รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ     20 พฤษภาคม 2558 ครบรอบ 21 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล
      หน้าหลัก
      ประวัติโรงเรียน
      สัญลักษณ์โรงเรียน
      เพลงมาร์ช
      เยี่ยมชมโรงเรียน
      ทำเนียบผู้บริหาร
      คณะกรรมการสถานศึกษา
      ทีมงานบริหาร
      โครงสร้างการบริหาร
      นโยบายการจัดการศึกษา
      จุดเน้น 10 ประการ
      ประกันคุณภาพการศึกษา
      ข้อมูลและสารสนเทศ
      ฝ่ายบริหารวิชาการ
      ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
      ฝ่ายบริหารงานบุคคล
      ฝ่ายบริหารงบประมาณ
      ฝ่ายบริหารทั่วไป
      คณะกรรมการตรวจสอบ
             ภายในสถานศึกษา
      วิทยาศาสตร์
      คณิตศาสตร์
      ภาษาต่างประเทศ
      ภาษาไทย
      สังคมศึกษา ฯ
      สุขศึกษาและพลศึกษา
      ศิลปะ
      การงานอาชีพฯ
      สนับสนุนการสอน
   โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
    Education Hub Program
   โรงเรียนคู่แฝด
   ความร่วมมือกับโรงเรียน
          มหิดลวิทยานุสรณ์
   ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
         พี่เลี้ยง
   โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพ
         ผู้เรียน
      มาเลเซีย
      อินโดนีเซีย
      ญี่ปุ่น
      กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯ
      คณะกรรมการนักเรียน
      สมาคมผู้ปกครองและครู
      ชมรมนักเรียนเก่า
 
unique visitor
 

ม.1-6 ฟังบรรยายการพัฒนาบุคลิกภาพ
และความฉลาดทางอารมณ์ ตามค่านิยม
12 ประการ ณ หอประชุม ร.ร.จ.ภ.สตูล
16 ธันวาคม 2557

นักเรียนชั้น ม.3 สอบคัดเลือกรอบแรก
เข้าเรียนชั้น ม.4 ห้องวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ร.ร.จ.ภ.สตูล ปีการศึกษา 2558
13 ธันวาคม 2557

พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว นักเรียน 100 คน เดินเทิดพระเกียรติ
ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล และตลาดสตูล
5 ธันวาคม 2557

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน
วิชาหน้าที่พลเมือง ชั้น ม.1-6
ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล
โดย อ.คมกฤษณ์, อ.สุทัศน์
5 ธันวาคม 2557

ประชุมคณะกรรมการนักเรียน(2556-2557)
(2557-2558) ร่วมกับคณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2557
ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล
4 ธันวาคม 2557

ประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 10/2557
ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล
3 ธันวาคม 2557

ม.6 ร่วมค่ายติว O-NET และสอบตรง มอ.'58
โดยคณาจารย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
และโรงเรียนกวดวิชา กรุงเทพฯ ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
1 ธันวาคม 2557

คัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบกลาง
ภาคเรียนที่ 2/2557 ณ อ.ชะอำจ.เพชรบุรี
28 พ.ย. - 1 ธ.ค. 57

กีฬากลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ณ ร.ร.จ.ภ.เพชรบุรี
26-29 พฤศจิกายน 2557

ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน(Classroom Meeting)
ม.1-6 ภาคเรียนที่ 2/2557 ณ หอประชุม
ร.ร.จ.ภ.สตูล 23 พฤศจิกายน 2557
PCCST Excellence Awards Day 2014

งานลอยกระทง โดยคณะกรรมการนักเรียน
ณ ลานไตรรงค์ ร.ร.จ.ภ.สตูล
18 พฤศจิกายน 2557

โครงการพัฒนาครูคณิตศาสตร์ โดย อ.บัณฑิตย์
และภาษาไทย โดย อ.จงชัย
ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
15 พฤศจิกายน 2557

ม.6 ติว GAT โดย อ.วันชัย หมั่นงาน
ณ ห้องกันเกรา ร.ร.จ.ภ.สตูล
14 พฤศจิกายน 2557

ประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 9/2557
ณ ห้องกันเกรา ร.ร.จ.ภ.สตูล
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557

Workshop พัฒนาหลักสูตร Education Hub
ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
7-8 พฤศจิกายน 2557

ม.5 8 คน ร่วมค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ณ จ.สกลนคร
วันที่ 4-9 พฤศจิกายน 2557

ม.1-6 ฟังบรรยายค่านิยม 12 ประการ
โดยชุด ปจว./ปชส.ที่ 402 ศปก.ทภ.4
ณ หอประชุม ร.ร.จ.ภ. สตูล
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557

ค่ายทางวิชาการ ม.1-5 ปีการศึกษา 2557
ณ จ.สตูล สงขลา พัทลุง ตรัง
วันที่ 31 ต.ค.- 2 พ.ย.57

ครูที่ปรึกษา RE-X-RAY ม.1-6 รายบุคคล
กับ ผอ. และรอง ผอ.
ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
27 ต.ค.57 - 13 พ.ย.57

โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน วิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา โดยคณะวิทยากรจากส่วนกลาง
ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
23-24 ตุลาคม 2557

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน
ในรอบภาคเรียนที่ 1/2557 และการพัฒนาต่อยอด
ในภาคเรียนที่ 2/2557 ณ เกาะอาดัง อ.เมือง จ.สตูล
20-21 ตุลาคม 2557

งาน"มัธยมศึกษาสงขลา-สตูล Festival 2014"
ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช
จัดโดย สพม.16 (มอบรางวัลตามจุดเน้น 10 ประการ สพม.16)
9 ตุลาคม 2557

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพ
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สำหรับนักเรียน ม.ต้น(4 จชต.)
ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล 7-11 ตุลาคม 2557

ครูหอพักทุกคนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง จิตวิทยาในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
การทำงานเป็นทีม และการพัฒนานักเรียนตามค่านิยม 12 ประการ
ณ สำนักงานกิจการนักเรียน 1-2 ตุลาคม 2557

ร.ร.ศึกษาธรรมอิสลามมูลนิธิ อ.กงหรา
จ.พัทลุง มาศึกษาดูงาน ร.ร.จ.ภ.สตูล
วันที่ 15 กันยายน 2557

นิทรรศการ"เปิดโลกชุมนุม"ภาคเรียนที่ 1/2557
ณ เวทีวิทยาศาสตร์ ร.ร.จ.ภ.สตูล
วันที่ 12 กันยายน 2557

ประชุมคณะกรรมการนักเรียน ร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 3 ก.ย. 57
ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล

ม.1-6 รับการตรวจสุขภาพ
ณ หอประชุม ร.ร.จ.ภ.สตูล
3 กันยายน 2557

ประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 8/2557
ณ ห้องกันเกรา ร.ร.จ.ภ.สตูล
วันที่ 2 กันยายน 2557

ม.1/5 (Education Hub) เข้าร่วมโครงการ
Student Exchange Program
ณ ร.ร.วิทยาศาสตร์ตวนกู ซัยด์ ปุตรา รัฐเปอร์ลิศ
ประเทศมาเลเซีย 1-5 ก.ย. 2557

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปี 2557-2558
ณ หอประชุม ร.ร.จ.ภ.สตูล
21 สิงหาคม 2557

ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน(Classroom Meeting)
ม.1-6 ภาคเรียนที่ 1/2557 ณ หอประชุม
ร.ร.จ.ภ.สตูล 17 สิงหาคม 2557
PCCST Excellence Awards Day 2014

พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ณ ศาลากลาง จ.สตูล
12 สิงหาคม 2557

กิจกรรมวันอาเซียน
ณ หอประชุม ร.ร.จ.ภ.สตูล
8 สิงหาคม 2557

ประชุมพิจารณางบประมาณ 2558
ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล
8 สิงหาคม 2557

พิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ณ หอประชุม ร.ร.จ.ภ. สตูล
วันที่ 5 สิงหาคม 2557

ม.1-3 (Hub) เข้าร่วม English Camp 2014
ณ หาดอ่าวนาง จ.กระบี่
วันที่ 1-3 สิงหาคม2557

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ
ณ หอประชุม ร.ร.จ.ภ.สตูล
18 ก.ค.2557

รอมฎอนสัมพันธ์
ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
9 ก.ค.2557

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ
ณ หอประชุม ร.ร.จ.ภ.สตูล
18 ก.ค.2557

พิธีวันอาสาฬหบูชา - เข้าพรรษา
ณ วัดดุลยาราม ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล
9 ก.ค.2557

คัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบกลาง
ภาคเรียนที่ 1/2557 ม.1-3 ร.ร.จ.ภ.กลุ่มภาคใต้
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์
และการงานอาชีพฯ 5-6 ก.ค.2557 ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล

สอนเสริมวิชาการ ม.1,ม.2
ณ ร.ร.จ.ภ. สตูล
วันที่ 5 ก.ค. 57

ม.3 ปลูกป่าชายเลน ณ บ้านตันหยงโป
ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สงขลา
4 กรกฏาคม 2557

พิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
สมเด็กพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ณ หอประชุม ร.ร.จ.ภ.สตูล
4 ก.ค.2557

หล่อและสมโภชเทียนพรรษา
ณ หอประชุม ร.ร.จ.ภ.สตูล
2 กรกฏาคม 2557

ประชุมครู และบุคลากร ครั้งที่ 6/2557
ณ ห้องกันเกรา ร.ร.จ.ภ. สตูล
2 กรกฎาคม 2557

ทีมงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน X-RAY
นักเรียน ม.1-6 รายบุคคลกับ ผอ.และรอง ผอ.
ณ ห้องเสม็ดแดง ร.ร.จ.ภ.สตูล
1 ก.ค.2557

ลูกเสือ - เนตรนารี ร่วมพิธีวันสถาปนา
คณะลูกเสือแห่งชาติ
1 ก.ค.2557

แคแสดเกมส์ ครั้งที่ 17
ณ ศูนย์กีฬา ร.ร.จ.ภ. สตูล
วันที่ 21 - 25 มิ.ย. 57

ครูที่ปรึกษา,หัวหน้าระดับ,ครูหอพัก X-Ray ม.1-6
รายบุคคลกับ ผอ.และรอง ผอ. ณ ร.ร.จ.ภ. สตูล
วันที่ 9 - 19 มิ.ย. 57

ประชุมคณะกรรมการนักเรียนร่วมกับ
คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2557
ณ ห้องเสม็ดขาว
3 มิถุนายน 2557

ประชุมครู และบุคลากร ครั้งที่ 5/2557
ณ ห้องกันเกรา ร.ร.จ.ภ. สตูล
2 มิถุนายน 2557

งานทำบุญครบรอบ 20 ปี ร.ร.จ.ภ.สต
(วันครบรอบ 20 พ.ค.57) ณ หอประชุมและเวทีวิทยาศาสตร์ ร.ร.จ.ภ.สตูล
22 พฤษภาคม 2557

ประชุมข้าราชการครู พนักงานราชการ
ครูอัตราจ้าง ครูหอพัก และเจ้าหน้า
ณ ห้องเสม็ดขาว โดย ดร.ธงชัย ชิวปรีชา
18 พฤษภาคม 2557

ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ม.1,ม.4
ห้องวิทยาศาสตร์ภูมิภาค โดย ดร.ธงชัย ชิวปรีชา
ณ หอประชุม ร.ร.จ.ภ.สตูล
18 พฤษภาคม 2557

Workshop โครงการ Education Hub
ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล
13 พฤษภาคม 2557

โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน
วิชาเคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา ณ ร.ร.จ.ภ. สตูล
8-9 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องเกียรติยศ ร.ร.จ.ภ.สตูล

กีฬาฟุตซอลสัมพันธ์ชุมชน
ณ อาคารศูนย์กีฬา ร.ร.จ.ภ.สตูล
วันที่ 5-6 พ.ค.2557

ปฐมนิเทศครูและบุคลากรใหม่
6 พ.ค.57
ณ ห้องเกียรติยศ ร.ร.จ.ภ.สตูล

ค่ายสัมพันธ์นักเรียนใหม่ชั้น ม.1 และ ม.4
ปีการศึกษา 2557 ณ ร.ร.จ.ภ. สตูล
วันที่ 2-4 พ.ค.2557

ประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 4 /2557
วันที่ 1 พ.ค. 2557
เวลา 08.30 น. ณ ห้องกันเกรา

ครูหอพักทุกคน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องจิตวิทยาในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และการทำงานเป็นทีมณ สำนักงานกิจการนักเรียน
29-30 เมษายน 2557

ร่วมงาน School' s Excellence Day (Speech Day )
ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ มูฮัมหมัด จีว่า รัฐเคดาห์
29-30 เม.ย.57

ร่วมงาน SMSTPSP 36 th Excellence Awards Day 2014
ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตวนกู ซัยด์ ปุตรา รัฐเปอร์ลิศ
24 เม.ย.57

ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU
ว่าด้วยความร่วมมือทางการศึกษ
24 มี.ค.57 ณ มอ.หาดใหญ่

ม.1 4 จชต. 100 คน เข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับ ม.ต้น
ค่าย 2 รุ่นที่ 6 19-23 มี.ค. 57
ศึกษาดูงานระบบบำบัดน้ำเสีย
17 มี.ค.57 ณ โรงพยาบาลสิงหนคร
นักเรียน ม.2/6(Education Hub) 25 คน
ศึกษาดูงานประเทศเกาหลีใต้
17-22 มี.ค.57
ปัจฉิมนิเทศ ม.3 (แคแสดช่อ 17)
6 มี.ค. 57 เวลา 16.00-23.00 น.
ณ หอประชุม ร.ร.จ.ภ. สตูล
ศึกษาดูงานระบบบำบัดน้ำเสีย
4 มี.ค.57 ณ โรงพยาบาลควนเนียง
ประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 3/2557
4 มี.ค.57 เวลา 08.30-11.45 น.
ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล
ปัจฉิมนิเทศ ม.6 (แคแสดช่อ 17)
26 ก.พ. 57 เวลา 15.00-21.00 น.
ณ ศูนย์กีฬา ร.ร.จ.ภ.สตูล
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษทุกคน
เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน
โดย อ.รัฐธีร์ อธิสุพิชาพงศ์ 22 ก.พ.57
เวลา 08.30-17.00 น. ณ ร.ร.จ.ภ. สตูล
คืนหนึ่งกับกิจกรรมชุมนุม
21 ก.พ. 57 เวลา18.00-23.00 น.
ณ ลานไตรรงค์ ร.ร.จ.ภ.สตูล
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
18 ก.พ. 57
ณ อิมแพค เมืองทองธานี นนทบุรี
ผอ.ร.ร.จ.ภ. มุกดาหาร มาศึกษาดูงาน
11 ก.พ. 57
ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
ม.3/6 (Education Hub) ร่วมโครงการ
Student Exchange Program 2013
10 - 13 ก.พ. 57
ณ ร.ร.สภาราชินี อ.เมือง จ.ตรัง
ม.3 สอบ O-NET
8 - 9 ก.พ. 57 เวลา 08.30 - 15.00 น.
ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
ม.4-5 ประชุมรับฟังคำชี้แจงเรื่องทุน
ศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น จากสถานทูตญี่ปุ่น
7 ก.พ. 57 เวลา 10.30 - 12.00 น.
ณ หอประชุม ร.ร.จ.ภ.สตูล
เหล่ากาชาดจังหวัด สตูล มารับบริจาคโลหิต
6 ก.พ. 57 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
ม.5 นำเสนอโครงงานในงาน MWITS
Science Fair 2014
29-30 ม.ค. 57 เวลา 08.30 - 16.00 น.
ณ ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม
ติว O-NET ม.3
27-30 ม.ค. 57 เวลา 08.30 - 16.00 น.
ณ ห้องกันเกรา ร.ร.จ.ภ.สตูล
ม.3 สอบรอบสองเข้า ม.4 วิทยาศาสตร์ภูมิภาค'2557
25-26 ม.ค. 57 เวลา 08.30 - 16.00 น.
ณ ร.ร.จ.ภ..สตูล
ร.ร.จ.ภ.สตูล รับการประเมินสถานศึกษา
รางวัลพระราชทาน'56
23 ม.ค. 57 เวลา 08.30-17.00 น.
ณ ร.ร.จ.ภ..สตูล
ร.ร.จ.ภ.สตูล รับการประเมินนักเรียน
รางวัลพระราชทาน'56
23 ม.ค. 57 เวลา 13.00 น.
ณ ร.ร.จ.ภ..สตูล
ป.6 สอบรอบสองเข้า ม.1 วิทยาศาสตร์ภูมิภาค'2557
18-19 ม.ค. 57 เวลา 08.30 - 16.00 น.
ณ ร.ร.จ.ภ..สตูล
ค่ายคณิต ม.5
17-19 ม.ค. 57 เวลา 08.30 - 16.00 น.
ณ ภูต้นน้ำรีสอร์ท อ.ละงู จ.สตูล
งานวันครู ประจำปี 2557 
16 ม.ค. 57 เวลา 08.00 - 12.00 น.
ณ ร.ร.สตูลวิทยา จัดโดยสหวิทยาเขตอันดามัน
ม.1-6 ฟังบรรยายด้านสังคมศึกษา ภาษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
15 ม.ค. 57 เวลา 09.00 - 16.00 น. 
ณ หอประชุม ร.ร.จ.ภ.สตูล
งาน จ.ภ.วิชาการ'56 8-9 ม.ค. 57
( PCCST ACADEMIC FESTIVAL AND SCIENCE FAIR 2013)
182 โรงเรียนจาก 8 จังหวัดภาคใต้ มาเลเซีย และญี่ปุ่น
ตัวแทนนักเรียนไทย ญี่ปุ่น นำเสนอโครงงาน โดยใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
8 ม.ค. 57 เวลา 08.00 - 10.00 น.
ณ ห้องกันเกรา ร.ร.จ.ภ.สตูล

   
รวมกิจกรรม ปี 56
รวมกิจกรรม ปี 55

นายสรยุทธ หนูเกื้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายสมพร ทิศเมือง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นางนิติมา มณีวิทย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สทศ.
สสวท.
สกอ.
สพม.16
ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster