รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ     20 พฤษภาคม 2558 ครบรอบ 21 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล
      หน้าหลัก
      ประวัติโรงเรียน
      สัญลักษณ์โรงเรียน
      เพลงมาร์ช
      เยี่ยมชมโรงเรียน
      ทำเนียบผู้บริหาร
      คณะกรรมการสถานศึกษา
      ทีมงานบริหาร
      โครงสร้างการบริหาร
      นโยบายการจัดการศึกษา
      จุดเน้น 10 ประการ
      ประกันคุณภาพการศึกษา
      ข้อมูลและสารสนเทศ
      ฝ่ายบริหารวิชาการ
      ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
      ฝ่ายบริหารงานบุคคล
      ฝ่ายบริหารงบประมาณ
      ฝ่ายบริหารทั่วไป
      คณะกรรมการตรวจสอบ
             ภายในสถานศึกษา
      วิทยาศาสตร์
      คณิตศาสตร์
      ภาษาต่างประเทศ
      ภาษาไทย
      สังคมศึกษา ฯ
      สุขศึกษาและพลศึกษา
      ศิลปะ
      การงานอาชีพฯ
      สนับสนุนการสอน
   โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
    Education Hub Program
   โรงเรียนคู่แฝด
   ความร่วมมือกับโรงเรียน
          มหิดลวิทยานุสรณ์
   ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
         พี่เลี้ยง
   โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพ
         ผู้เรียน
      มาเลเซีย
      อินโดนีเซีย
      ญี่ปุ่น
      กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯ
      คณะกรรมการนักเรียน
      สมาคมผู้ปกครองและครู
      ชมรมนักเรียนเก่า
 
unique visitor
 

     
นายสมพร ทิศเมือง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
     
 
นางทิพวรรณ ธังดิน
รองหัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 
นางสาวกอบกุล เล๊ะทองคำ
รองหัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 
นายสมพร ทิศเมือง
หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย
นางสาวปาริชาตนะดา เส็นสมเอียด
หัวหน้างานหอพัก
 

ครูหอพัก

 
นายตาริค หลงจิ
(ที่ปรึกษา)
นายอาซัลลี ฮะยีบิลัง
(ที่ปรึกษา)
     
นางสาวพรอุมา พิทัก
(ที่ปรึกษา)
นางสาวกอบกุล เล๊ะทองคำ
(ที่ปรึกษา)
     
 
 
 
นางสาวปาริชาตนะดา เส็นสมเอียด
(หัวหน้า)
 
     
 
 
 
นางสาวชนัฐกานต์ เมืองเขียว
(รองหัวหน้า)
 
     
     
นายสัลมาน เส็นติระ
นางสาวฝาตอน๊ะ กาเส็มส๊ะ
นางสาวโยทะกา บูเก็ม
     
นายสุชาติ บิลังโหลด
นางสาวนูรตัสนีม ยากะจิ
นายณัฐชัย นิ่มดำ
     
นางสาวสุนีย์ ทิพมณี
นางสาวฮัสนี เก็มสัน
     

หัวหน้าระดับชั้น

นางสาวซีต้า ไรมันซา
หัวหน้าระดับชั้น ม.1
นางสาวจิระนันต์ สุวรรณวิหค
หัวหน้าระดับชั้น ม.2
นายภิโชติ เอียดเฉลิม
หัวหน้าระดับชั้น ม.3
     
นายแก้ว เตี้ยเล็ก
หัวหน้าระดับชั้น ม.4

หัวหน้าระดับชั้น ม.5
นางศุลยา สามัญ
หัวหน้าระดับชั้น ม.6
 

หัวหน้าเวรประจำวัน

นายดนุรุจ สามัญ
หัวหน้าเวรวันจันทร์
นายอภิรักษ์ สุขาเขิน
หัวหน้าเวรวันอังคาร
นายเชิดศักดิ์ หยีหรีม
หัวหน้าเวรวันพุธ
     
 
นายวิชัย บัวเนี่ยว
หัวหน้าเวรวันพฤหัสบดี
นายภิโชติ เอียดเฉลิม
หัวหน้าเวรวันศุกร์
 
     
 

นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายสมพร ทิศเมือง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นางนิติมา มณีวิทย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายธรรมศักดิ์ ปานยิ่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สทศ.
สสวท.
สกอ.
สพม.16
ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster