รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ      

 

   
 

วันที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์

จำนวน 30 คน ประชุม เรื่อง "How to involve students in

Math Research in the 21 st Century" โดย Dr.Artur Gorka

ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาคณิตศาสตร์ จาก College, USA

ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร. จ.ภ.สตูล

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster