นักเรียนรางวัลพระราชทาน

เด็กหญิงสุภาวรรณ ตันติหาชัย

พ.ศ. 2542

เด็กหญิงเจนจิรา จันทะมุณี

พ.ศ. 2544

นางสาวปิยธิดา สราญฤทธิ์

พ.ศ. 2545

นายชายธง ชูเรืองสุข

พ.ศ. 2546

เด็กชายวิชานนท์ แซ่เจีย

พ.ศ. 2547

นางสาวปานแก้ว ยักกะพันธ์

พ.ศ. 2552

เด็กหญิงนดา ยีมัสซา

พ.ศ. 2555

นางสาวฮานาน สิดิ

พ.ศ. 2555

เด็กชายสมาธิ ผิวเหลือง

พ.ศ. 2556

นายอิรฟาน ปะดุกา

พ.ศ. 2557

นางสาวฟองชล แซ่เล่า

พ.ศ. 2558

นายอภิรัก คลายนา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

พ.ศ. 2561