รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ     20 พฤษภาคม 2558 ครบรอบ 21 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล
      หน้าหลัก
      ประวัติโรงเรียน
      สัญลักษณ์โรงเรียน
      เพลงมาร์ช
      เยี่ยมชมโรงเรียน
      ทำเนียบผู้บริหาร
      คณะกรรมการสถานศึกษา
      ทีมงานบริหาร
      โครงสร้างการบริหาร
      นโยบายการจัดการศึกษา
      จุดเน้น 10 ประการ
      ประกันคุณภาพการศึกษา
      ข้อมูลและสารสนเทศ
      ฝ่ายบริหารวิชาการ
      ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
      ฝ่ายบริหารงานบุคคล
      ฝ่ายบริหารงบประมาณ
      ฝ่ายบริหารทั่วไป
      คณะกรรมการตรวจสอบ
             ภายในสถานศึกษา
      วิทยาศาสตร์
      คณิตศาสตร์
      ภาษาต่างประเทศ
      ภาษาไทย
      สังคมศึกษา ฯ
      สุขศึกษาและพลศึกษา
      ศิลปะ
      การงานอาชีพฯ
      สนับสนุนการสอน
   โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
    Education Hub Program
   โรงเรียนคู่แฝด
   ความร่วมมือกับโรงเรียน
          มหิดลวิทยานุสรณ์
   ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
         พี่เลี้ยง
   โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพ
         ผู้เรียน
      มาเลเซีย
      อินโดนีเซีย
      ญี่ปุ่น
      กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯ
      คณะกรรมการนักเรียน
      สมาคมผู้ปกครองและครู
      ชมรมนักเรียนเก่า
 
unique visitor
 

 
พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์
2-4 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กิจกรรมเปิดโลกชุมนุม
9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00-17.00 น.
ณ เวทีวิทยาศาสตร์ ร.ร.จ.ภ.สตูล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 น.
ณ หอประชุม 20 ปีร.ร.จ.ภ.สตูล
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ
วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
ปัจฉิมนิเทศ ม.3 (แคแสดช่อ 21)
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
ณ เวทีวิทยาศาสตร์ ร.ร.จ.ภ.สตูล

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล

ปัจฉิมนิเทศ ม.6 (แคแสดช่อ 21)
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคารศูนย์กีฬา ร.ร.จ.ภ.สตูล

ม.2 และ ม.5 ไทยพุทธ ร่วมพิธีวันมาฆบูชา
วันที่ 1 มีนาคม 2561
ณ วัดดุลยาราม อ.เมือง จ.สตูล

ประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 3/2561
วันที่ 5 มีนาคม 2561
ณ ห้องกันเกรา ร.ร.จ.ภ.สตูล

ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ม.1
ห้องวิทยาศาสตร์ภูมิภาค'61 วันที่ 10 มีนาคม 2561
ณ หอประชุม ร.ร.จ.ภ.สตูล

ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ม.4
ห้องวิทยาศาสตร์ภูมิภาค'61 วันที่ 11 มีนาคม 2561
ณ หอประชุม ร.ร.จ.ภ.สตูล

โครงการพัฒนาบุคลากรฝ่ายบริหารงบประมาณ
กลุ่ม ร.ร.วิทยาศาสตร์ภูมิภาค
วันที่ 13-15 มีนาคม 2561 ณ เลค เทอเรส รีสอร์ท
อ.ละงู จ.สตูล

Workshop พัฒนาหลักสูตร ร.ร.วิทยาศาสตร์ภูมิภาค
วันที่ 14 มีนาคม 2561
ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปีการศึกษา 2560
ต่อยอด 2561 วันที่ 19 มีนาคม 2561

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานหอพัก
วันที่ 24 มีนาคม 2561

ประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 4/2561
วันที่ 1 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องกันเกรา ร.ร.จ.ภ.สตูล
ค่ายสัมพันธ์นักเรียนใหม่ชั้น ม.1 และ
และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561 ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ
บริหารงานบุคคล บริหารทั่วไป
วันที่ 3 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล
ค่ายสอนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
ปีการศึกษา 2561 วันที่ 5-9 พฤษภาคม 2561
ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 6 พฤษภาคม 2561
ณ หอประชุม สนง.ผอ.ร.ร. จ.ภ.สตูล
ครูหอพักและครูอนามัยโรงเรียนทุกคน
อบรมเชิงปฏิบัติการ การคัดกรองผู้ป่วยและ
การปฐมพยาบาลผู้ป่วยเบื้องต้น
วันที่ 7 พฤษภาคม 2561
Workshop พัฒนาหลักสูตร โครงการ
Education Hub วันที่ 10 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล1
การประชุมเตรียมความพร้อม PISA
ร.ร.ในเขตพื้นที่บริการของ ร.ร.จภ.สตูล
วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ม.1,ม.4
ห้องวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
วันที่ 13 พฤษภาคม 2561
ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล
ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ม.1/5
(Education Hub)
วันที่ 14 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล
งานทำบุญครบรอบ 24 ปี ร.ร.จภ.สตูล
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561
ณ ลานวิทย์ ร.ร.จ.ภ.สตูล
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 22 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร. จ.ภ.สตูล
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และวิชาการ ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล
ม.1,4 ไทยพุทธ ร่วมพิธีวันวิสาขบูชา
ณ วัดดุลยาราม ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล
วันที่ 29 พฤษภาคม 2561

ผู้บริหารจากสถาบัน KOSEN ประเทศญี่ปุ่น
เยี่ยมชม ร.ร.จภ.สตูล และแนะแนวการศึกษา
ต่อสถาบัน KOSEN สำหรับนักเรียน ม.ต้น
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุม 20 ปี
วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
ณ หอประชุม 20 ปี
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
โอลิมปิก สอวน. ค่าย 1 คอมพิวเตอร์
และฟิสิกส์ ศูนย์ ร.ร.จภ.สตูล
วันที่ 2-17 ตุลาคม 2561
Workshop พัฒนาหลักสูตร
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
วันที่ 4 ตุลาคม 2561
Workshop พัฒนาหลักสูตร
Education Hub ภาคเรียนที่ 2/2561
วันที่ 4 ตุลาคม 2561
ครูหอพัก เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติ
พัฒนาบุคลากรผู้ดูแลนักเรียนประจำ
วันที่ 18-20 ตุลาคม 2561
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
วันที่ 29-30 ตุลาคม 2561
ประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 9/2561
เวลา 14.20 ณ ห้องแคแสด ร.ร.จภ.สตูล
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
ประชุมคณะกรรมการนักเรียน ร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2561
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
ครูที่ปรึกษา 33 ห้อง RE-X-RAY ม.1-6
รายบุคคลกับ ผอ. และ รองผอ.
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงาน
จ.ภ.วิชาการ'61 ณ ห้องเสม็ดขาว
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
ม.4 24 คน เข้าร่วมโครงการ THAIMAL
SME Integratea Camp 2018 กับ ร.ร.วิทยาศาสตร์
ตวนกู ซัยด์ ปุตรา วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2561
หัวหน้าระดับ RE-X-RAY ม.1-6
รายบุคคลกับ ผอ. และ รองผอ.
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
ครูหอพัก RE-X-RAY ม.1-6
รายบุคคลกับ ผอ. และ รองผอ.
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ 4/2561 เวลา 15.00 - 18.00 น.
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
   
   
   
   
รวมกิจกรรม ปี 60
รวมกิจกรรม ปี 59
รวมกิจกรรม ปี 58
รวมกิจกรรม ปี 57
รวมกิจกรรม ปี 56
รวมกิจกรรม ปี 55

นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายสมพร ทิศเมือง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นางนิติมา มณีวิทย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายธรรมศักดิ์ ปานยิ่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กระทรวงศึกษาธิการ
สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สทศ.
สสวท.
สกอ.
สพม.16
ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster