รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ     20 พฤษภาคม 2558 ครบรอบ 21 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล
      หน้าหลัก
      ประวัติโรงเรียน
      สัญลักษณ์โรงเรียน
      เพลงมาร์ช
      เยี่ยมชมโรงเรียน
      ทำเนียบผู้บริหาร
      คณะกรรมการสถานศึกษา
      ทีมงานบริหาร
      โครงสร้างการบริหาร
      นโยบายการจัดการศึกษา
      จุดเน้น 10 ประการ
      ประกันคุณภาพการศึกษา
      ข้อมูลและสารสนเทศ
      ฝ่ายบริหารวิชาการ
      ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
      ฝ่ายบริหารงานบุคคล
      ฝ่ายบริหารงบประมาณ
      ฝ่ายบริหารทั่วไป
      คณะกรรมการตรวจสอบ
             ภายในสถานศึกษา
      วิทยาศาสตร์
      คณิตศาสตร์
      ภาษาต่างประเทศ
      ภาษาไทย
      สังคมศึกษา ฯ
      สุขศึกษาและพลศึกษา
      ศิลปะ
      การงานอาชีพฯ
      สนับสนุนการสอน
   โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
    Education Hub Program
   โรงเรียนคู่แฝด
   ความร่วมมือกับโรงเรียน
          มหิดลวิทยานุสรณ์
   ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
         พี่เลี้ยง
   โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพ
         ผู้เรียน
      มาเลเซีย
      อินโดนีเซีย
      ญี่ปุ่น
      กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯ
      คณะกรรมการนักเรียน
      สมาคมผู้ปกครองและครู
      ชมรมนักเรียนเก่า
 
unique visitor
 

 
ข้อมูลสารสนเทศ
 

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2559
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559)

  
ชั้น
จำนวน
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
ชาย
หญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
5
39
79
118
มัธยมศึกษาปีที่ 2
5
40
77
117
มัธยมศึกษาปีที่ 3
5
29
80
109
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
108
236
344
มัธยมศึกษาปีที่ 4
6
48
96
144
มัธยมศึกษาปีที่ 5
6
55
89
144
มัธยมศึกษาปีที่ 6
6
55
90
145
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
158
275
433
รวมทั้งหมด
266
511
777
 
34.23 %
65.77 %
 
 
จำนวนนักเรียน แยกตามจังหวัด
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559)

  
  สตูล
57.92 %
  ยะลา
15.83 %
  นราธิวาส
13.90 %
  ปัตตานี
6.95 %
  สงขลา
3.09 %
  อื่น ๆ
2.31 %
 
จำนวนนักเรียน แยกตามเพศ
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559)


  ชาย
34.23 %
  หญิง
65.77 %
 
จำนวนนักเรียน แยกตามศาสนา
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559)

  พุทธ
58.43 %
  อิสลาม
41.44 %
  คริสต์
0.13 %
 
อาชีพของผู้ปกครองนักเรียน
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559)


  ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
49.81 %
  ธุรกิจส่วนตัว
20.59 %
  เกษตรกร
18.92 %
  อื่นๆ
10.68 %
 

จำนวนบุคลากร ปีการศึกษา 2559
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559)

ตำแหน่ง
จำนวน (คน)
ชาย
หญิง
รวม
      ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
-
1
      รองผู้อำนวยการโรงเรียน
2
1
3
      ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน
(1)
-
(1)
      ข้าราชการครู
21
35
56
      พนักงานราชการ
6
7
13
      ครูอัตราจ้าง
3
7
10
      ครูหอพัก
6
10
16
      ครูต่างชาติ
5
2
7
      เจ้าหน้าที่
6
15
21
      ลูกจ้างประจำ
2
-
2
      พนักงานขับรถยนต์
4
-
4
      นักการภารโรง
6
10
16
      ยาม
-
-
-
      พนักงานซักรีด
-
20
20
รวมทั้งหมด
63
107
170

หมายเหตุ: 1.ข้าราชการครูอัตราว่าง 3 อัตรา (ฟิสิกส์,คอมพิวเตอร์,ญี่ปุ่น )
               
              


จำนวนครูผู้สอน ปีการศึกษา 2559
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559)
 
กลุ่มสาระ
ข้าราชการครู
พนักงานราชการ
ครูอัตราจ้าง
ครูต่างชาติ
หมายเหตุ
วิทยาศาสตร์
14
6
(Lab Boy )
3
-

วิทย์ทั่วไป(2)
ฟิสิกส์ (3)
เคมี (5)
(สควค. : 1)
ชีววิทยา (5)
(สควค. : 1)
คณิตศาสตร์
12
-
-
-
สควค. (2)
ภาษาต่างประเทศ
9
-
-
6
(อังกฤษ
วิทย์ฯ
คณิต
สังคม )
ภาษาอังกฤษ (8)
ภาษามลายู (1)
ภาษาญี่ปุ่น (1)
ภาษาไทย
5
1
-
-
-
สังคมศึกษาฯ
6
3
-
-
สังคมศึกษา (7)
การตลาด (1)
ไทยคดีศึกษา(1)
อิสลามศึกษา (2)
สุขศึกษาฯ
3
-
2
-
สุขศึกษา (1)
พลศึกษา (3)
ศิลปะ
2
1
2
-
ทัศนศิลป์ (2)
ดนตรี (2)
นาฎศิลป์ (1)
การงานอาชีพฯ
3
1
1
-
คอมพิวเตอร์ (3)
(สควค. :1 )
อุตสาหกรรม (1)
คหกรรม (1)
สนับสนุน
การสอน
2
1
2
-
แนะแนว(3)
บรรณารักษ์(1)
รวม
56
13
10
6
-
  หมายเหตุ 1. ข้าราชการครูไปช่วยราชการ 1 คน (ภาษาญี่ปุ่น)
              2. ข้าราชการครูอัตราว่าง 3 อัตรา (ฟิสิกส์,คอมพิวเตอร์,ญี่ปุ่น )
              3. ทุน สควค. 5 คน
                 คณิตศาสตร์ 2 คน
                  เคมี 1 คน
                  ชีววิทยา 1 คน
                  คอมพิวเตอร์ 1 คน
               4. ครูอัตราจ้าง จ้างโดยเงินรายได้สถานศึกษาและเงินงบประมาณ
               5. ครูต่างชาติ จ้างโดยเงินรายได้สถานศึกษา

 
ข้อมูลทรัพยากร
 
- ที่ดินโรงเรียน จำนวน 59 ไร่ 1 งาน 13.3 ตารางวา
- อาคารเรียนและอาคารประกอบ

 
  อาคารสำนักงาน 1 หลัง
  อาคารเรียน 2 หลัง
  อาคารโรงฝึกงาน 3 หลัง
  อาคารสำนักงานกิจการนักเรียน 1 หลัง
  อาคารสำนักงานคณะกรรมการนักเรียน 1 หลัง
  อาคารประชาสัมพันธ์ 1 หลัง
  อาคารป้อมยาม 1 หลัง
  อาคารร้านสวัสดิการ 1 หลัง
  อาคารหอประชุม-โรงอาหาร 1 หลัง
  อาคารหอสมุด 1 หลัง (กำลังดำเนินการก่อสร้าง)
  อาคารศูนย์กีฬา 1 หลัง
  อาคารหอพัก 6 หลัง (กำลังดำเนินการก่อสร้างอีก 1 หลัง )
  บ้านพักครู 10 หลัง
  บ้านพักนักการภารโรง 8 หลัง
  แฟลตที่พักครู 1 หลัง  8 ยูนิต
 
- ห้องปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะ
 
  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  7 ห้อง
 
   - ฟิสิกส์ 2 ห้อง
   
 
   - เคมี 2 ห้อง
   
 
   - ชีววิทยา 2 ห้อง
   
 
   - ดาราศาสตร์ 1 ห้อง
   
  ห้องคอมพิวเตอร์ 3 ห้อง
  ห้อง Server Room 1 ห้อง
  ห้อง Math Gifted 3 ห้อง
  ห้องเกียรติยศ 1 ห้อง
  ห้องปฏิบัติการทางภาษา 2 ห้อง
  ห้องเรียนโครงการ Education Hub 2 ห้อง
  ห้อง Excellent Learning Resource Center 1 ห้อง
  ห้องโครงการสวนพฤกษศาสตร์ 1 ห้อง
  ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 ห้อง
  ห้องดนตรีไทย 1 ห้อง
  ห้องดนตรีสากล 1 ห้อง
  ห้องนาฏศิลป์ 1 ห้อง
  ห้องโสตทัศนศึกษา 3 ห้อง
  ห้องสมุด 4 ห้อง
  ห้องแนะแนว 1 ห้อง
  ห้องพระพุทธ 1 ห้อง
  ห้องละหมาด 1 ห้อง
  ห้องผู้อำนวยการ 1 ห้อง
  ห้องรองผู้อำนวยการ 1 ห้อง
  ห้องฝ่ายบริหารวิชาการ 1 ห้อง
  ห้องฝ่ายบริหารงบประมาณ 1 ห้อง
  ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ งานสารบรรณ งานบุคลากร 1 ห้อง
  ห้องสำเนาเอกสาร 1 ห้อง
  ห้องแผนงาน 1 ห้อง
  ห้องสำนักงานหอพัก 1 ห้อง
                                                    
 
 
นายสรยุทธ หนูเกื้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายสมพร ทิศเมือง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นางนิติมา มณีวิทย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นางทิพวรรณ ธังดิน
ปฎิบัติหน้าที่
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สทศ.
สสวท.
สกอ.
สพม.16
ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster