินทรา

การแข่งขัน Thailand-Japan Game Programing Hackathon
ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
นายภทรกร นิจจรัลกุล
นางสาวพิชามญชุ์ หวังเจริญมณ
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันThailand-Japan Game Programing Hackathon ณ เมือง Hakodate ประเทศญี่ปุ่น
นายวิลดาน หลงลูวา

2561 รางวัลดีเด่น การแข่งขันนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์
นายวิลดาน หลงลูวา
นายภทรกร นิจจรัลกุล
นายบุคอรีย์ หมาดทิ้ง
นายบุคอรี กาหลง
2561 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน
Thailand-Japan Game Programing Hackathon 2018 เป็นตัวแทนไปแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่น
นางสาวนภัสสร รัตนสุวรรณ