รายงานการพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดกิจกรรม การเรียนรู้ชีววิทยา ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์

ผู้ประเมิน : นางศุลยา สามัญ
ครูชำนาญการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล