รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ      

ทีมงานบริหารโรงเรียนวิทยาศาตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล


นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
         
 
 
นายสมพร ทิศเมือง
นางนิติมา มณีวิทย์
นายธรรมศักดิ์ ปานยิ่ง
นางสาวสินีนาฎ ธรรมชาติ
 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
         
         
 
 
นางยินดี ชูนวล
นางเพ็ญนภา รัตโนดม
นางเขมิกา ทองสี
นางนิศาชล เอียดดี
 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
 
ฝ่ายบริหารวิชาการ
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
         

 

 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster