รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ     20 พฤษภาคม 2558 ครบรอบ 21 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล
      หน้าหลัก
      ประวัติโรงเรียน
      สัญลักษณ์โรงเรียน
      เพลงมาร์ช
      เยี่ยมชมโรงเรียน
      ทำเนียบผู้บริหาร
      คณะกรรมการสถานศึกษา
      ทีมงานบริหาร
      โครงสร้างการบริหาร
      นโยบายการจัดการศึกษา
      จุดเน้น 10 ประการ
      ประกันคุณภาพการศึกษา
      ข้อมูลและสารสนเทศ
      ฝ่ายบริหารวิชาการ
      ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
      ฝ่ายบริหารงานบุคคล
      ฝ่ายบริหารงบประมาณ
      ฝ่ายบริหารทั่วไป
      คณะกรรมการตรวจสอบ
             ภายในสถานศึกษา
      วิทยาศาสตร์
      คณิตศาสตร์
      ภาษาต่างประเทศ
      ภาษาไทย
      สังคมศึกษา ฯ
      สุขศึกษาและพลศึกษา
      ศิลปะ
      การงานอาชีพฯ
      สนับสนุนการสอน
   โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
    Education Hub Program
   โรงเรียนคู่แฝด
   ความร่วมมือกับโรงเรียน
          มหิดลวิทยานุสรณ์
   ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
         พี่เลี้ยง
   โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพ
         ผู้เรียน
      มาเลเซีย
      อินโดนีเซีย
      ญี่ปุ่น
      กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯ
      คณะกรรมการนักเรียน
      สมาคมผู้ปกครองและครู
      ชมรมนักเรียนเก่า
 
unique visitor
 

 
เปิดโลกชุมนุม
10 ก.พ.60 เวลา 14.00 - 17.00 น.
ณ เวทีวิทยาศาสตร์ ร.ร.จภ. สตูล
โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคมและ
โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยาศึกษาดูงาน
10 ก.พ.60 เวลา 10.00 - 15.00 น.
ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จภ. สตูล
นักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา
11 ก.พ.60 เวลา 18.00 - 21.00 น.
ณ วัดอดุลยาราม ตำบลฉลุง จังหวัดสตูล
กิจกรรม PCCST Student Training Camp For CEFR Project
11-13 ก.พ.60 เวลา 18.00 - 21.00 น.
ณ เวทีวิทยาศาสตร์
ร.ร.จภ. สตูล
พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
14 ก.พ.60 เวลา 18.30 - 19.00 น.
ณ หอประชุม 20 ปี
ร.ร.จภ. สตูล
ประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 2/2560
7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.20 น.
ณ ห้องกันเกรา ร.ร.จภ.สตูล
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.3(แคแสดช่อ 20)
17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00 - 18.00น.
ณ เวทีวิทยาศาสตร์ ร.ร.จภ.สตูล
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.6 (แคแสดช่อ 20)
23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.00 - 19.00น.
ณ อาคารศูนย์กีฬา ร.ร.จภ.สตูล
กิจกรรมร่วมค่ายจุดประกายนักวิทยาศาสตร์
25-27 กุมภาพันธ์ 2560
ณ เวทีวิทยาศาสตร์ ร.ร.จภ.สตูล
กิจกรรมนักเรียน ม.4 รายงานตัว มอบตัว และทำสัญญาทุน
5 มีนาคม 2560
ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จภ.สตูล
กิจกรรม ออกแบบกิจกรรม STEM
7 มีนาคม 2560
ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จภ.สตูล
กิจกรรม พิธีลงนาม MOU ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง ร.ร.จ.ภ.สตูลกับร.ร.มุสลืมศึกษา
9 มีนาคม 2560
ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จภ.สตูล
กิจกรรม ประชุมเชืงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปีการศึกษา 2559
13-14 มีนาคม 2560
ณ ลำปำรีสอร์ท จ.พัทลุง
กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
15-16 มีนาคม 2560
ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จภ.สตูล
รวมกิจกรรม ปี 59
รวมกิจกรรม ปี 58
รวมกิจกรรม ปี 57
รวมกิจกรรม ปี 56
รวมกิจกรรม ปี 55

นายสรยุทธ หนูเกื้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายสมพร ทิศเมือง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นางนิติมา มณีวิทย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สทศ.
สสวท.
สกอ.
สพม.16
ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster