รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ     20 พฤษภาคม 2558 ครบรอบ 21 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล
      หน้าหลัก
      ประวัติโรงเรียน
      สัญลักษณ์โรงเรียน
      เพลงมาร์ช
      เยี่ยมชมโรงเรียน
      ทำเนียบผู้บริหาร
      คณะกรรมการสถานศึกษา
      ทีมงานบริหาร
      โครงสร้างการบริหาร
      นโยบายการจัดการศึกษา
      จุดเน้น 10 ประการ
      ประกันคุณภาพการศึกษา
      ข้อมูลและสารสนเทศ
      ฝ่ายบริหารวิชาการ
      ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
      ฝ่ายบริหารงานบุคคล
      ฝ่ายบริหารงบประมาณ
      ฝ่ายบริหารทั่วไป
      คณะกรรมการตรวจสอบ
             ภายในสถานศึกษา
      วิทยาศาสตร์
      คณิตศาสตร์
      ภาษาต่างประเทศ
      ภาษาไทย
      สังคมศึกษา ฯ
      สุขศึกษาและพลศึกษา
      ศิลปะ
      การงานอาชีพฯ
      สนับสนุนการสอน
   โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
    Education Hub Program
   โรงเรียนคู่แฝด
   ความร่วมมือกับโรงเรียน
          มหิดลวิทยานุสรณ์
   ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
         พี่เลี้ยง
   โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพ
         ผู้เรียน
      มาเลเซีย
      อินโดนีเซีย
      ญี่ปุ่น
      กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯ
      คณะกรรมการนักเรียน
      สมาคมผู้ปกครองและครู
      ชมรมนักเรียนเก่า
 
unique visitor
 

 
ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
(Classroom Meeting) ม.1-6
ภาคเรียนที่ 1/2562
วันที่ 18 สิงหาคม 2562

พิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ 7 สิงหาคม 2562

ประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่7/2562
ณ ห้องแคแสด ร.ร.จ.ภ.สตูล
วันที่ 5-6 สิงหาคม 2562

กีฬาสัมพันธ์ชุมชน
ณ อาคารศูนย์กีฬา
ร.ร.จ.ภ.สตูล
วันที่ 5-6 สิงหาคม 2562

ม.1/5 (Hub) ร่วม Student Exchang
Program กับ ร.ร.ตวนกูฯ ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
วันที่ 4 สิงหาคม 2562

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ จำนวน 30 คน
ประชุม เรื่อง"How to involve students
in Math Research in the 21st Century"
โดย Dr.Artur Gorka ณ ห้องเสม็ดขาว
วันที่ 3 สิงหาคม 2562

TAI Festival 2019
(Thai,ASEN and International
Festival) ณ หอประชุม 20 ปี
วันที่ 2 สิงหาคม 2562

ประชุมคณะกรรมการนักเรียนร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องเสม็ดขาว
วันที่ 1 สิงหาคม 2562

ครูหอพัก X-Ray ม.1-6 รายบุคคล
กับผอ. และรอง ผอ. ณ ห้อง ผอ.
วันที่ 24 กรกฎาคม 2562

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อทบทวนมาตรฐานของสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2562 และเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสี่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแลกเปลี่ยน
เยาวชนเอเอฟเอส รุ่นที่ 58 (ปี2562-2563)
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562
ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับ
นักเรียนแลกเปลี่ยนเยาวชนเอเอฟเอส
รุ่นที่ 57 (ปี2561-2562)กลับสู่ ร.ร.
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562

หัวหน้าระดับ X-RAY ม.1-6 รายบุคคล
กับ ผอ. และ รอง ผอ.
ณ ห้องประชุม สนง.ผอ.
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562

คณะวิทย์ มอ.หาดใหญ่ จัดประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์
ณ อาคารหอสมุด ร.ร.จ.ภ.สตูล
วันที่ 17 กรกฎาคม 2562

ประชุมนักเรียน ม.1-6
ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562

ประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่6/2562
เวลา 14.30 น.ณ ห้องแคแสด ร.ร.จ.ภ.สตูล
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
ณ วัดดุลยาราม ต.ฉลุง อ.เมือง
จ.สตูล วันที่ 11 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา
ณ เวทีวิทยาศาสตร์
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562

ม.3 ทุกคน ปลูกป่าชายแลน
ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายแลน
ที่ 35 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562

พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562

ครูที่ปรึกษา ม.1-6 33 ห้อง X-Ray
รายบุคคล ณ ห้องประชุม สนง.ผอ.
วันที่1-12 กรกฎาคม 2562

กีฬาสีภายในนักเรียน"แคแสดกมส์"
ครั้งที่ 21 ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
วันที่ 25-29 มิถุนายน 2562

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องเสม็ดขาว
วันที่ 18 มิถุนายน 2562

การอบรมครูตามโครงการศูนย์
ขยายผลองค์ความรู้โรงเรียนมหิดลฯ
ววันที่ 15-16 มิถุนายน 2562

ม.1,ม.4(หญิง) ไทยพุทธ
ร่วมค่ายพุทธบุตร ณ วัดโพธฺ์เจริญธรรม
วันที่ 14-16 มิถุนายน 2562

วันไหว้ครู(อิสลาม) ปีการศึกษา 2562
ณ ห้องกันเกรา ร.ร.จ.ภ.สตูล
วันที่ 13 มิถุนายน 2562

วันไหว้ครู(ไทยพุทธ) ปีการศึกษา 2562
ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล
วันที่ 13 มิถุนายน 2562

ประชุมคณะกรรมการนักเรียนร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องเสม็ดขาว
วันที่ 13 มิถุนายน 2562

ประชุมครูและบุคลากร
ครั้งที่ 5/2562 ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
วันที่ 10 มิถุนายน 2562

ประชุมนักเรียน ม.1-6
ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล
วันที่ 9 มิถุนายน 2562

ค่ายสัมพันธ์นักเรียนใหม่ชั้น ม.1 และ ม.4
ปีการศึกษา 2562 ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
วันที่ 29-30 เมษายน 2562

Workshop พัฒนาหลักสูตร โครงการ Education Hub
ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร
วันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562

ค่ายสอนปรับพื้นฐานนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4
ปีการศึกษา 2562 ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562

ประชุมครูและบุคลากร
ครั้งที่ 4/2562 เวลา 08.30 น.
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

ค่ายสัมพันธ์นักเรียนใหม่ชั้น ม.1 และ ม.4
ปีการศึกษา 2562 ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
วันที่ 29-30 เมษายน 2562

ร่วมงาน SMSTSP 41st Excellence Awards Day 2019
ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ตวนกู ซัยด์ ปุตรา รัฐเปอร์ลิศ
ประเทสมาเลเซีย
วันที่ 16 เมษายน 2562

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานหอพัก
ณ ร.ร.จ.ภ.เชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย
วันที่ 23 มีนาคม 2562

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุป
ผลการปฏิบัติงานในรอบปีการศึกษา 2561 การพัฒนาต่อยอด
ในปีการศึกษา 2562 ณ ปากเมงรีสอร์ท จ.ตรัง
วันที่ 18-19 มีนาคม 2562

Workshop พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนวิยาศาสตร์ภูมิภาค
และบูรณาการชิ้นงานของนักเรียน ภาค 1/2562
ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล
วันที่ 14 มีนาคม 2562

กิจกรรมกาแฟยามเช้า หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล
ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล
วันที่ 7 มีนาคม 2562

ประชุมครูและบุคลากร
ครั้งที่ 3/2562 เวลา 08.30 น.
วันที่ 5 มีนาคม 2562

พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเทพฯ
ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
ปัจฉิมนิเทศ ม.3,ม.6 (แคแสดช่อ 22)
ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
ม.2,ม.5 ไทยพุทธ ร่วมพิธี
วันมาฆบูชา ณ วัดดุลยาราม
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562
นิทรรศการ "เปิดโลกชุมนุม"
ภาคเรียนที่ 2/2562
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
การแสดงสี่ภาคนักเรียนชั้น ม.5
ปีการศึกษา 2561
ณ หอประชุม 20 ปี
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
ประชุมครและบุคลากร
ครั้งที่ 2/2562 เวลา 14.20 น.
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
ประชุมคณะกรรมการนักเรียน
ร่วมกับคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
กิจกรรม "สานสัมพันธ์ชาวหอพัก"
ปีการศึกษา 2561 เวลา 18.00 น.
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
ประชุมนักเรียน ม.1-6
ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
ติวโอเน็ต ม.6 7 วิชา
ณ ห้องกันเกรา
วันที่ 29-31 มกราคม 2562
ม.1-6 ฟังบรรยายด้านสังคม
ภาษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา 13.40-17.00 น
วันที่ 28 มกราคม 2562
งาน Sport Night โดยคณะกรรมการ
นักเรียน เวลา 19.00-23.00 น
ณ อาคารศูนย์กีฬา ร.ร.จภ.สตูล
วันที่ 26 มกราคม 2562
ติว GAT/PAT ม.6
เวลา 08.00-16.00 น
ณ ห้องทุ่งเขาน้อย ร.ร.จภ.สตูล
วันที่ 23-24 มกราคม 2562
กีฬาประเพณี คณะกรรมการนักเรียน
ประจำปี 2561
วันที่ 22-26 มกราคม 2562
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562
เวลา 15.00-18.00 น.
วันที่ 22 มกราคม 2562
ติวโอเน็ต ม.3 4 วิชา
เวลา 08.30-16.00 น.
ณ ห้องกันเกรา ร.ร.จภ.สตูล
วันที่ 21 มกราคม 2562
พิธีเปิดงาน จ.ภ.วิชาการ'61
และร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
วันที่ 18 มกราคม 2562
พิธีเปิด PCCSTT Science Fair 2018
นำเสนอโครงงานระดับนานาชาติ
วันที่ 17 มกราคม 2562
งานวันครูจังหวัดสตูล ประจำปี 2562
ณ ร.ร.สตูลวิทยา
วันที่ 16 มกราคม 2562
ม.3 สอบเข้ารอบสองเข้า ม.4
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค'2562
วันที่ 12 มกราคม 2562
ป.6 สอบเข้ารอบสองเข้า ม.1
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค'2562
วันที่ 12 มกราคม 2562
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
กิจการนักเรียน ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 11 มกราคม 2562
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และวิชาการ ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 11 มกราคม 2562
ฟังบรรยายการสร้างแรงบันดาลใจ
ด้านวิทยาศาสตร์
วันที่ 10 มกราคม 2562
กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่
Classroom Happy New Year 2019
วันที่ 3 มกราคม 2562
ประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 1/2562
เวลา 14.30 ณ ห้องแคแสด ร.ร.จภ.สตูล
วันที่ 2 มกราคม 2562
   
   
   
รวมกิจกรรม ปี 62
รวมกิจกรรม ปี 61
รวมกิจกรรม ปี 60
รวมกิจกรรม ปี 59
รวมกิจกรรม ปี 58
รวมกิจกรรม ปี 57
รวมกิจกรรม ปี 56
รวมกิจกรรม ปี 55

นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายสมพร ทิศเมือง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นางนิติมา มณีวิทย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายธรรมศักดิ์ ปานยิ่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กระทรวงศึกษาธิการ
สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สทศ.
สสวท.
สกอ.
สพม.16
ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster