รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ      

ทีมงานบริหารโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล


นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
         
 
 
 
นายสมพร ทิศเมือง
นางนิติมา มณีวิทย์
นายธรรมศักดิ์ ปานยิ่ง
 
 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
         
         
นางยินดี ชูนวล
นางสาวสินีนาฎ ธรรมชาติ
นางเพ็ญนภา รัตโนดม
นางเขมิกา ทองสี
นางนิศาชล เอียดดี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารวิชาการ
ฝ่ายบริหารวิชาการ
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
         

 

 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster