รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ     20 พฤษภาคม 2558 ครบรอบ 21 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล
      หน้าหลัก
      ประวัติโรงเรียน
      สัญลักษณ์โรงเรียน
      เพลงมาร์ช
      เยี่ยมชมโรงเรียน
      ทำเนียบผู้บริหาร
      คณะกรรมการสถานศึกษา
      ทีมงานบริหาร
      โครงสร้างการบริหาร
      นโยบายการจัดการศึกษา
      จุดเน้น 10 ประการ
      ประกันคุณภาพการศึกษา
      ข้อมูลและสารสนเทศ
      ฝ่ายบริหารวิชาการ
      ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
      ฝ่ายบริหารงานบุคคล
      ฝ่ายบริหารงบประมาณ
      ฝ่ายบริหารทั่วไป
      คณะกรรมการตรวจสอบ
             ภายในสถานศึกษา
      วิทยาศาสตร์
      คณิตศาสตร์
      ภาษาต่างประเทศ
      ภาษาไทย
      สังคมศึกษา ฯ
      สุขศึกษาและพลศึกษา
      ศิลปะ
      การงานอาชีพฯ
      สนับสนุนการสอน
   โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
    Education Hub Program
   โรงเรียนคู่แฝด
   ความร่วมมือกับโรงเรียน
          มหิดลวิทยานุสรณ์
   ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
         พี่เลี้ยง
   โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพ
         ผู้เรียน
      มาเลเซีย
      อินโดนีเซีย
      ญี่ปุ่น
      กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯ
      คณะกรรมการนักเรียน
      สมาคมผู้ปกครองและครู
      ชมรมนักเรียนเก่า
 
unique visitor
 

 

กิจกรรมมอบรถยนต์ให้กับมูลนิธิฮิลาลอะห์มัร พิทักษ์ฉลุง สตูล
วันจันทร์ ที่ 16 ธ.ค. 56
ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กิจกรรมสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.4 ห้องวิทยาศาสตร์ภูมิภาค(รอบแรก)
วันเสาร์ ที่ 14 ธ.ค. 56 เวลา 08.30 - 15.30 น.
ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กิจกรรมประชุมผุ้ปกครองชั้นเรียน(Classroom Meeting)
วันอังคาร ที่ 10 ธ.ค. 56 เวลา 08.30 - 11.30 น.
ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กิจกรรมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันพฤหัสบดี ที่ 5 ธ.ค. 56 เวลา 17.00 น.
ณ เทศบาลเมืองฉลุง

กิจกรรมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันพฤหัสบดี ที่ 5 ธ.ค. 56 เวลา 17.00 น.
ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล

กิจกรรมประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 10/2556
วันอังคาร ที่ 3 ธ.ค. 56 เวลา 14.20 น. ณ ห้องกันเกรา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตู

กิจกรรมท่านศึกษานิเทศมาเยี่ยมและพบปะคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์
ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล เมื่อวันจันทร์ ที่ 2 ธ.ค. 56

กิจกรรมประเมินโรงเรียนพระราชทาน
คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ และนักเรียนเข้ารับการประเมิน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันพ่อ
นายสรยุทธ หนูเกื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล เป็นประธานในพิธี

กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.1,ม.3
โดยนายสมพร ทิศเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดพิธี
กิจกรรมเยี่ยมบุคลากร
นำโดย นายสรยุทธ หนูเกื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล วันที่ 26-27 ตุลาคม 2556
ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์    วิทยากร : อ.ฉลอง ปทุมานนท์
โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล วันที่ 26-27 ตุลาคม 2556
ครูผู้สอนวิชาเคมี    วิทยากร : รศ.สุธน เสถียรยานนท์
โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล วันที่ 26-27 ตุลาคม 2556  
ครูผู้สอนวิชาชีววิทยา    วิทยากร : ผศ.ดร.สมาน แก้วไวยุทธ
โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล วันที่ 26-27 ตุลาคม 2556
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ วิทยากร : นายรัฐธีร์ อธิสุพิชาพงศ์ (อ.สมเจต)
โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล 26-27 ตุลาคม 2556
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย วิทยากร : นายสังเวียน มณีจันทร์
โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล 26-27 ตุลาคม 2556
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา วิทยากร :นายคมกฤษณ์ ศิริวงษ์
และ นายสุทัศน์ ภูมิรัตนจรินทร์
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
สำหรับนักเรียนระดับ ม.ต้น ค่าย 1 รุ่นที่ 6 ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล ระหว่างวันที่ 7-11 ต.ค. 56
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน ในรอบภาคเรียนที่ 1/2556
และการพัฒนา ต่อยอดในภาคเรียนที่ 2/2556 ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล วันที่ 11 ต.ค. 56
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล วันที่ 10 ต.ค. 56
ครูหอพักทุกคนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จิตวิทยาในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และการทำงานเป็นทีม ณ สำนักงานกิจการนักเรียน วันที่ 1-2 ต.ค. 56
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนและครูผู้สอน
โครงการ Education Hub ณ ห้องเสม็ดขาว วันที่ 9 ก.ย. 56
ประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 8/2556 วันที่ 2 ก.ย 56 ณ ห้องกันเกรา
วันทำบุญประจำปีของ ร.ร.จ.ภ.สตูล วันที่ 15 ส.ค. 56 เวลา 08.30-12.00 น.
พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ณ ศาลากลาง จ.สตูล
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในวโรกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ณ หอประชุม ร.ร.จ.ภ.สตูล วันที่ 1 ส.ค. 56
ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ม.1-6 ภาคเรียนที่ 1/2556
วันที่ 23 ก.ค. 56
พิธีวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ณ วัดดุลยาราม วันที่ 18 ก.ค. 56
นักเรียนชั้น ม.1-6 เข้าร่วมค่ายพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทไทย วันที่ 15 ก.ค. 56
โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์กับชุมชน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล วันที่ 5-7 ก.ค. 56
พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ หอประชุม ร.ร.จ.ภ.สตูล
วันที่ 4 ก.ค. 56
นักเรียนชั้น ม.1/5 (Education Hub ) 25 คน เข้าร่วมโครงการ Student Exchange
Program กับโรงเรียน วิทยาศาสตร์คู่แฝด Tuanku Syed Putra ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
ระหว่างวันที่ 1-5 ก.ค. 56
ประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 6/2556 วันที่ 2 ก.ค. 56
นักเรียนชั้น ม.1-ม.3 โครงการ Education Hub เข้าร่วม English Camp 2013
ณ กะหลิม รีสอร์ท อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 27-29 มิ.ย. 56
แคแสดเกมส์ ครั้งที่ 16 ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
ระหว่างวันที่ 22-26 มิ.ย. 56
ร.ร.จ.ภ.สตูล จัดกิจกรรมวันไห้วครู ปีการศึกษา 2556
วันที่ 13 มิ.ย. 56 ณ หอประชุม ร.ร.จ.ภ.สตูล
กิจกรรมฟังบรรยาย ด้านวิทยาศาสตร์ วิทยากร : ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช
วันที่ 5 มิ.ย. 56 ณ หอประชุม ร.ร.จ.ภ.สตูล
ประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 5/2556 วันที่ 3 มิ.ย. 56
ร.ร.จ.ภ.สตูล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค วันที่ 31 พ.ค. 56 ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ชั้น ม.1และม.4 ห้องวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ปีการศึกษา 2556 วันที่ 19 พ.ค. 56 ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2556
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ วิทยากร : นายรัฐธีร์ อธิสุพิชาพงศ์ (อ.สมเจต)
โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2556
ครูผู้สอนวิชาเคมี    วิทยากร : นายสำราญ พฤกษ์สุนทร
โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2556 
ครูผู้สอนวิชาชีววิทยา    วิทยากร : ผศ.ดร.สมาน แก้วไวยุทธ
โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล วันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2556
ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์    วิทยากร : อ.ฉลอง ปทุมานนท์
ค่ายสัมพันธ์นักเรียนใหม่และค่ายสอนปรับพื้นฐาน ชั้นม.1และม.4
ปีการศึกษา 2556 วันที่ 2-9 พ.ค56 ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
การประชุมครูและบุคลากร ร.ร.จ.ภ.สตูล ครั้งที่ 4/2556 
ณ ห้องประชุมกันเกรา วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 
ร.ร.จ.ภ.สตูล จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่องจิตวิทยาในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และการทำงานเป็นทีมแก่ครูหอพัก ในวันที่ 29-30 เมษายน 2556
ร.ร.จ.ภ.สตูล ร่วมงานวันเกียรติยศ ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์คู่แฝด 
ตวนกู ซัยด์ปุตรา รัฐเปอร์ลิศ ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 18 เมษายน 2556
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครูผู้สอนชั้น ม.3 ห้องวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
ปีการศึกษา 2556 วันที่ 4-6 ม.ย. 56 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี 
คณะครูและนักเรียนในโครงการ Education Hub ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/6
ประจำปีการศึกษา 2555 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศฮ่องกง ระหว่างวันที่ 17-22 มี.ค. 56
ร.ร.จ.ภ.สตูล ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู ร.ร.จ.ภ.สตูล
เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาปริญญาโท
ร.ร.จ.ภ.สตูล จัดปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2555
ร.ร.จ.ภ.สตูล จัดปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2555
เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล มารับบริจาคโลหิต ในวันที่ 19 ก.พ. 56 ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
ร.ร.จ.ภ.สตูล รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จาก สมศ. 
ระหว่างวันที่ 30 ม.ค. - 1 ก.พ. 56
ร.ร.จ.ภ.สตูล จัดกิจกรรมติวO-NET ให้กับนักเรียนชั้น ม.3
ระหว่างวันที่ 30 ม.ค. - 1 ก.พ. 56
คณะผู้บริหารและครู ร.ร.จ.ภ.สตูล เข้าร่วมงานวันครู ประจำปี 2556
ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล วันที่ 16 ม.ค. 56
กีฬาประเพณี ปีการศึกษา 2555 โดยคณะกรรมการนักเรียน
ระหว่างวันที่ 14-23 ม.ค. 56
นายศลใจ วิบูลกิจ ผอ.สพม.เขต 16 เป็นประธาน ในพิธีเปิดงาน จ.ภ.วิชาการ’55
วันที่ 10 ม.ค. 56 ณ หอประชุม ร.ร.จ.ภ.สตูล

นายสรยุทธ หนูเกื้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายสมพร ทิศเมือง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นางนิติมา มณีวิทย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สทศ.
สสวท.
สกอ.
สพม.16
ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster