นักเรียนรางวัลระดับนานาชาติ

ปี รางวัล ผู้แข่งขัน/ประกวด
2556 เหรียญทองแดง “การทดสอบแก้โจทย์ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์”
ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์มัวร์ รัฐยะโฮร์
ประเทศมาเลเซีย
(มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน ออสเตรเลีย ไทย)
นายอิลเลียส คลานุรักษ์


เหรียญทองแดง “การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษในที่ประชุมชน” ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์มัวร์ รัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย
(มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน ออสเตรเลีย ไทย)
นางสาววรรลิยา วิไลลักษณ์
ชนะเลิศ เหรียญทอง “การแสดงทางวัฒนธรรม (การรำมโนราห์)”
ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์มัวร์ รัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย
(มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน ออสเตรเลีย ไทย)
เด็กหญิงสุทธิดา ชูเลื่อน
เด็กหญิงบัวบูชา เต็มแก้ว
เด็กหญิงสริตา ปิ่นแก้ว
2557 ชนะเลิศ เหรียญทอง “Poster Drawing Competition” ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์มัวร์
รัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย
(มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย บรูไน ฮ่องกง ตุรกี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ไทย)
นายอนุสิษฐ์ ชนะสงคราม


รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญเงิน
“การแข่งขัน Mathematics and Science Quiz” ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์มัวร์ รัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย
(มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย บรูไน ฮ่องกง ตุรกี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ไทย)
นายภัคธร เพียรเดชา


เหรียญทองแดง “English Public Speaking”
ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์มัวร์ รัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย
(มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย บรูไน ฮ่องกง ตุรกี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ไทย)
นายอิรฟาน ปะดุกา
รางวัลการแสดงยอดเยี่ยม “Best Cultural
Performance (Kinnaree Ron)”
ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์มัวร์ รัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย
(มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย บรูไน ฮ่องกง ตุรกี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ไทย)
ด.ญ.เบญญา ภัทรมงคลเขตต์
ด.ญ.ศศินิภา ชนะภัย
ด.ญ.จุฑาทิพย์ ปุ๋ยพรหม
ด.ญ.รวิสรา นราสฤษฎ์กุล
2558 การนำเสนอภาคบรรยายยอดเยี่ยม โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา เรื่อง ฤทธิ์ต้านเชื้อราสนิม (Puccinia polysora Undrew) ของสารสกัดจากพืช ในงาน MWIT Science Fair 2015 27-30 ม.ค.58 ณ ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม โดยมีโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำจาก 12 ประเทศ เข้าร่วมงาน นายฐิติทัศน์ เดชเดชะ
น.ส.ไอรดา ตรียงค์
น.ส.ณัฐธิดา ทองในเมือง
ชนะเลิศ เหรียญทอง การแสดงทางวัฒนธรรม ชุดจินตปาตี ระดับนานาชาติ ในงานมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ เมื่อวันที่ 27-30 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ มัวร์ รัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมีโรงเรียนจากประเทศมาเลเซีย ประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศฮ่องกง เข้าร่วมแข่งขัน ด.ญ.ภัทรวดี อำภา
ด.ญ.เบญญา ภัทรมงคงเขตต์
ด.ญ.ศศินิภา ชนะภัย
ด.ญ.ณัฐนรี พัฒนศิริ
ด.ญ.รวิสรา นราสฤษฏ์กุล
ด.ญ.จุฑาธิป ปุ๋ยพรหม
รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง การวาดภาพโปสเตอร์ ระดับนานาชาติในงานมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ เมื่อวันที่ 27-30 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ มัวร์ รัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมีโรงเรียนจากประเทศมาเลเซีย ประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศฮ่องกง เข้าร่วมแข่งขัน นายศิวกร แสงคงทอง


รองชนะเลิศ อันดับ 3 เหรียญทอง การวาดภาพโปสเตอร์ ระดับนานาชาติในงานมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ เมื่อวันที่ 27-30 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ มัวร์ รัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมีโรงเรียนจากประเทศมาเลเซีย ประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศฮ่องกง เข้าร่วมแข่งขัน นายอัฟนาน จุลยานนท์เหรียญเงิน การพูดภาษาอังกฤษในที่
ประชุมชน ระดับนานาชาติ ในงานมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ เมื่อวันที่ 27-30 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ มัวร์ รัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมีโรงเรียนจากประเทศมาเลเซีย ประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศฮ่องกง เข้าร่วมแข่งขัน
น.ส.ณัฐชาญ์ สุภาพ
รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญเงิน การตอบคำถามคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติในงานมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ เมื่อวันที่ 27-30 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ มัวร์ รัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมีโรงเรียนจากประเทศมาเลเซีย ประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศฮ่องกง เข้าร่วมแข่งขัน
น.ส.ลลิตา อภิสรพาณิชย์
เหรียญเงิน โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ในงานมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติเมื่อวันที่
27-30 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียน
วิทยาศาสตร์ มัวร์ รัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมีโรงเรียนจากประเทศมาเลเซีย ประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศฮ่องกง เข้าร่วมแข่งขัน
นายฐิติทัศน์ เดชเดชะ
น.ส.ณัฐธิดา ทองในเมือง
น.ส.ไอรดา ตรียงค์
2560
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง รายการแข่งขัน On The Maximum Volumes of Square Prisms and Cylinders Contained in A Hemisphere (MATH) นายธนภัทร สัมพันธรัตน์
นายปฏิพัฒน์ มะสีละ
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง รายการแข่งขัน A Comparative Study on the Adsorption of Lead (2) by Silicon dioxide from Rise Husk and Straw. (CHEM) นางสาวบัวบูชา เต็มแก้ว
นางสาวซันวาร์ มาลินี
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง รายการแข่งขัน A Student on the Growth of Moina Macrocopa Using Different Types of Food. (BIO) นางสาวนัตฐิกานต์ ชูเงิน
นางสาวฟาตีมะห์ วายูโซ๊ะ
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง รายการแข่งขัน Comparing the Thermal Insulation Properties of Different types of Natural Fibers. (PHY) นายณัฐภัทร เพ็ชรรัตน์
นางสาวสิริณิชญ์ มีเสน
เกียรติบัตรเหรียญทอง รายการแข่งขัน Poster Competition นางสาวศลิดา ชูพงศ์
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง รายการแข่งขัน Scrabble Competition นายอภิรักษ์ คลายนา
นางสาวฟาเดีย สามะ
เกียรติบัตรเหรียญทอง รายการแข่งขัน Poster Mathematics and Science Quiz Competition นางสาวยัสมิน ตาพา
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง รายการแข่งขัน Poster Mathematics and Science Quiz Competition นายอาดีลัน ซาเฮาะ
เกียรติบัตรเหรียญเงิน รายการแข่งขัน Cultural PerFormance Competition นายพีรวิชญ์ นววิภาพันธ์
นายอภิรักษ์ คลายนา
นายปฏิพัฒน์ มะสีละ
นายอาดีลัน ซาเฮาะ
นางสาวยัสมิน ตาพา
นางสาวศลิดา ชูพงศ์
นางสาวเจตสุภา ศิริพันธุ์
นางสาวฟาเดีย สามะ
เกียรติบัตรเหรียญทองแดงพร้อยถ้วยรางวัล รายการแข่งขัน Lego Space Robotics Challenge นายปฏิพัฒน์ มะสีละ
นายศุภณัฐ ขจรเจริญกุล
นายพีรวิชญ์ นววิภาพันธ์
นายภทรกร นิจจรัลกุล
เกียรติบัตรเหรียญทองแดงพร้อยถ้วยรางวัล รายการแข่งขัน Singing นางสาวเจตสุภา ศิริพันธุ์
2561 รองชนะเลิศอันดับ 1 รายการแข่งขัน
Thailand-Japan Game programing Hackathon ณ ประเทศญี่ปุ่น
นายวิลดาน หลงลูวา
2562 รางวัลเหรียญเงิน สาขาฟิสิกส์ โครงงานระดับนานาชาติ
ในงาน International Science and Invention Fair 2019
นายนูรอัซรี่ย์ วันอารยวงศ์
นางสาวชนกานต์ บูรพาสาธิต
รางวัลเหรียญทองแดง สาขาคณิตศาสตร์ โครงงานระดับนานาชาติ
ในงาน International Science and Invention Fair 2019
นายภัทรชนม์ พรมคำซาว
นายนิธิพัฒน์ สุวนิช
รองชนะเลิศอันดับ 1 นำเสนอโครงงานระดับนานาชาติ
ณ ประเทศสิงคโปร์ Game for Visually Impaired People (เกมผู้พิการทางสายตา)
นายวิลดาน หลงลูวา
นางสาวสมิตานัน ตาเดอิน
นายภทรกร นิจจรัลกุล
รางวัลชนะเลิศ (Merit) ระดับเอเชียแปซิฟิก การประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นระดับเอเชียแปซิฟิก Asia Pacific ICT Alliance Awards 2019 (APICTA 2019)ในหัวข้อโครงงาน “Game for Visually Impaired People” ณ เมืองฮาลอง
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
นายวิลดาน หลงลูวา
นายภทรกร นิจจรัลกุล
นายภัทรชนม์ พรมคำซาว