รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ      

 

   
 

วันที่ 15-16 มิถุนายน 2562 การอบรมครูตามโครงการศูนย์ขยายผล

องค์ความรู้ฯ โรง้รียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster