รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ     20 พฤษภาคม 2558 ครบรอบ 21 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล
      หน้าหลัก
      ประวัติโรงเรียน
      สัญลักษณ์โรงเรียน
      เพลงมาร์ช
      เยี่ยมชมโรงเรียน
      ทำเนียบผู้บริหาร
      คณะกรรมการสถานศึกษา
      ทีมงานบริหาร
      โครงสร้างการบริหาร
      นโยบายการจัดการศึกษา
      จุดเน้น 10 ประการ
      ประกันคุณภาพการศึกษา
      ข้อมูลและสารสนเทศ
      ฝ่ายบริหารวิชาการ
      ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
      ฝ่ายบริหารงานบุคคล
      ฝ่ายบริหารงบประมาณ
      ฝ่ายบริหารทั่วไป
      คณะกรรมการตรวจสอบ
             ภายในสถานศึกษา
      วิทยาศาสตร์
      คณิตศาสตร์
      ภาษาต่างประเทศ
      ภาษาไทย
      สังคมศึกษา ฯ
      สุขศึกษาและพลศึกษา
      ศิลปะ
      การงานอาชีพฯ
      สนับสนุนการสอน
   โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
    Education Hub Program
   โรงเรียนคู่แฝด
   ความร่วมมือกับโรงเรียน
          มหิดลวิทยานุสรณ์
   ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
         พี่เลี้ยง
   โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพ
         ผู้เรียน
      มาเลเซีย
      อินโดนีเซีย
      ญี่ปุ่น
      กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯ
      คณะกรรมการนักเรียน
      สมาคมผู้ปกครองและครู
      ชมรมนักเรียนเก่า
 
unique visitor
 

ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษานายจรัญ ภักดีวานิช
      2537-2544


นายภิญโญ จันทมุณี
      2544-2549

นายสรยุทธ หนูเกื้อ
      2549-2560

 
 

ประวัติการรับราชการและประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา
ของ
นายสรยุทธ หนูเกื้อ

พ.ศ.2521
โรงเรียนบ้านปลายคลอง   อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
-  อายุ   21  ปี
-  ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ

พ.ศ. 2521
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม  อำเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง
-  อายุ   21  ปี
-  ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ
-  หัวหน้าหมวดวิชากิจกรรม

พ.ศ. 2531
โรงเรียนพัทลุง  อำเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง
-  อายุ 31 ปี
-  ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ
-  หัวหน้าหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ
-  เลขานุการผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายธุรการ
-  หัวหน้าสำนักงานฝ่ายบริการ
-  พ.ศ. 2536 สอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
   ผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง ได้ลำดับที่ 5
   โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพัทลุง

พ.ศ. 2537
โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี  อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
-  อายุ  37  ปี
-  ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ (รับผิดชอบดูแลทุกฝ่าย)

พ.ศ. 2539
โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์   อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง
-  อายุ  39  ปี
-  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน (รับผิดชอบดูแลทุกฝ่าย)

พ.ศ. 2541
โรงเรียนสตรีพัทลุง   อำเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง
-  อายุ  41  ปี
-  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน (ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายกิจการนักเรียน)
-  พ.ศ. 2545 สอบคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา
   ได้ลำดับที่ 1 ระดับเขตการศึกษา 3 (จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี
    นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา)
-  พ.ศ. 2545  สอบคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
   สังกัดกรมสามัญศึกษา ได้ลำดับที่ 6 ระดับเขตการศึกษา 3
   (จังหวัดชุมพร  สุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา)

พ.ศ. 2545
โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา   อำเภอสะบ้าย้อย  จังหวัดสงขลา
-  อายุ  45  ปี
-  อาจารย์ใหญ่

พ.ศ. 2545
โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม  อำเภอคีรีรัฐนิคม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
-  อายุ  45  ปี
-  ผู้อำนวยการโรงเรียน
-  ประธานศูนย์เครือข่ายคีรีรัฐนิคม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
   สุราษฎร์ธานี เขต 2 (10โรงเรียน)
-  ผู้ประสานงานเครือข่ายสถานศึกษาอำเภอคีรีรัฐนิคม  
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 2 (32โรงเรียน)

พ.ศ. 2547
โรงเรียนละงูพิทยาคม  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล
-  อายุ  47  ปี
-  ผู้อำนวยการโรงเรียน
-  ประธานศูนย์เครือข่ายละงู 2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล 
   (20 โรงเรียน)

พ.ศ. 2549
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล

-  อายุ  49  ปี

-  ผู้อำนวยการโรงเรียน

-  พ.ศ. 2549  ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
   ขั้นพื้นฐาน ให้เป็น คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาสตูล(ผู้ทรงคุณวุฒิ)

-  พ.ศ. 2549  ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
   ระหว่าง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์กับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
   12 แห่ง

-  พ.ศ. 2550  ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
   ให้เป็นประธาน เครือข่ายสถานศึกษาประเภทที่หนึ่ง
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล ( 8 โรงเรียน)

-  พ.ศ. 2551  ได้รับการคัดเลือกจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
   ขั้นพื้นฐาน ให้เป็น โรงเรียนยกระดับคุณภาพการศึกษาดีเด่น
   ของ สพฐ. ( 36 โรงเรียน ทั่วประเทศ )

-  พ.ศ. 2551 ได้รับการคัดเลือกจาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
   และ เทคโนโลยี (สสวท.) ให้เป็น ศูนย์อบรม GSP ของ สสวท.

-  พ.ศ. 2551 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบสอง จาก
  สมศ. อยู่ในระดับดีมาก ทุกมาตรฐาน

-  พ.ศ. 2552 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   ประกาศให้โรงเรียนจุฬา ภรณราชวิทยาลัย เป็น
   โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ของ  สพฐ.  ( 12 โรงเรียน ทั่วประเทศ )

-  พ.ศ. 2552 ได้รับการคัดเลือกจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
   ขั้นพื้นฐาน ให้เป็น โรงเรียนโครงการ Education Hub ของ สพฐ.
   ( 14 โรงเรียนทั่วประเทศ )

-  พ.ศ. 2553 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบโครงการพัฒนาโรงเรียน 
   จุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็น โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
   (12 โรงเรียนทั่วประเทศ) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553

-  พ.ศ. 2553  ได้รับการคัดเลือกจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
   ขั้นพื้นฐาน ให้เป็น โรงเรียนมาตรฐานสากล ของ สพฐ.
   ( 500 โรงเรียนทั่วประเทศ )

-  พ.ศ. 2553 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงาน
   คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
   สตูล ในการพัฒนาและ ยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
   ในปีงบประมาณ 2553 – 2555

-  พ.ศ. 2553 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล กับ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตวนกู
   ซัยด์ ปุตรา รัฐเปอร์ลิศ ประเทศมาเลเซีย

-  พ.ศ. 2554 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาระหว่าง
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
   ขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

- พ.ศ. 2555  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล กับโรงเรียนวิทยาศาสตร์  
   FURUKAWA ประเทศญี่ปุ่น

- พ.ศ. 2556 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบสาม จาก
  สมศ. อยู่ในระดับดีมากทุกตัวบ่งชี้

- พ.ศ. 2557 ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการศึกษา
 ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 วิทยาเขตหาดใหญ่ และมหาวิทยาลัยทักษิณ กับโรงเรียน
 จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
 และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

- พ.ศ. 2557 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2556

- พ.ศ. 2557 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล กับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ สุลต่านมูฮัมหมัด จีว่า รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย

- พ.ศ. 2558 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล กับโรงเรียนเนอเกอรี่ นัมเบอร์วัน บาตั้ม ประเทศอินโดนีเซีย

- พ.ศ. 2558 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล กับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ อลัมชาห์ กัวลาลัมเปอร์

- พ.ศ. 2558 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิยาลัยทักษิณ

-  ปีการศึกษา  2549  – ปัจจุบันผลการสอบ โอเน็ต ของนักเรียน
 ชั้น ม.3 อยู่ในระดับ  ดีเยี่ยม ของประเทศ ทุกปีการศึกษา
-  ปีการศึกษา  2549  – ปัจจุบัน ผลการสอบ โอเน็ต ของนักเรียน
 ชั้น ม.6 อยู่ในระดับ  ดีเยี่ยม ของประเทศ ทุกปีการศึกษา
-  ปีการศึกษา  2549  – ปัจจุบัน ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
   ใน สถาบันอุดมศึกษา  ของนักเรียนชั้น ม. 6   ครบ  100  %  
   ทุกปีการศึกษา

     การนำเสนอโครงงานนักเรียน ร.ร.จ.ภ.สตูล และโรงเรียนวิทยาศาสตร์ต่างประเทศ
     การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น,ตอนปลาย จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยและโรงเรียนในภาคใต้
     การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ระดับประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย จากโรงเรียน 4 ประเทศ : ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และญี่ปุ่น

   
การปฏิบัติราชการโดยไม่มีวันลา
ในรอบปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2545
ลากิจ 1 วัน (อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา)
ปีงบประมาณ 2546
ลา – วัน (ผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม)
ปีงบประมาณ 2547
ลา – วัน (ผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม)
ปีงบประมาณ 2548
ลา – วัน (ผู้อำนวยการโรงเรียนละงูพิทยาคม)
ปีงบประมาณ 2549
ลา – วัน (ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล)
ปีงบประมาณ 2550
ลา – วัน (ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล)
ปีงบประมาณ 2551
ลากิจ 2 วัน (ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล)
ปีงบประมาณ 2552
ลา – วัน (ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล)
ปีงบประมาณ 2553
ลา – วัน (ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล)
ปีงบประมาณ 2554
ลา – วัน (ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล)
ปีงบประมาณ 2555
ลา – วัน (ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล)
ปีงบประมาณ 2556
ลากิจ 2 วัน (ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล)
ปีงบประมาณ 2557
ลา – วัน (ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล)
ปีงบประมาณ 2558  
ปีงบประมาณ 2559  
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
5 ธันวาคม    
2527
จ.ม.
จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
2528
รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่ 1
15 กรกฎาคม 2528 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
มอบให้ทายาท(เด็กชายเกีรติกิติ์  หนูเกื้อ)
2533
ต.ม.
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
2540
ท.ม.
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
2545
ท.ช.
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
2548
ร.ง.ภ.
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
2550
ร.จ.พ.
เหรียญจักรพรรดิมาลา
 
การศึกษาดูงานต่างประเทศ
2537   
มาเลเชีย สิงคโปร์

2537   
ออสเตรเลีย

2548   
มาเลเซีย (Malaysia Smart School)

2550   
ออสเตรเลีย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการสนับสนุนของโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ 10 - 20 ตุลาคม 2550)

2550   
มาเลเซีย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์คู่แฝด SMS Tuanku Syed Putra
รัฐเปอร์ลิศ)

2551   
มาเลเซีย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์คู่แฝด SMS Tuanku Syed Putra
รัฐเปอร์ลิศ)

2553   
มาเลเซีย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์คู่แฝด SMS Tuanku Syed Putra
รัฐเปอร์ลิศ)

2554   
สหรัฐอเมริกา และแคนาดา(ตามโครงการ Education Hub ของ สพฐ.
15-25 กันยายน 2554)

2555   
มาเลเซีย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ SMS Sultan Mohamad Jiwa รัฐเคดาห์)

2555   
มาเลเซีย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์คู่แฝด SMS Tuanku Syed Putra
รัฐเปอร์ลิศ)

2555   
ญี่ปุ่น (Super Science High School ตามโครงการโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค 8-13 กรกฏาคม 2555)

2555   
จีน และฮ่องกง (ตามโครงการ Education Hub ของ สพฐ.
29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2555)

2556   
มาเลเซีย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์คู่แฝด SMS Tuanku Syed Putra
รัฐเปอร์ลิศ)

2556   
เกาหลีใต้ (ตามโครงการ Education Hub ของ สพฐ.
3 - 7 ต.ค. 2556)

2557   
มาเลเซีย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์คู่แฝด SMS Tuanku Syed Putra
รัฐเปอร์ลิศ 24 เม.ย.57)

2557   
มาเลเซีย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ SMS Sultan Mohamad Jiwa รัฐเคดาห์
29 - 30 เม.ย.57)

2557   
อังกฤษ (สถาบันการศึกษา ตามโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
ของ สพฐ. 28 ก.ย.- 5 ต.ค. 57)

2558   
มาเลเซีย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ SMS Alam Shah Kuala Lumpur
26 - 28 เม.ย. 2558)
2558   
มาเลเซีย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์คู่แฝด SMS Tuanku Syed Putra
รัฐเปอร์ลิศ 29 เม.ย.2558)

 
รางวัลที่ได้รับ
2528   
รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่ 1 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 
กรุงเทพมหานคร 15 กรกฎาคม 2528 (ครูโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม)
2533   
ครูผู้สอนดีเด่น คุรุสภาจังหวัดพัทลุง (ครูโรงเรียนพัทลุง)
2539   
ผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่น โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
จังหวัดพัทลุง (ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี )
2546   
ผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนาการศึกษาดีเด่น 
(ผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม)
2547   
ผู้บริหารสถานศึกษาผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 
(ผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม)
2552   
ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นขนาดใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล 
(ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล)
2555   
ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16 (ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล)
2556   
ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2555 
ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
(ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล) 
2556   
ผู้บริหารสถานศึกษา TOP TEN ประจำปี 2556 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
(ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล) 
2557   
ผู้บริหารสถานศึกษา TOP TEN ประจำปี 2556 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
(ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล) 
2558   
ครูเกียรติยศ ของคุรุสภา เขตพื้นที่การศึกษา สตูล  
(ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล)
2558   
หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557 คุรุสภา 
(ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล) 
2558   
ผู้ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาวิชาชีพครูดีเด่น 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
(ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล) 
   
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2511   
ป.4
โรงเรียนวัดธาราสถิตย์  จังหวัดพัทลุง
พ.ศ. 2514   
ป.7
โรงเรียนวัดโคกชะงวย จังหวัดพัทลุง
พ.ศ. 2517   
ม.ศ.3
โรงเรียนพัทลุง
พ.ศ. 2519   
ป.กศ.
วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช
พ.ศ. 2521   
ป.กศ.ชั้นสูง
(อนุปริญญา)
วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
วิชาโทประวัติศาสตร์
พ.ศ. 2524   
กศ.บ.
(ปริญญาตรี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา 
วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาโทสังคมวิทยา
พ.ศ. 2542   
กศ.ม
(ปริญญาโท)
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิชาเอกการบริหารการศึกษา
   

 

นายสรยุทธ หนูเกื้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายสมพร ทิศเมือง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นางนิติมา มณีวิทย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นางทิพวรรณ ธังดิน
ปฎิบัติหน้าที่
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สทศ.
สสวท.
สกอ.
สพม.16
ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster