รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ      

ทีมงานบริหารโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล


นายสรยุทธ หนูเกื้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
         
 
นายสมพร ทิศเมือง
 
นางนิติมา มณีวิทย์
 
นางทิพวรรณ ธังดิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
ปฏิบัติหน้าที่
       
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
       
ดร.สินีนาฏ ธรรมชาติ
นางยินดี ชูนวล
นางเพ็ญนภา รัตโนดม
นายวิจิตร นิยมเดชา
นางนิศาชล เอียดดี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารวิชาการ
ฝ่ายบริหารวิชาการ
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
         

 

 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster