คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู

ทำเนียบนายกสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

นายวรรโณ เวชศาสตร์
2554-2557

รายนามคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
24 ธันวาคม 2554 – 23 ธันวาคม 2557

นายวรรโณ เวชศาสตร์
นายกสมาคม
นายมานพ ตาเดอิน
อุปนายกคนที่ 1
นายสรยุทธ หนูเกื้อ
อุปนายกคนที่ 2
นางดวงกมล แช่ม
เลขานุการสมาคม
นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว
รองเลขานุการสมาคม
นางพานิช ชัยมงคลานนท์
เหรัญญิก
นางอุไรวรรณ์ จิตต์ดี
ผู้ช่วยเหรัญญิก
นายธนพงษ์ แก้วมณี
ปฏิคม
นายบุญฤทธิ์ เรืองหิรัญ
ผู้ช่วยปฏิคม 1
ด.ต.สิทธิกร ปลอดใจกว้าง
ผู้ช่วยปฏิคม 2
นายศรัณย์ หวันมะรัตน์
นายทะเบียน
นายสุนทร คำทองเสน
ผู้ช่วยนายทะเบียน
นางศกลวรรณ สุขมี
ประชาสัมพันธ์
นางสุวรรณี หมัดอาด้ำ
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
นายแก้ว เตี้ยเล็ก
ฝ่ายวิชาการ
นายมานะชัย สังข์แก้ว
ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ 1
นายวิชัย ครูอ้น
ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ 2