รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน และร้อยละ โดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้ประเมิน : นางปรีดา ผลาสิงห์
ครูชำนาญการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล