รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ     20 พฤษภาคม 2558 ครบรอบ 21 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล
      หน้าหลัก
      ประวัติโรงเรียน
      สัญลักษณ์โรงเรียน
      เพลงมาร์ช
      เยี่ยมชมโรงเรียน
      ทำเนียบผู้บริหาร
      คณะกรรมการสถานศึกษา
      ทีมงานบริหาร
      โครงสร้างการบริหาร
      นโยบายการจัดการศึกษา
      จุดเน้น 10 ประการ
      ประกันคุณภาพการศึกษา
      ข้อมูลและสารสนเทศ
      ฝ่ายบริหารวิชาการ
      ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
      ฝ่ายบริหารงานบุคคล
      ฝ่ายบริหารงบประมาณ
      ฝ่ายบริหารทั่วไป
      คณะกรรมการตรวจสอบ
             ภายในสถานศึกษา
      วิทยาศาสตร์
      คณิตศาสตร์
      ภาษาต่างประเทศ
      ภาษาไทย
      สังคมศึกษา ฯ
      สุขศึกษาและพลศึกษา
      ศิลปะ
      การงานอาชีพฯ
      สนับสนุนการสอน
   โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
    Education Hub Program
   โรงเรียนคู่แฝด
   ความร่วมมือกับโรงเรียน
          มหิดลวิทยานุสรณ์
   ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
         พี่เลี้ยง
   โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพ
         ผู้เรียน
      มาเลเซีย
      อินโดนีเซีย
      ญี่ปุ่น
      กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯ
      คณะกรรมการนักเรียน
      สมาคมผู้ปกครองและครู
      ชมรมนักเรียนเก่า
 
unique visitor
 

 
ม.5 8 คน ร่วมค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ณ ร.ร.จ.ภ.สตูลและแหล่งเรียนรู้ จ.สตูล
นักเรียนไทยพุทธ สอบธรรมศึกษา
ชั้น ตรี-โท-เอก ณ อาคารเรียน 3
ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล 21 พ.ย. 59
ม.4,ม.5 30 คน เข้าร่วมค่ายหลักสูตรความเป็นผู้นำ
ระดับนานาชาติ กับ ร.ร.วิทยาศาสตร์ สุลต่าน มูฮัมหมัด
จีว่า และ ร.ร.มัธยมต่างๆ ณ รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย
ม.4 24 คน เข้าร่วมโครงการ THAIMAL
SME Integrated Camp 2016 กับ ร.ร.
วิทยาศาสตร์ ตวนกู ซัยด์ ปุตรา
หัวหน้าระดับ RE-X-RAY ม.1-6
รายบุคคลกับ ผอ. และรองผอ.
ณ ห้อง ผอ.ร.ร.จ.ภ.สตูล 9 พ.ย.59
ร.ร.มัธยม เนอเกอรี 1 ดูไม ประเทศอินโดรีเซีย
39 คน มาศึกษาดูงานด้านวิชาการและด้านต่างๆ
7 พ.ย.59
ร.ร.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 17 คน
มาศึกษาดูงานโครงการ Education Hub
ณ ห้องเสม็ดขาวร.ร.จ.ภ.สตูล 7 พ.ย.59
ผู้บริหาร ครู บุคคลากร นักเรียนทุกคน ร่วมพิธี
ร่วมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ประชุมคณะกรรมการนักเรียน ร่วมกับคณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2559
ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล 2 พ.ย.59
ประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 9/2559
ณ ห้อกันเกรา ร.ร.จ.ภ.สตูล
1 พ.ย.59
ค่ายทางวิชาการ ม.1-5 ปีการศึกษา 2559
ณ จ.สตูล จ.สงขลา
28-30 ต.ค.59
ม.6 ติว GAT ไทย และอังกฤษ
ณ ห้อกันเกรา ร.ร.จ.ภ.สตูล
26-27 ต.ค.59
ครูที่ปรึกษา 33 ห้อง RE-X-RAY
1-6 รายบุคคล กับ ผอ. และรองผอ.
25 ต.ค.- 8 พ.ย.59
Workshop พัมนาหลักสูตร Educstion Hub
ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล
24 ต.ค.59
พิธีวันปิยมหาราช
ณ ค่ายสมันตรัฐบุรินทร์ อ.เมือง จ.สตูล
23 ต.ค.59
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติการ เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน
ณ เวทีวิทยาศาสตร์ ร.ร.จ.ภ.สตูล 7-8 ต.ค. 59
Workshop พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ณ ห้องเสม็ดขาวร.ร.จ.ภ.สตูล
6 ต.ค. 59
ครูหอพักร่วมประชุม เรื่อง จิตวิทยาในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและการพัฒนานักเรียนตามค่านิยม
12 ประการ ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล 1- 2 ต.ค. 59
โครงการส่งเสริมและพัฒนา อัจฉริยภาพด้านคณิต
วิทย์ สำหรับนักเรียนระดับ ม.ต้น(จชต.)
30 ก.ย.- 5 ต.ค. 59
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนรู้
ตามแนวทาง STEM Education จ.สตูล
ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล 24 ก.ย. 59
ร.ร.มัธยม ซายด์ อัลวี รัฐเปอร์ลิศ ประเทศมาเลเซีย
ศึกษาดูงานวิชาการและระบบการดูแลช่งยเหลือนักเรียน
ณ เวทีวิทยาศาสตร์ ร.ร.จ.ภ.สตูล 24 ก.ย. 59
งานแสดงมุทิตาจิตในโอกาสเกษียณอายุราชการ
ของข้าราชการครู ร.ร.จ.ภ.สตูล 3 ท่าน ณ หอประชุม
ร.ร.จ.ภ.สตูล 23 ก.ย. 59
นิทรรศการ "เปิดโลกชุมนุม" ภาคเรียนที่ 1/2559
ณ เวทีวิทยาศาสตร์ ร.ร.จ.ภ.สตูล
16 ก.ย. 59
ร.ร.จ.ภ.สตูล(ไทยพุทธ) ถวายพระไตรปิฎก
ณ วัดถ้ำเขาจีน ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล
9 ก.ย. 59
ประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 8/2559
ณ ห้องกันเกรา ร.ร.จ.ภ.สตูล
6 ก.ย. 59
คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะวิทยาศาสตร์
มอ.หาดใหญ่ 5 ท่าน มาให้คำปรึกษาโครงงาน
5,14 ก.ย. 59
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องเกียรติยศ
4 ก.ย. 59
นักเรียนแข่งขันทักษะทางวิชาการและ
ความสามารถของนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1-3 ก.ย. 59
TAI Festival 2016
(Thai,ASEAN,and International Festival)
ณ หอประชุม 30 ส.ค.59
ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน(Classroom Meeting)
ม.1-6 ภาคเรียน 1/2559 27 ส.ค.59
ณ หอประชุม ร.ร.จ.ภ.สตูล
ม.1-6 ฟังบรรยายคณิต วิทย์ เทคโนโลยี
ณ หอประชุม ร.ร.จ.ภ.สตูล
25 ส.ค.59
งาน"มัธยมศึกษา สงขลา-สตูล Festival 2016"
โดย สพม.16 ณ หอประชุมร.ร.จ.ภ.สตูล
22 ส.ค.59
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ณ เวทีวิทยาศาสตร์ ร.ร.จ.ภ.สตูล
17 ส.ค.59
พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ณ ศาลากลาง จ.สตูล
12 ส.ค.59
กีฬาภายในนักเรียน"แคแสดเกมส์ ครั้งที่ 19"
ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
9 -13 ส.ค.59
คณะกรรมการชุดที่ 1,2,3 ประชุมพิจารณา
งบประมาณ 2560 ณ ห้องเสม็ดขาว
5 ส.ค.59
ร.ร.จ.ภ.สตูล จัดโครงการ ICT สัญจรเพื่อน้อง
ณ ร.ร.บ้านวังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล
3 ส.ค.59
ม.1/5 (HUB) เข้าร่วมโครงการ Student
Exchange Program กับ ร.ร.ตวนกูฯ ณร.รงจภ.สตูล
1 ส.ค. 59
คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะวิทยาศาสตร์
มอ.หาดใหญ่ มาให้คำปรึกษาโครงงาน
1 ส.ค. 59
ประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 7/2559
ณ ห้องกันเกรา ร.ร.จ.ภ.สตูล
1 ส.ค. 59
ม.2 ศึกษาดูงานด้นคณิต-วิทย์ฯ
ณ จ.สงขลา
22 ก.ค. 59
ร.ร.จ.ภ.สตูล จัดค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร
ณ ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 42 จ.สตูล
22 ก.ค. 59
ม.1/1 -1/5 118 คน ร่วม Foreign Language Camp
Language Camp ณ บารารีสอร์ท
อ.ละงู จ.สตูล 22 ก.ค. 59
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
ประจำปี 2559-2560
ณ เวทีวิทยาศาสตร์ ร.ร.จ.ภ.สตูล 21 ก.ค. 59
ม.1/1 - 1/5 118 คน ร่วมกิจกรรมเสริมจิตวิญญาณ
ความเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้น
ณ อพวช. 15 ก.ค. 59
ม.4 54 คน ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้
ทางประวัติศาสตร์
ณ จ.อยุธยา,สุโขทัย 14-19 ก.ค.59
ม.1,2,3 ทุกคน สอบ Oxford Online
Placement Test
ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล ่ 14 ก.ค.59
พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ณ อาคารศูนย์กีฬา 13 ก.ค.59
Math Gifted ม.ปลาย ภาคใต้
ม.4/1 ณ ลำปำรีสอร์ท ม.5/1 ร.ร.ญ.ว.
9 -10 ก.ค.59
Math Gifted ม.ปลาย ภาคใต้
ม.6/1 ณ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
7-10 ก.ค.59
พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจฬาภรณ วลัยลักษณ์
อัครราชกุมารีี่ 4 ก.ค.59
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
2 ก.ค.59
ลญ. ม.2 40 คน ร่วมพิธีวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ณ ร.ร.สตูลวิทยา
1 ก.ค. 59
ประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 6/2559
ณ ห้องกันเกรา ร.ร.จ.ภ.สตูล
1 ก.ค. 59
ม.1-6 ไทยมุสลิม ร่วมกิจกรรมรอมฏอนสัมพันธ์
ณ เวทีวิทยาศาสตร์ ร.ร.จ.ภ.สตูล
วันที่ 16 มิ.ย.59
ม.1,ม.4(หญิง)ไทยพุทธ ร่วมค่ายพุทธบุตร
ณ วัดโพธิ์เจริญธรรม อ.เมือง จ.สตูล
วันที่ 10-12 มิ.ย.59
วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2559
ณ เวทีวิทยาศาสตร์ และห้องกันเกรา
ร.ร.จ.ภ.สตูล วันที่ 9 มิ.ย.59
สอนเสริมทางวิชาการ ม.1
ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
วันที่ 4 มิ.ย.59
เหล่ากาชาดจังหวัด มารับบริจาคโลหิต
ณ ชั้นล่างหอธารปลิว ร.ร.จ.ภ.สตูล
วันที่ 1 มิ.ย.59
ม.3/5(HUB)เข้าร่วมค่าย SME Camp 2016
(THAIMAL Integrated Camp 2016) กับ ร.ร.มัธยมซายด์
ซิราจุดดีน รัฐเปอร์ลิศ ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล 27 พ.ค. 59
ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ม.1/5
(Education Hub) ณ ห้องเสม็ดขาว
ร.ร.จ.ภ.สตูล 22 พ.ค. 59
ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ม.1,ม.4
ห้องวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ณ หอประชุม ร.ร.จ.ภ.สตูล
15 พ.ค. 59
ครูหอพักและครูที่เกี่ยวข้อง 91 คน จาก 6
ร.ร.ต้นแบบแผนการเรียน วิทยาศาสตร์-กีฬา
5 จชต. ศึกษาดูงานตามภาระหน้าที่ 14 พ.ค. 59
ผู้บริหาร ครูผู้สอน ครูหอพักและครูแนะแนว
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา O-NET ม.3,ม.6
ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล 9-10 พ.ค. 59
ค่ายสอนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1,ม.4
ปีการศึกษา 2559 ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
6 พ.ค. 59
ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ
บริหารงานบุคคล บริหารทั่วไป
ณ ห้องเสม็ดขาว 4 พ.ค. 59
ค่ายสัมพันธ์นักเรียนใหม่ชั้น ม.1,ม.4
ปีการศึกษา 2559 ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
3-5 พ.ค. 59
ประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 4/2559
ณ ห้องกันเกรา ร.ร.จ.ภ.สตูล
3 พ.ค. 59
ครูหอพักทุกคนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องจิตวิทยาในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ณ ห้องประชุมสำนักงานกิจการนักเรียน 28 เม.ย.59
ครู 63 คน เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง
(A.T.C.) ณ ค่ายลูกเสือปากบาง 22 เม.ย.59
ร่วมงาน SMSTSP 38th Excellence Awards Day
2016 ณ ร.ร.วิทยาศาสตร์ ตวนกู ซัยต์ ปุตรา
รัฐเปอร์ลิศ ประเทศมาเลเซีย 21 เม.ย.59
ร่วมงาน School's Excellence Day
ณ ร.ร.วิทยาศาสตร์ สุลต่าน มูฮัมหมัด จีว่า
รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย 19 เม.ย.59
ประชุมฝ่ายวิชาการ ร.ร.จ.ภ.
ณ เลคเทอเรส รีสอร์ท อ.ละงู
จ.สตูล 17-18 มี.ค.59
ม2/5 (Education Hub) 13 คน เข้าร่วมโครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง ร.ร.จ.ภ.สตูล
กับ ร.ร. SMS Negeri 1 Medan ประเทศอินโดนีเซีย
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ร.ร.วิทยาศาสตร์ภูมิภาค ณ ห้องเสม็ดขาว
ร.ร.จ.ภ.สตูล 14 มี.ค.59
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน
ในรอบปีการศึกษา 2558 และพัฒนาต่อยอด
ในปีการศึกษา 2559 ณ ลำปำรีสอร์ท จ.พัทลุง
ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ม.4
ห้องวิทยาศาสตร์ภูมิภาค'59 ณ หอประชุม
ร.ร.จ.ภ.สตูล 6 มี.ค.59
ร.ร.มัธยมกัวลา เปอร์ลิศ มาเลเซีย ศึกษาดูงาน
การบริหารและจัดการสถานศึกษา ณ ห้องเสม็ดขาว
ร.ร.จ.ภ.สตูล 5 มี.ค.59
ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ม.1
ห้องวิทยาศาสตร์ภูมิภาค'59 ณ หอประชุม
ร.ร.จ.ภ.สตูล 5 มี.ค.59
ป.6 สอบเข้า ม.1 โครงการ
Education Hub'59 ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
5 มี.ค.59
ม.2 4 จชต. 100 คน เข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตฯ
และวิทย์ สำหรับนักเรียน ม.ต้น 4-8 มี.ค.59
ม.1,ม.2 สอบข้อสอบกลางของ สพฐ.
5 กลุ่มสาระหลัก ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
3 มี.ค.59
ประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 3/2559
ณ ห้องกันเกรา ร.ร.จ.ภ.สตูล
1 มี.ค.59
พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูต
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ หอประชุม ร.ร.จ.ภ.สตูล
นิทรรศการ "เปิดโลกชุมนุม"
ภาคเรียนที่ 2/2558
ณ ลานวิทยาศาสตร์ ร.ร.จ.ภ.สตูล
ม.1-6 ฟังบรรยายและสาธิตมารยาทไทย
(การไหว้) ณ หอประชุมร.ร.จ.ภ.สต
5 ก.พ.59
ประชุมคณะกรรมการนักเรียนร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ 1/2559 3 ก.พ.59
ประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 2/2559
ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล
2 ก.พ.59
ม.3 ติวโอเน็ต 5 วิชา โดยคณะวิทยากรจากส่วนกลาง
ณ ห้องกันเกรา ร.ร.จ.ภ.สตูล
1 ก.พ. 59
ม.1 ไทยมุสลิม ร่วมค่ายคุณธรรม
ณ อาบังล่องแก่ง อ.มะนัง จ.สตูล
29-30 ม.ค.59
ม.1-6 ฟังบรรยายด้านพัฒนาบุคลิกภาพ
และความฉลาดทางอารมณ์
25 ม.ค.59
ม.4-6 ร.ร.มุสลิมศึกษา อ.เมือง จ.สตูล
32 คน มาใช้ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์
ร.ร.จ.ภ.สตูล 22 ม.ค.59
ค่ายติวโอเน็ต ม.6 7 วิชา
ณ ห้องกันเกรา ร.ร.จ.ภ.สตูล
18 ม.ค.59
งานวันครู ประจำปี 2559
ณ ร.ร.สตูลวิทยา จัดโดยสหวิทยาเขตอันดามัน
16 ม.ค.59
ผู้บริหาร ครูวิทย์ ครูคณิต ครูภาษาต่างประเทศ
ร.ร.นวมินทราชูทิศ ทักษิณ จ.สงขลา 30 คน
ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน
กีฬาประเพณี ปีการศึกษา 2558
โดยคณะกรรมการนักเรียน
ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล 11 ม.ค.59
ร.พ.หาดใหญ่ ปชส.โครงการแพทย์ชนบท
ณ ห้องเสม็ํดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล 11 ม.ค.59
กลุ่มนิเทศฯ สพม.16 มานิเทศ ติดตาม
การดำเนินงานของโรงเรียนเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2559 ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
งาน จ.ภ.วิชาการ'58(PCCST ACADEMIC
FESTIVAL AND SCIENCE FAIR 2015)
174 โรงเรียน จากประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย
พิธีเปิดงาน PCCST Science Fair 2015
และตัวแทนนักเรียน ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย
8 โรงเรียน นำเสนอโครงงานภาษาอังกฤษ
ประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 1/2559
ณ ห้องกันเกรา ร.ร.จ.ภ.สตูล
3 ม.ค.59
รวมกิจกรรม ปี 58
รวมกิจกรรม ปี 57
รวมกิจกรรม ปี 56
รวมกิจกรรม ปี 55

นายสรยุทธ หนูเกื้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายสมพร ทิศเมือง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นางนิติมา มณีวิทย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สทศ.
สสวท.
สกอ.
สพม.16
ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster