รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ     20 พฤษภาคม 2558 ครบรอบ 21 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล
      หน้าหลัก
      ประวัติโรงเรียน
      สัญลักษณ์โรงเรียน
      เพลงมาร์ช
      เยี่ยมชมโรงเรียน
      ทำเนียบผู้บริหาร
      คณะกรรมการสถานศึกษา
      ทีมงานบริหาร
      โครงสร้างการบริหาร
      นโยบายการจัดการศึกษา
      จุดเน้น 10 ประการ
      ประกันคุณภาพการศึกษา
      ข้อมูลและสารสนเทศ
      ฝ่ายบริหารวิชาการ
      ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
      ฝ่ายบริหารงานบุคคล
      ฝ่ายบริหารงบประมาณ
      ฝ่ายบริหารทั่วไป
      คณะกรรมการตรวจสอบ
             ภายในสถานศึกษา
      วิทยาศาสตร์
      คณิตศาสตร์
      ภาษาต่างประเทศ
      ภาษาไทย
      สังคมศึกษา ฯ
      สุขศึกษาและพลศึกษา
      ศิลปะ
      การงานอาชีพฯ
      สนับสนุนการสอน
   โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
    Education Hub Program
   โรงเรียนคู่แฝด
   ความร่วมมือกับโรงเรียน
          มหิดลวิทยานุสรณ์
   ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
         พี่เลี้ยง
   โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพ
         ผู้เรียน
      มาเลเซีย
      อินโดนีเซีย
      ญี่ปุ่น
      กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯ
      คณะกรรมการนักเรียน
      สมาคมผู้ปกครองและครู
      ชมรมนักเรียนเก่า
 
unique visitor
 

 
นายศลใจ วิบูลกิจ ผอ.สพม.เขต 16 เป็นประธาน ในพิธีเปิดงาน จ.ภ.วิชาการ’55
วันที่ 10 ม.ค. 56 ณ หอประชุม ร.ร.จ.ภ.สตูล
สพฐ.จัดประชุมเพื่อจัดทำแนวทางการเก็บเงินบำรุงการศึกษา
โครงการ Education Hub ระหว่างวันที่ 11-13 ธ.ค. 55 ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
ร.ร.จ.ภ.สตูล ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
5 ธันวาคม 2555
นักเรียน ร.ร.จ.ภ.สตูล สอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา 2555
(นักธรรมศึกษาตรี-โท-เอก) ในวันที่ 3 ธ.ค. 55 ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
นายสรยุทธ หนูเกื้อ ผอ.จ.ภ.สตูล ศึกษาดูงานประเทศจีน ตามโครงการ
Education Hub จัดโดย สพฐ. ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 55
กีฬาจุฬาภรณ์สัมพันธ์ “แคแสดเกมส์ ครั้งที่ 13” 27-29 พ.ย. 55
ณ ร.ร.จ.ภ.มุกดาหาร
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ FURUKAWA ประเทศญี่ปุ่นมาเยี่ยม ร.ร.จ.ภ.สตูล
ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2555
ร.ร.จ.ภ.สตูล จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (classroom meeting) นักเรียนชั้น ม.1-6
ภาคเรียนที่ 2/2555 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2555
งานวันลอยกระทง จัดโดยคณะกรรมการนักเรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล ในวันที่ 21 พ.ย. 55
ทีมงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน RE-X-RAY นักเรียน ม.1-6 รายบุคคล
กับผู้อำนวยการโรงเรียน ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555
ร.ร.จ.ภ.สตูล จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
5 ธันวาคม 2555 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555
ครูหอพัก RE-X-RAY นักเรียน ม.1-6 รายบุคคลกับผู้อำนวยการโรงเรียน
ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555
หัวหน้าระดับชั้น ม.1-6 RE-X-RAY นักเรียน ม.1-6 รายบุคคลกับผู้อำนวยการโรงเรียน
ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555
ร.ร.จ.ภ.สตูล จัดประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 9/2555 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1-6 RE-X-RAY นักเรียน ม.1-6 รายบุคคลกับผู้อำนวยการโรงเรียน
ในวันที่ 30,31 ต.ค. 55 และ 12,13,14 พ.ย.55
การแข่งขันกีฬาลีลาศ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29 คัดเลือกภาค 4
“พระสมุทรเทวาเกมส์” ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล ระหว่างวันที่ 7-8 พ.ย. 55
นักเรียนชั้น ม.6 ร.ร.จ.ภ.สตูล เข้าร่วมกิจกรรมค่ายติวโอเน็ตและสอบตรง มอ.’56
ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล ระหว่างวันที่ 2-8 พ.ย. 55
นักเรียนชั้น ม.4 ร.ร.จ.ภ.สตูล ร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรม
ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45 ระหว่างวันที่ 2-3 พ.ย. 55
นักเรียนชั้น ม.3 ร.ร.จ.ภ.สตูล ร่วมกิจกรรมค่ายทางวิชาการ ณ ฐานทัพเรือสงขลา
ระหว่างวันที่ 1-3 พ.ย. 55
นักเรียนชั้น ม.2 ร.ร.จ.ภ.สตูล อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ณ กองบิน 56
ระหว่างวันที่ 1-3 พ.ย. 55
นักเรียนชั้น ม.1 ร.ร.จ.ภ.สตูล ร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรม ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
ระหว่างวันที่ 2-3 พ.ย. 55
ร.ร.จ.ภ.สตูล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
และครูผู้สอนโครงการ Education Hub วันที่ 28 ตุลาคม 2555
ร.ร.จ.ภ.สตูล ร่วมพิธีวันปิยมหาราช 23 ต.ค. 55
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล
คณะครู ร.ร.จ.ภ.สตูล ประชุมสัมมนา ครูผู้สอนม.2 ห้องวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ณ จังหวัดนครนายก วันที่ 17 -19 ต.ค. 55
ร.ร.จ.ภ.สตูล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล วันที่ 10 ต.ค. 55
โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
วิทยากร : นายสังเวียน มณีจันทร์ วันที่ 8-9 ต.ค. 55
โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา
วิทยากร :นายคมกฤษณ์ ศิริวงษ์ และ นายสุทัศน์ ภูมิรัตนจรินทร์ วันที่ 5-6 ต.ค. 55
โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล ครูผู้สอนวิชาชีววิทยา
วิทยากร : ผศ.ดร.สมาน แก้วไวยุทธ วันที่ 2-3 ต.ค. 55
โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล ครูผู้สอนวิชาเคมี
วิทยากร : นายสำราญ พฤกษ์สุนทร วันที่ 2-3 ต.ค. 55
ร.ร.จ.ภ.สตูล จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ วันที่ 28 ก.ย. - 2 ต.ค. 55
โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
วิทยากร : อ.รัฐธีร์ อธิสุพิชาพงศ์ วันที่ 29-30 ก.ย. 55
โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์
วิทยากร : อ.เอกฉัตร โถมสันเทียะ และ อ.ฉลอง ปทุมานนท์ วันที่ 29-30 ก.ย. 55
นักเรียน ร.ร.จ.ภ.สตูล เข้าร่วม Internationalization and Benchmarking
Programme 2012 กับโรงเรียนวิทยาศาสตร์มัวร์ รัฐยะโฮร์
นักเรียน ร.ร.จ.ภ.สตูล เข้าร่วมโครงการ SOSEM Relationship Camp 2012
(THAIMAL Integrated Camp 2012)
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถของนักเรียน
รอบคัดเลือกระดับสพม.16 ณ โรงเรียนสงขลาวิทยาคม
วันที่ 13-15 กันยายน 2555
นายสมพร ทิศเมือง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ ร.ร.จ.ภ.สตูล
ศึกษาดูงานประเทศออสเตรเลีย ตามโครงการ
Education Hub ของ สพฐ.
นักเรียน ม.1/5 (Education Hub) ร.ร.จ.ภ.สตูล เข้าร่วมโครงการ
Student Exchange Programme ณ ประเทศมาเลเซีย
นักเรียน ม.6 ติว GAT(ภาษาไทย) โดย อาจารย์วันชนะ หมั่นงาน (อ.เมฆ)
ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล วันที่ 4 กันยายน 2555
นักเรียนที่กำลังเรียนชั้น ป.6 จากโรงเรียนในจังหวัดสตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส
สมัครเข้าเรียนชั้น ม.1 ห้องวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ร.ร.จ.ภ.สตูล
ปีการศึกษา 2556 วันที่ 1ส.ค. - 10 ก.ย 55
นักเรียนม.6/3 (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์หลักสูตร โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์)
ณ ร.ร.จ.ภ.ตรัง วันที่ 29-31 สิงหาคม 2555
ร.ร.จ.ภ.สตูล จัดเลือกตั้งประธานกรรมการนักเรียน ประจำปี 2555-2556
วันที่ 24 ส.ค. 55 ณ หอประชุม ร.ร.จ.ภ.สตูล
นักเรียน ม.1-6 ร.ร.จ.ภ.สตูล ฟังบรรยายด้านเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
จากคณาจารย์ ม.สงขลานครินทร์ ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล วันที่ 22 สิงหาคม 2555
นางสาวซีต้า ไรมันซา ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษและรองหัวหน้าโครงการ
Education Hub ร.ร.จ.ภ.สตูล ศึกษาดูงานประเทศนิวซีแลนด์ ตามโครงการ
Education Hub ของ สพฐ.
นักเรียน ม.3,ม.4 ร.ร.จ.ภ.สตูล กลุ่มตัวอย่าง 35 คน สอบ PISA 2012
ในวันที่ 24 สิงหาคม 2555 ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
นายศุภกิจ กฤตรัชตนันต์ นายพุทธพงศ์ หยั่งยืนยง และนายตโนนุท ปลอดใจกว้าง
ม.5/3 ชนะเลิศเป็นตัวแทนระดับภาคใต้ แข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับประเทศ
นางสาวฮานาน สิดิ ม.6/2 ร.ร.จ.ภ.สตูล ชนะเลิศระดับภาคใต้
เป็นตัวแทนแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2555
นักเรียน ม.1และม.4 เข้าร่วมฟังบรรยายและศึกษาดูงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่ 16 สิงหาคม 2555
ร.ร.จ.ภ.สตูล ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
โครงการทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค วันที่ 11 ส.ค. 55
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สำหรับนักเรียนชั้น ม.ต้น รุ่นที่ 3/2553 ค่าย 4 วันที่ 10-13 ส.ค. 55
ร.ร.จ.ภ.สตูล จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพร
ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
วันที่ 9 สิงหาคม 2555
ร.ร.จ.ภ.สตูล จัดโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ 1433
วันที่ 6 สิงหาคม 2555
ร.ร.จ.ภ.สตูล จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting)
ม.1-6 ภาคเรียนที่ 1/2555 วันที่ 5 สิงหาคม 2555
นักเรียน ม.1-6 ฟังบรรยายการสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยและประวัติศาสตร์ไทย
โดย อาจารย์บุญเสริม ฤทธาภิรมย์ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
พิธีวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ณ วัดดุลยาราม อ.เมือง จ.สตูล
วันที่ 31 กรกฎาคม 2555
คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ร.ร.จ.ภ.สตูล ไปมอบน้ำตาลทราย
และผลอินทผาลัม แก่ 3 มัสยิด รอบๆ ร.ร.จ.ภ. สตูล เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอน
นายสรยุทธ หนูเกื้อ ผอ.ร.ร.จ.ภ.สตูล ศึกษาดูงาน Super Science High School
ในวันที่ 8-13 กรกฎาคม 2555 ณ ประเทศญี่ปุ่น
นักเรียนชั้น ม.3/6 โครงการ Education Hub เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านวิชาการ วันที่ 8-12 ก.ค. 55 ณ ร.ร.สตรีภูเก็ต
วันทำบุญประจำปีของ ร.ร.จ.ภ.สตูล วันที่ 10 ก.ค. 55
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลและเปตอง สร้างความสัมพันธ์
กับชุมชน วันที่ 5-7 ก.ค. 55 ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
พิธีถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี วันที่ 4 กรกฎาคม 2555
นักเรียน ม.1/5 โครงการ Education Hub ร.ร.จ.ภ.สตูล
เข้าร่วมโครงการ Student Exchange Program
นักเรียนชั้น ม.1-3 โครงการ Education Hub
เข้าร่วมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ณ ปากเมงรีสอร์ท จ.ตรัง
โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
ครูผู้สอนวิชาชีววิทยาและครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ วันที่ 30 มิ.ย.-1 ก.ค. 55
การแข่งขันกีฬาภายใน "แคแสดเกมส์ ครั้งที่ 15"
วันที่ 23-27 มิ.ย. 55 ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
ศึกษาดูงานวิชาการและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
18 มิ.ย. 55 ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ประชุมปฏิบัติการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ร.ร.จ.ภ.สตูล ปีการศึกษา 2555 วันที่ 15 มิ.ย 55 ณ ร.ร.จ.ภ. สตูล
วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2555 14 มิถุนายน 2555
ณ ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
หลักสูตรเพิ่มพูนประสบการณ์ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคใต้
ปีการศึกษา 2555 วันที่ 9-10 มิถุนายน 2555
กิจกรรมวันวิสาขบูชา 4 มิถุนายน 2555 ณ วัดดุลยาราม ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล
ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ชั้น ม.1และม.4 ห้องวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ปีการศึกษา 2555 วันที่ 20 พ.ค. 55 ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
การอบรมความรู้ด้านจิตวิทยา แก่ครูหอพัก ร.ร.จ.ภ.สตูล
วันที่ 9-10 พ.ค. 55 ณ.ภูต้นน้ำรีสอร์ท อ.ละงู จ.สตูล
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.จ.ภ.สตูล
ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 6 พ.ค 55 ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
ค่ายสัมพันธ์นักเรียนใหม่และค่ายสอนปรับพื้นฐาน ชั้นม.1และม.4
ปีการศึกษา 2555 วันที่ 2-9 พ.ค 55 ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครูผู้สอนชั้น ม.1 ห้องวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ปีการศึกษา 2555 วันที่ 6-8 ม.ย. 55 ณ โรงแรมรัตนชลบุรี จังหวัดชลบุรี
นักเรียนโครงการ Education Hub ศึกษาดูงานณ ประเทศมาเลเชีย และสิงคโปร์
วันที่ 27-31 มี.ค. 55 
ค่ายเสริมสร้างนักคิด กิ๊ฟคณิตภาคใต้ ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานีและเขื่อนรัชชประภา
ในวันที่ 9-11 ก.พ. 55
นักเรียนโครงการ Education Hub และนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์คู่แฝด
Tuanku Syed Putra รัฐเปอร์ลิศ เข้าร่วมโครงการ Student Exchange Program
ในวันที่ 6-10 ก.พ. 55 ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
นักเรียนชั้น ม.6/3 (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์หลักสูตร ร.ร. มหิดลวิทยานุสรณ์)
เข้าร่วมนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ วันที่ 2-3 ก.พ. 55 ณ ร.ร.จ.ภ.เชียงราย
ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
วันที่ 24-26 มกราคม 2555 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย
ค่าย SME Relationship Camp 2011 (THAIMAL Integrated Camp 2011)
วันที่ 20-22 มกราคม 2555 ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
นายสัจจา ศรีเจริญ ผอ.สพม.เขต 16 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน จ.ภ.วิชาการ’54
วันที่ 12 มกราคม 2555 ณ หอประชุม ร.ร.จ.ภ.สตูล

นายสรยุทธ หนูเกื้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายสมพร ทิศเมือง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นางนิติมา มณีวิทย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สทศ.
สสวท.
สกอ.
สพม.16
ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster