รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ     20 พฤษภาคม 2558 ครบรอบ 21 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล
      หน้าหลัก
      ประวัติโรงเรียน
      สัญลักษณ์โรงเรียน
      เพลงมาร์ช
      เยี่ยมชมโรงเรียน
      ทำเนียบผู้บริหาร
      คณะกรรมการสถานศึกษา
      ทีมงานบริหาร
      โครงสร้างการบริหาร
      นโยบายการจัดการศึกษา
      จุดเน้น 10 ประการ
      ประกันคุณภาพการศึกษา
      ข้อมูลและสารสนเทศ
      ฝ่ายบริหารวิชาการ
      ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
      ฝ่ายบริหารงานบุคคล
      ฝ่ายบริหารงบประมาณ
      ฝ่ายบริหารทั่วไป
      คณะกรรมการตรวจสอบ
             ภายในสถานศึกษา
      วิทยาศาสตร์
      คณิตศาสตร์
      ภาษาต่างประเทศ
      ภาษาไทย
      สังคมศึกษา ฯ
      สุขศึกษาและพลศึกษา
      ศิลปะ
      การงานอาชีพฯ
      สนับสนุนการสอน
   โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
    Education Hub Program
   โรงเรียนคู่แฝด
   ความร่วมมือกับโรงเรียน
          มหิดลวิทยานุสรณ์
   ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
         พี่เลี้ยง
   โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพ
         ผู้เรียน
      มาเลเซีย
      อินโดนีเซีย
      ญี่ปุ่น
      กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯ
      คณะกรรมการนักเรียน
      สมาคมผู้ปกครองและครู
      ชมรมนักเรียนเก่า
 
unique visitor
 

111.จัดงานปีใหม่
ณ ลานวิทย์ ร.ร.จ.ภ.สตูล
31 ธ.ค.58
110.ม.1-6 ทุกคนร่วมงาน จ.ภ.สตูล ทำบุญร่วมใจ
Super Big Cleaning Day ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
25 ธ.ค.58
109.ม.5 20 คน ร่วมงาน Thailand-Japan Student
Science Fair 2015 (TJ-SSF 2015)
ณ ร.ร.จ.ภ.เพชรบุรี 21-25 ธ.ค.58
108.ม.1-6 ฟังบรรยายด้านวิทยาศาสตร์
ณ ห้องประชุม ร.ร.จ.ภ.สตูล
16 ธ.ค.58
107.ม.6 ติววิชาสามัญ 7 วิชา ณ ห้องกันเกรา
ร.ร.จ.ภ.สตูล โดยคณะวิทยากร
จากส่วนกลาง 14-24 ธ.ค.58
106.คัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2/58
ม.1-3 ร.ร.จ.ภ.ภาคใต้ ณ เลคเทอเรส รีสอร์ท
อ.ละงู จ.สตูล 12-13 ธ.ค.58
105.ร.ร.เมืองถลาง จ.ภูเก็ต 43 คน ศึกษาดูงาน
การบริหารงานวิชาการและบริหารงานบุคคล
ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล 8 ธ.ค.58
104.ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน(Classroom Meeting)
ม.1- 6 ภาคเรียนที่ 2/2558
ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล 7 ธ.ค.58
103.พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล 5 ธ.ค.58
102.ครูและนักเรียนซุลตานะฮ์ บาฮียะห์
รัฐเคด้าห์ ประเทศมาเลเซีย 78 คน
มาศึกษาดูงานและแข่งขันภาษาอังกฤษ
101.ม.3,ม.6 สอบ PRE O-NET
ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
3-4 ธ.ค.58
100.ร.ร.จ.ภ.สตูล จัดค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร
ณ ร.ร.ต.ช.ด.บ้านส้านแดง อ.ควนกาหลง
จ.สตูล 2 ธ.ค.58
99.พิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบามสมเด็จพีะเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2558
ณ หอประชุม ร.ร.จ.ภ.สตูล 23 พ.ย.58
98.งานลอยกระทง
ณ ลานไตรรงค์ ร.ร.จ.ภ.สตูล
18 พ.ย.58
97.เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล มารับบริจาคโลหิต
ณ ชั้นล่างหอธารปลิว ร.ร.จ.ภ.สตูล
18 พ.ย.58
96.ทีมงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน RE-X-Ray
ม.1-6 รายบุคคล กับ ผอ. รอง ผอ.
ณ ห้องเสม็ดขาว 17 พ.ย.58
95.ม.5 24 คน ร่วมค่าย SME International
Camp 2015; Two Schools Leadership
Programe 2015(PCCST & SMSSMJ)
94.ประชุมคณะกรรมการนักเรียน
ร่วมกับคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ 5/2558 11 พ.ย.58
93.ร.ร.มัธยมฮูตัน กัมปง มาเลเซีย 58 คน
ศึกษาดูงาน ร.ร.จ.ภ.สตูล
ณ ห้องเสม็ดขาวและเวทีวิทยาศาสตร์ 10 พ.ย.58
92.ประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 9/2558
ณ ห้องกันเกรา ร.ร.จ.ภ.สตูล
9 พ.ย.58
91.ร.ร.มัธยมซัยด์ ซีรายุดดีน มาเลเซีย
28 คน ศึกษาดูงาน Education Hub
ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล 7 พ.ย.58
90.ม.4 24 คน ร่วมค่าย SME Camp 2015
THAIMAL Integrated Camp 2015)
กับ ร.ร.วิทยาศาสตร์ ตวนกู ซัยด์ ปุตรา
89.ม.1-6 ฟังบรรยายด้านสังคมศึกษา
ภาษา ศาสนา ฯลฯ ณ หอประชุม
ร.ร.จ.ภ.สตูล 5 พ.ย.58
88.ค่ายทางวิชาการ ม.1-5 ปีการศึกษา 2558
ณ จ.สตูล และ จ.สงขลา
30 ต.ค. - 1 พ.ย.58
87.ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ ครูหอพัก RE-X-RAY
ม.1-6 รายบุคคล กับ ผอ. และรอง ผอ.
27 ต.ค. - 4 พ.ย.58
86.Workshop พัฒนาหลักสูตร
Education Hub ณ ห้องเสม็ดขาว
ร.ร. จ.ภ.สตูล 25 ต.ค.58
85.พิธีวันปิยมหาราช
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ศาลากลางจังหวัดสตูล 23 ต.ค.58
84.คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบิติการ เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน
ในรอบภาคเรียนที่ 1/2558 (4 จชต.)8-9 ต.ค.58
83.ครูหอพักทุกคนร่วมประชุม เรื่องจิตวิทยา
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การทำงานเป็นทีม
และการพัฒนานักเรียนตามค่านิยม 12 ประการ
82.โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพ
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สำหรับนักเรียน ม.ต้น (4 จชต.) 5-9 ต.ค.58
81.Workshop พัฒนาหลักสูตร
ร.ร.วิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล 1ต.ค. 58
80.ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ครั้งที่ 2/2558 ณ ห้องประชุม
สำนักงาน ผอ. 13 ก.ย. 58
79.นิทรรศการ "เปิดโลกชุมนุม"
ภาคเรียนที่ 1/2558
ณ เวทีวิทยาศาสตร์ 11 ก.ย. 58
78.ประชุมคณะกรรมการนักเรียน ร่วมกับ
คณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่4/2558
ณ ห้องเสม็ดขาว 8 ก.ย.58
77.ประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 8/2558
ณ ห้องกันเกรา ร.ซร.จ.ภ.สตูล
2 ก.ย. 58
76.ม.4 32 คน ม.5 20 คนศึกษาดูงาน
ทางประวัติศาสตร์ ณ จ.อยุธยา
จ.สุโขทัย 1-5 ก.ย.58
75.เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปี 2558-2559
ณ หอประชุม ร.ร.จ.ภ.สตูล
31 ส.ค.58
74. ม.1/5(Hub) เข้าร่วมโครงการ Student Exchange Program
ณ ร.ร.วิทยาศาสตร์ ตวนกู ซัยด์ ปุตรา รัฐเปอร์ลิศ
ประเทศมาเลเซีย 31 ส.ค.58
73.ม.1,2,3 สอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ทางคณิตฯและวิทย์ฯ กับ สสวท.
ณ ร.ร.จ.ภ. สตูล 30 ส.ค.58
72.ร.ร.จ.ภ. สตูล ร่วมงานมหกรรมวิชาการ นานาชาติ
ณ ร.ร.วิทยาศาสตร์มัวร์ รัฐยะโฮร์ มาเลเซีย
27-30 ส.ค.58
71.นักเรียนและครู ร่วมงาน Cultural Festival 2015
ณ ร.ร.วิทยาศาสตร์ Furikawa ประเทศญี่ปุ่น
25 ส.ค.58
70.ม.6 จัดโครงการพี่สอนน้อง ณ ร.ร.ภูริภรณ์ชัยศึกษา
อนุบาลทักษิณสยาม อนุบาลสตูล
24 ส.ค.58
69.วิชาเพิ่มเติม"ข้าวไทย"
ณ บ้านโคกประดู่ ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล
24 ส.ค.58
68.กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ณ เวทีวิทยาศาสตร์ ร.ร.จ.ภ.สตูล
17 ส.ค.58
67.ม.1-3 (Hub) เข้าร่วมEnglish camp 2015
ณ ชลนภา รีสอร์ท อ.ขนอม
จ.นครศรีธรรมราช 14-16 ส.ค.58
66.พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ณ ศาลากลาง
จ.สตูล 12 ส.ค.58

65.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและ
กิจกรรมวันอาเซียน ณ หอประชุม
ร.ร.จ.ภ.สตูล 7 ส.ค.58
64.ร.ร.จ.ภ.สตูล จัด"ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร"
แก่นักเรียนชั้น ป.6 ร.ร.มุสลิมศึกษาศึกษา สตูล
63.ม.1/5 (HUB) ร่วมโครงการ Student Exchange
Program กับ ร.ร.ตวนกู ฯ
ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล 3 ส.ค.58

62.จัดประชุมเพื่อพิจารณางบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559
ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล 7 ส.ค.58
61.ประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 7/2558
ณ ห้องกันเกรา ร.ร.จ.ภ.สตูล
4 ส.ค.58

60.พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียน
ถวายพระพรชัยมงคลในวโรกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุม ร.ร.จ.ภ.สตูล
59. จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน(Classroom
Meeting) นักเรียนชั้น ม.1-6 ภาคเรียนที่ 1/2558
ณ หอประชุม ร.ร.จ.ภ.สตูล 2 ส.ค.58
58. นักเรียนไทยพุทธ ชั้น ม.1-6 ร.ร.จ.ภ.สตูล
ร่วมพิธีวันอาสาฬหบูชา - วันเข้าพรรษา
ณ วัดดุลยาราม ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล
28 ก.ค.58
57. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา O-NET
ชั้น ม.3,ม.6 ปีการศึกษา 2558
ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล 28 ก.ค.58
56. จัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู้แก่คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ร.ร.จ.ภ.สตูล
โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก สพป.สตูล
27 ก.ค.58
55. พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ดร.กมล รอดคล้าย
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรวจเยี่ยม ร.ร.จ.ภ.สตูล 23 ก.ค.58
54. ม.1-6 ไทยพุทธ ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา
และสมโภชเทียนพรรษา ณ เวทีวิทยาศาสตร์
ร.ร.จ.ภ.สตูล 22 ก.ค.58

53. ม.1-6 ไทยมุสลิมร่วมกิจกรรม
รอมฏอนสัมพันธ์ ณ เวทีวิทยาศาสตร์
ร.ร.จ.ภ.สตูล 9 ก.ค.58
52. พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันประสูตสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี 4 ก.ค.58
51. ม.3 ปลูกป่าชายเลน ณ ร.ร.บ้านตันหยงโป
อ.เมือง จ.สตูล 4 ก.ค.58
50. ลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมพิธีสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ณ ร.ร.สตูลวิทยา 1 ก.ค.58

49. คณะครูกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และคณะ ร.ร.พัทลุง 26 คน ศึกษาดูงานการพัฒนาด้านวิชาการ
ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ. สตูล

48. ครูหอพัก X-RAY ม.1-6 กับ ผอ. และรอง ผอ.
ณ ห้องผอ. ร.ร.จ.ภ. สตูล

47. ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ร.ร.จ.ภ.สตูล
ปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ. สตูล

46. หัวหน้าระดับ X-RAY ม.1-6 กับ ผอ. และรอง ผอ.
ณ ห้องผอ. ร.ร.จ.ภ. สตูล

45. เหลากาชาดจังหวัดสตูล มารับบริจาคโลหิต
ณ ชั้นล่างหแธารปลิว ร.ร.จ.ภ. สตูล

44. ประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 5/2558
ณ ห้องกันเกรา ร.ร.จ.ภ. สตูล

43.แคแสดเกมส์ ครั้งที่ 18
ณ ร.ร.จ.ภ. สตูล

42.วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2558
ณ ร.ร.จ.ภ. สตูล

41.กีฬาฟุตซอลสัมพันธ์
ณ อาคารศูนย์กีฬา ร.ร.จ.ภ. สตูล

40. ม.1,ม.4 (หญิง) ไทยพุทธ ร่วมค่ายพุทธบุตร
ณ วัดโพธิ์เจริญ
ธรรม อ.เมือง จ.สตูล

39. งานทำบุญครบรอบ 21 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล
ณ หอประชุม และเวทีวิทยาศาสตร์

38.คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ร.ร.วิทยาศาสตร์ ตวนกู ซัยด์ ปุตรา
มาร่วมแข่งขันกีฬาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ
ณ ร.ร.จ.ภ. สตูล

37. ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ม.1,ม.4 ห้องวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ณ หอประชุม ร.ร.จ.ภ.สตูล

36. Workshop โครงการ Education Hub
ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ. สตูล


35. โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน วิชาคณิตศาสตร์
โดย อ.บัณฑิตย์ ฝอยทอง
ณ ร.ร.จ.ภ. สตูล

34. ค่ายสอนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา
2558 ณ ร.ร.จ.ภ. สตูล

33. นักเรียน 8 คน แข่งหุ่นยนต์อัตโนมัติ
ร.ร.จ.ภ. ปทุมธานี

32. ค่ายสัมพันธ์นักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558
ณ ร.ร.จ.ภ. สตูล

31. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา O-NET ม.3,ม.6'2558
ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ. สตูล
30. ครูหอพักทุกคน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องจิตวิทยา
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การทำงงานเป็นทีมและการพัฒนา
นักเรียนตามค่านิยม 12 ประการ ณ สำนักงานกิจการนักเรียน
ร.ร.จ.ภ. สตูล โดยนายแก้ว เตี้ยเล็ก หัวหน้างานแนะแนว

29. ร่วมงาน SMSTSP 37th Excellence Awards Day 2015
ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตวนกู ซัยด์ ปุตรา รัฐเปอร์ลิศ
ประเทศมาเลเซีย

28. ครู 27 คน เข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) ณ ค่ายลูกเสือปากบาง อ.ละงู จ.สตูล
จัดโดย ร.ร.จ.ภ.สตูล ร่วมกับ ร.ร.สตูลวิทยา

27. ม.2 4 จชต. 100 คน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนา
อัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน
ระดับ ม.ต้น ค่าย 4 รุ่นที่ 6/2556
23 มี.ค. 58
ณ ร.ร.จ.ภ. สตูล

26. ม.1 4 จชต. 100 คน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนา
อัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน
ระดับ ม.ต้น ค่าย 2 รุ่นที่ 7/2557
23 มี.ค. 58
ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

25. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน
ในรอบปีการศึกษา 2557 และการพัฒนาต่อยอด
ในปีการศึกษา 2558 23 มี.ค. 58
ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทะเลน้อย

24. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล 19 มี.ค.58

23. ม.2/5 (Education Hub) 24 คน เข้าร่วมโครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง ร.ร.จ.ภ.สตูล
กับ ร.ร.เท็นโนจิ อีลิเม็นทารี ร่วมกับมหาวิทยาลัยโอซาก้า
คิโออิคุ ประเทศญี่ปุ่น 15-20 มี.ค.58

22. ร.ร.จ.ภ.สตูล ต้อนรับ อ.บัณฑิต ฝอยทอง และ
คณะ 20 คน ณ ห้องเสม็ดแดง
10 มี.ค.58

21. ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
" เทคนิคในการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาโครงงาน"
9 มี.ค.58

20. ประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 3/2558
ณ ห้องกันเกรา ร.ร.จ.ภ.สตูล
6 มี.ค.58

19. ปัจฉิมนิเทศ ม.6 (แคแสดช่อ 18)
ณ อาคารศูนย์กีฬา ร.ร.จ.ภ.สตูล
24 ก.พ.58

18. ปัจฉิมนิเทศ ม.3 (แคแสดช่อ 18)
ณ อาคารศูนย์กีฬา ร.ร.จ.ภ.สตูล
24 ก.พ.58

17. พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ หอประชุม ร.ร.จ.ภ.สตูล
16 ก.พ.58

16. นิทรรศการ "เปิดโลกชุมนุม"
ภาคเรียนที่ 2/2557
ณ เวทีวิทยาศาสตร์ ร.ร.จ.ภ.สตูล
13 ก.พ.58

15. ม.5 ฟังบรรยายดาราศาสตร์และอวกาศ
โดย ดร.ชินอิชิ นากามูระ ผู้เชี่ยวชาญ
จากองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น
ณ ห้องกันเกรา ร.ร.จ.ภ.สตูล 10 ก.พ.58

14. ม.ต้น ฟังบรรยายด้านคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ณ หอประชุม ร.ร.จภ.สตูล
6 ก.พ.58

13. ม.5 3 คน นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์
(ภาษาอังกฤษ)
ณ ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์
26 - 29 ม.ค. 58

12. ติว O-NET ม.3 เวลา 08.30 - 16.00 น.
ณ ห้องกันเกรา ร.ร.จ.ภ.สตูล
26 - 29 ม.ค. 58

11. ร.ร.จ.ภ.สตูล เป็นวิทยากร English Camp
ป.4 ร.ร.เทศบาลบ้านคูหาสวรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
24 - 25 ม.ค. 58

10. ม.1-6 ฟังบรรยายด้านกฎหมาย
และเศรษฐกิจอาเซียน เวลา 13.20 - 16.20 น.
ณ หอประชุม ร.ร.จ.ภ.สตูล
22 ม.ค. 58

9. แนะแนว ม.1 Education Hub'58
แก่ ป.6 ณ จ.สตูล สงขลา ตรัง พัทลุง
19 - 23 ม.ค. 58

8. ป.6,ม.3 สอบรอบสองเข้า ม.1,ม.4
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค'2558
ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
17 - 18 ม.ค. 58

7. งานวันครู ประจำปี 2558 เวลา 08.00 น.
จัดโดยสหวิทยาเขตอันดามัน
ณ ร.ร.สตูลวิทยา
16 ม.ค. 58

6. กีฬาประเพณี ปีการศึกษา 2557
โดยคณะกรรมการนักเรียน
เวลา 16.00 - 20.00 น.
13 - 21 ม.ค. 58

5. ม.3/5 (Hub) ร่วมโครงการ Student
Exchange Program
ณ ร.ร.อำมาตย์พานิชนุกูล อ.เมือง จ.กระบี่
12 - 15 ม.ค.58

4. งาน จ.ภ.วิชาการ'57 (PCCST ACADEMIC
FESTIVAL AND SCIENCE FAIR 2014)
168 โรงเรียน จาก ประเทศไทยมาเลเซีย อินโดนีเซีย และญี่ปุ่น
เวลา 08.00 - 16.00 น.
8 ม.ค.58

3. ม.5 สอบวิชาโครงงาน เวลา 10.30-12.00 น.
ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
7 ม.ค.58

2. ตัวแทนนักเรียน ไทย มาเลเซีย ญี่ปุ่น
นำเสนอโครงงาน เวลา 08.30-10.00 น.
ณ ห้องกันเกรา ร.ร.จ.ภ.สตูล
7 ม.ค.58

1. ประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 1/2558
เวลา 14.20 น. ณ ห้องกันเกรา
5 ม.ค.58

   
รวมกิจกรรม ปี 57
รวมกิจกรรม ปี 56
รวมกิจกรรม ปี 55

นายสรยุทธ หนูเกื้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายสมพร ทิศเมือง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นางนิติมา มณีวิทย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สทศ.
สสวท.
สกอ.
สพม.16
ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster