รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ     20 พฤษภาคม 2558 ครบรอบ 21 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล
      หน้าหลัก
      ประวัติโรงเรียน
      สัญลักษณ์โรงเรียน
      เพลงมาร์ช
      เยี่ยมชมโรงเรียน
      ทำเนียบผู้บริหาร
      คณะกรรมการสถานศึกษา
      ทีมงานบริหาร
      โครงสร้างการบริหาร
      นโยบายการจัดการศึกษา
      จุดเน้น 10 ประการ
      ประกันคุณภาพการศึกษา
      ข้อมูลและสารสนเทศ
      ฝ่ายบริหารวิชาการ
      ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
      ฝ่ายบริหารงานบุคคล
      ฝ่ายบริหารงบประมาณ
      ฝ่ายบริหารทั่วไป
      คณะกรรมการตรวจสอบ
             ภายในสถานศึกษา
      วิทยาศาสตร์
      คณิตศาสตร์
      ภาษาต่างประเทศ
      ภาษาไทย
      สังคมศึกษา ฯ
      สุขศึกษาและพลศึกษา
      ศิลปะ
      การงานอาชีพฯ
      สนับสนุนการสอน
   โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
    Education Hub Program
   โรงเรียนคู่แฝด
   ความร่วมมือกับโรงเรียน
          มหิดลวิทยานุสรณ์
   ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
         พี่เลี้ยง
   โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพ
         ผู้เรียน
      มาเลเซีย
      อินโดนีเซีย
      ญี่ปุ่น
      กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯ
      คณะกรรมการนักเรียน
      สมาคมผู้ปกครองและครู
      ชมรมนักเรียนเก่า
 
unique visitor
 

 
นางนิติมา มณีวิทย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นางนิศาชล เอียดดี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นางสาวปวันพัสตร์ เซ่งศรีส่ง
หัวหน้างานการเงิน
นางสาวณัฐวรา เลิศอริยะพงษ์กุล
หัวหน้างานบัญชี
นางนิศาชล เอียดดี
หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์
     
นายตาริค หลงจิ
หัวหน้างานยานพาหนะ
นายวิชัย บัวเนี่ยว
หัวหน้างานแผนงาน
สารสนเทศ
ประกันคุณภาพการศึกษา
และ ICT

นางสาวพรอุมา พิทัก
หัวหน้างานสวัสดิการโรงเรียน
     
 

แบบอนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณ 2564

   ไฟล์ Word       ไฟล์ PDF
          

ขออนุมัติใช้เงินดำเนินการตามโครงการ

   ไฟล์ Word       ไฟล์ PDF
          

ขออนุมัติใช้เงินสำรองจ่ายกรณีงบที่ได้รับจัดสรร
ไม่เพียงพอ

   ไฟล์ Word       ไฟล์ PDF
          

ขออนุมัติใช้เงินสำรองจ่ายกรณีไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ

   ไฟล์ Word       ไฟล์ PDF
          

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนปฎิบัติการ

   ไฟล์ Word       ไฟล์ PDF
          

 
โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
   

    โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553  ที่เสนอให้ดำเนินการพัฒนากลุ่มโรงเรียน
 จุฬาภรณราชวิทยาลัยเป็น “โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค” โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
 ดังต่อไปนี้

  1.จำนวนห้องเรียนและจำนวนนักเรียนต่อห้องของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
รายการ
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
รวม
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
จำนวนห้องเรียน (ห้อง)
4
4
4
6
6
6
30
จำนวนนักเรียนต่อห้อง (คน)
24
24
24

24

24

24

-

จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน)
96
96
96
144
144
144
720

            2. จำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร นักเรียนได้รับค่าใช้จ่ายสนับสนุนสำหรับนักเรียนประจำ
  คนละ 84,000 บาทต่อปี

            3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่จำเป็นสำหรับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
  ดังนี้

    3.1 ระบบโครงข่าย ICT ปีงบประมาณ 2555 จำนวนเงิน 5,000,000 บาท
    3.2 ปรับปรุงหอพักนักเรียน ปีงบประมาณ 2555 จำนวนเงิน 6,000,000 บาท
    3.3 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2555-2556 จำนวนเงิน 10,800,000 บาท
    3.4 อาคารหอสมุดและแหล่งการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2556 จำนวนเงิน 20,000,000 บาท
    3.5 ก่อสร้างอาคารหอพัก 1 หลัง ปีงบประมาณ 2558-2559 จำนวนเงิน 30,000,000 บาท
    3.6 งบประมาณปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร สถานที่ และครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2559-2561
        จำนวนเงิน 18,000,000 บาท

           รวมงบประมาณที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ได้รับปีงบประมาณ 2554-2561
  ประมาณ 507,160,000 บาท

 
<
นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายสมพร ทิศเมือง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นางนิติมา มณีวิทย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายธรรมศักดิ์ ปานยิ่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สทศ.
สสวท.
สกอ.
สพม.16
ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster