การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปรผัน โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค K-W-D-L สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้ประเมิน : นายดนุรุจ สามัญ
ครูชำนาญการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล