รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ     20 พฤษภาคม 2558 ครบรอบ 21 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล
      หน้าหลัก
      ประวัติโรงเรียน
      สัญลักษณ์โรงเรียน
      เพลงมาร์ช
      เยี่ยมชมโรงเรียน
      ทำเนียบผู้บริหาร
      คณะกรรมการสถานศึกษา
      ทีมงานบริหาร
      โครงสร้างการบริหาร
      นโยบายการจัดการศึกษา
      จุดเน้น 10 ประการ
      ประกันคุณภาพการศึกษา
      ข้อมูลและสารสนเทศ
      ฝ่ายบริหารวิชาการ
      ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
      ฝ่ายบริหารงานบุคคล
      ฝ่ายบริหารงบประมาณ
      ฝ่ายบริหารทั่วไป
      คณะกรรมการตรวจสอบ
             ภายในสถานศึกษา
      วิทยาศาสตร์
      คณิตศาสตร์
      ภาษาต่างประเทศ
      ภาษาไทย
      สังคมศึกษา ฯ
      สุขศึกษาและพลศึกษา
      ศิลปะ
      การงานอาชีพฯ
      สนับสนุนการสอน
   โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
    Education Hub Program
   โรงเรียนคู่แฝด
   ความร่วมมือกับโรงเรียน
          มหิดลวิทยานุสรณ์
   ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
         พี่เลี้ยง
   โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพ
         ผู้เรียน
      มาเลเซีย
      อินโดนีเซีย
      ญี่ปุ่น
      กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯ
      คณะกรรมการนักเรียน
      สมาคมผู้ปกครองและครู
      ชมรมนักเรียนเก่า
 
unique visitor
 

     
นายสมพร ทิศเมือง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
     
นางเพ็ญนภา รัตโนดม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
รองหัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 
ว่าที่ร.ต.สุรศักดิ์ เส็มหมาน
รองหัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 
นางสาวปาริชาตนะดา เส็นสมเอียด
รองหัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 
นางสาวกอบกุล เล๊ะทองคำ
รองหัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 
ว่าที่ร.ต.สุรศักดิ์ เส็มหมาน
หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย
นางสาวปาริชาตนะดา เส็นสมเอียด
หัวหน้างานหอพัก
 

ครูหอพัก

 
นายตาริค หลงจิ
(ที่ปรึกษา)
นายอาซัลลี ฮะยีบิลัง
(ที่ปรึกษา)
     
นางสาวพรอุมา พิทัก
(ที่ปรึกษา)
นางสาวกอบกุล เล๊ะทองคำ
(ที่ปรึกษา)
     
 
 
 
นางสาวปาริชาตนะดา เส็นสมเอียด
(หัวหน้า)
 
     
 
 
 
นางสาวจิราพร เมืองเขียว
(รองหัวหน้า)
 
     
     
นายสัลมาน เส็นติระ
นางสาวฝาตอน๊ะ กาเส็มส๊ะ
นางสาวซอลีฮะ โต๊ะป๊ะ
     
นางสาวนูรีซ๊ะห์ สอมะลี
นายวรากรณ์ หลังสตา
นางสาวโยทะกา บูเก็ม
     
นายอารีหนีด รองเดช
นางสาวนูรตัสนีม ยากะจิ
นางสาวอุสนา ฉิมเรือง
     
นางสาววรรณา ตะลา
นายสุชาติ บิลังโหลด
นายณรงคัศักดิ์ ทองคำ
 

 
นางสาวนวลอนงค์ จุลานุพันธ์
   

หัวหน้าระดับชั้น

นางสาวซีต้า ไรมันซา
หัวหน้าระดับชั้น ม.1
นางสาวจิระนันต์ สุวรรณวิหค
หัวหน้าระดับชั้น ม.2
นายภิโชติ เอียดเฉลิม
หัวหน้าระดับชั้น ม.3
     
นายแก้ว เตี้ยเล็ก
หัวหน้าระดับชั้น ม.4
นายวิเชียร เฟื่องฟ้า
หัวหน้าระดับชั้น ม.4
นางศุลยา สามัญ
หัวหน้าระดับชั้น ม.5
 

หัวหน้าเวรประจำวัน

นายดนุรุจ สามัญ
หัวหน้าเวรวันจันทร์
นายมุฮัมมัด ดาโฮะ
หัวหน้าเวรวันอังคาร
นายเชิดศักดิ์ หยีหรีม
หัวหน้าเวรวันพุธ
     
 
นายวิชัย บัวเนี่ยว
หัวหน้าเวรวันพฤหัสบดี
นายสกลภัทรวัฒน์ มัญชวินทร์
หัวหน้าเวรวันศุกร์
 
     
 

นายสรยุทธ หนูเกื้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายสมพร ทิศเมือง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นางนิติมา มณีวิทย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นางทิพวรรณ ธังดิน
ปฎิบัติหน้าที่
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สทศ.
สสวท.
สกอ.
สพม.16
ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster