ประกาศมาตรฐานการศึกษาและกำหนดเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาฯ ปีการศึกษา 2564

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและค่าเป้าหมายเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและค่าเป้าหมายเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและค่าเป้าหมายเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560