รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ     20 พฤษภาคม 2558 ครบรอบ 21 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล
      หน้าหลัก
      ประวัติโรงเรียน
      สัญลักษณ์โรงเรียน
      เพลงมาร์ช
      เยี่ยมชมโรงเรียน
      ทำเนียบผู้บริหาร
      คณะกรรมการสถานศึกษา
      ทีมงานบริหาร
      โครงสร้างการบริหาร
      นโยบายการจัดการศึกษา
      จุดเน้น 10 ประการ
      ประกันคุณภาพการศึกษา
      ข้อมูลและสารสนเทศ
      ฝ่ายบริหารวิชาการ
      ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
      ฝ่ายบริหารงานบุคคล
      ฝ่ายบริหารงบประมาณ
      ฝ่ายบริหารทั่วไป
      คณะกรรมการตรวจสอบ
             ภายในสถานศึกษา
      วิทยาศาสตร์
      คณิตศาสตร์
      ภาษาต่างประเทศ
      ภาษาไทย
      สังคมศึกษา ฯ
      สุขศึกษาและพลศึกษา
      ศิลปะ
      การงานอาชีพฯ
      สนับสนุนการสอน
   โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
    Education Hub Program
   โรงเรียนคู่แฝด
   ความร่วมมือกับโรงเรียน
          มหิดลวิทยานุสรณ์
   ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
         พี่เลี้ยง
   โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพ
         ผู้เรียน
      มาเลเซีย
      อินโดนีเซีย
      ญี่ปุ่น
      กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯ
      คณะกรรมการนักเรียน
      สมาคมผู้ปกครองและครู
      ชมรมนักเรียนเก่า
 
unique visitor
 

ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษานายจรัญ ภักดีวานิช
      2537-2544


นายภิญโญ จันทมุณี
      2544-2549

นายสรยุทธ หนูเกื้อ
      2549-ปัจจุบัน

 
 

ประวัติการรับราชการและประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา
ของ
นายสรยุทธ หนูเกื้อ

พ.ศ.2521
โรงเรียนบ้านปลายคลอง   อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
-  อายุ   21  ปี
-  ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ

พ.ศ. 2521
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม  อำเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง
-  อายุ   21  ปี
-  ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ
-  หัวหน้าหมวดวิชากิจกรรม

พ.ศ. 2531
โรงเรียนพัทลุง  อำเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง
-  อายุ 31 ปี
-  ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ
-  หัวหน้าหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ
-  เลขานุการผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายธุรการ
-  หัวหน้าสำนักงานฝ่ายบริการ
-  พ.ศ. 2536 สอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
   ผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง ได้ลำดับที่ 5
   โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพัทลุง

พ.ศ. 2537
โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี  อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
-  อายุ  37  ปี
-  ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ (รับผิดชอบดูแลทุกฝ่าย)

พ.ศ. 2539
โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์   อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง
-  อายุ  39  ปี
-  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน (รับผิดชอบดูแลทุกฝ่าย)

พ.ศ. 2541
โรงเรียนสตรีพัทลุง   อำเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง
-  อายุ  41  ปี
-  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน (ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายกิจการนักเรียน)
-  พ.ศ. 2545 สอบคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา
   ได้ลำดับที่ 1 ระดับเขตการศึกษา 3 (จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี
    นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา)
-  พ.ศ. 2545  สอบคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
   สังกัดกรมสามัญศึกษา ได้ลำดับที่ 6 ระดับเขตการศึกษา 3
   (จังหวัดชุมพร  สุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา)

พ.ศ. 2545
โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา   อำเภอสะบ้าย้อย  จังหวัดสงขลา
-  อายุ  45  ปี
-  อาจารย์ใหญ่

พ.ศ. 2545
โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม  อำเภอคีรีรัฐนิคม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
-  อายุ  45  ปี
-  ผู้อำนวยการโรงเรียน
-  ประธานศูนย์เครือข่ายคีรีรัฐนิคม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
   สุราษฎร์ธานี เขต 2 (10โรงเรียน)
-  ผู้ประสานงานเครือข่ายสถานศึกษาอำเภอคีรีรัฐนิคม  
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 2 (32โรงเรียน)

พ.ศ. 2547
โรงเรียนละงูพิทยาคม  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล
-  อายุ  47  ปี
-  ผู้อำนวยการโรงเรียน
-  ประธานศูนย์เครือข่ายละงู 2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล 
   (20 โรงเรียน)

พ.ศ. 2549
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล

-  อายุ  49  ปี

-  ผู้อำนวยการโรงเรียน

-  พ.ศ. 2549  ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
   ขั้นพื้นฐาน ให้เป็น คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาสตูล(ผู้ทรงคุณวุฒิ)

-  พ.ศ. 2549  ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
   ระหว่าง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์กับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
   12 แห่ง

-  พ.ศ. 2550  ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
   ให้เป็นประธาน เครือข่ายสถานศึกษาประเภทที่หนึ่ง
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล ( 8 โรงเรียน)

-  พ.ศ. 2551  ได้รับการคัดเลือกจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
   ขั้นพื้นฐาน ให้เป็น โรงเรียนยกระดับคุณภาพการศึกษาดีเด่น
   ของ สพฐ. ( 36 โรงเรียน ทั่วประเทศ )

-  พ.ศ. 2551 ได้รับการคัดเลือกจาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
   และ เทคโนโลยี (สสวท.) ให้เป็น ศูนย์อบรม GSP ของ สสวท.

-  พ.ศ. 2551 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบสอง จาก
  สมศ. อยู่ในระดับดีมาก ทุกมาตรฐาน

-  พ.ศ. 2552 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   ประกาศให้โรงเรียนจุฬา ภรณราชวิทยาลัย เป็น
   โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ของ  สพฐ.  ( 12 โรงเรียน ทั่วประเทศ )

-  พ.ศ. 2552 ได้รับการคัดเลือกจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
   ขั้นพื้นฐาน ให้เป็น โรงเรียนโครงการ Education Hub ของ สพฐ.
   ( 14 โรงเรียนทั่วประเทศ )

-  พ.ศ. 2553 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบโครงการพัฒนาโรงเรียน 
   จุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็น โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
   (12 โรงเรียนทั่วประเทศ) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553

-  พ.ศ. 2553  ได้รับการคัดเลือกจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
   ขั้นพื้นฐาน ให้เป็น โรงเรียนมาตรฐานสากล ของ สพฐ.
   ( 500 โรงเรียนทั่วประเทศ )

-  พ.ศ. 2553 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมื