เว็บใหม่
รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ     วิธีการป้องกันและรับมือกับ"ไวรัส COVID-19" หากท่านมีอาการ ไข้สูงมากกว่า 37.5 องศา, ไอ, เจ็บคอ, ครั่นเนื้อครั่นตัว, อ่อนเพลีย, หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก ควรรีบไปพบแพทย์ด่วน!!!!
      หน้าหลัก
      ประวัติโรงเรียน
      สัญลักษณ์โรงเรียน
      เพลงมาร์ช
      เยี่ยมชมโรงเรียน
      ทำเนียบผู้บริหาร
      คณะกรรมการสถานศึกษา
      ทีมงานบริหาร
      โครงสร้างการบริหาร
      นโยบายการจัดการศึกษา
      ประกันคุณภาพการศึกษา
      ข้อมูลและสารสนเทศ
      ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
      ฝ่ายบริหารวิชาการ
      ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
      ฝ่ายบริหารงานบุคคล
      ฝ่ายบริหารงบประมาณ
      ฝ่ายบริหารทั่วไป
      คณะกรรมการตรวจสอบ
             ภายในสถานศึกษา
      วิทยาศาสตร์
      คณิตศาสตร์
      ภาษาต่างประเทศ
      ภาษาไทย
      สังคมศึกษา ฯ
      สุขศึกษาและพลศึกษา
      ศิลปะ
      การงานอาชีพฯ
      สนับสนุนการสอน
   โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
    Education Hub Program
   โรงเรียนคู่แฝด
   ความร่วมมือกับโรงเรียน
          มหิดลวิทยานุสรณ์
   ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
         พี่เลี้ยง
   โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพ
         ผู้เรียน
      มาเลเซีย
      อินโดนีเซีย
      ญี่ปุ่น
      กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯ
      คณะกรรมการนักเรียน
      สมาคมผู้ปกครองและครู
      ชมรมนักเรียนเก่า
 

 
  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อโรงเรียน
  
เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีแห่งประเทศมาเลเชีย
  
เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
  
สถานศึกษารางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2556
  
นักเรียนรางวัลพระราชทาน
  
โอลิมปิกวิชาการ 2563
  
O-NET ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2563
  
นักเรียนรางวัลโอลิมปิกวิชาการ ระดับชาติ
  
นักเรียนรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
  
นักเรียนทุนเยาวชน AFS และทุนต่างประเทศ
  
นักเรียนรางวัลระดับชาติ
  
นักเรียนรางวัลระดับนานาชาติ
  
รางวัลแห่งความดี ปี 2564
  
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร รางวัลแห่งความดี ปี 2564
  
วิดีโอถ่ายทอดสดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1-64
  
สาร จ.ภ.สตูล รายเดือน(2549-ปัจจุบัน)
  
สาร จ.ภ.สตูล ประจำปีการศึกษา (2556-ปัจจุบัน)
  
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา
ของนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2562 ครบ 100%
  
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
รอบสอง จาก สมศ. อยู่ในระดับดีมาก ทุกมาตรฐาน
  
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
รอบสาม จาก สมศ. ดีมาก ทุกตัวบ่งชี้
  

ร.ร.จ.ภ.สตูล ได้รับผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับคุณภาพดีมากจากการประเมินคุณภาพภายนอกสามรอบ โดย สมศ.

  
ผลคะแนนพิซา 2558(PISA 2015) ของกลุ่มโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
  
ความก้าวหน้าในการพัฒนาหลักสูตรและงานวิชาการ
 


 
      

 


รายนามคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ปฏิทินปฏิบัติงานในรอบเดือนของ ร.ร.จ.ภ.สตูล

 ม.ค.64
 ก.พ.64
 มี.ค.64
 เม.ย.64
 พ.ค.64
 มิ.ย.64
 ก.ค.64
 ส.ค.64
 ก.ย.64
 ต.ค.64
 พ.ย.64
 ธ.ค.64
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 (ผ่านระบบภายในโรงเรียน)
X-RAY ม.1-6 รายบุคคล ภาคเรียนที่ 1/2563
 RE-X-RAY ม.1-6 รายบุคคล ภาคเรียนที่ 2/2563
 แบบโอนค่าลงทะเบียนนักเรียนประจำ ภาคเรียนที่ 1/2564
 กำหนดการ ปิด-เปิด หอพักนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2563
 คำสั่ง ร.ร.จ.ภ.สตูล ที่ 65/2564 เรื่อง มอบหมายการปฏิบัติงาน
 ของบุคลากร ปีการศึกษา 2564
   
   
   

   
จ.ภ.เอฟซี มอบถุงยังชีพ
แก่ผู้ยากไร้ ที่บ้านบ่อเจ็ดลูก
วันที่ 16 เมษายน 2564
รายละเอียด
   
ค่ายสร้างจิตอาสาพัฒนาชุมชน
โดยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ณ รร.บ้านบุโบย อ.ละงู จ.สตูล
ววันที่ 10-11 เมษายน 2564
รายละเอียด
   
ประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน
ณ ปากน้ำรีสอร์ท อ.ละงู จ.สตูล
วันที่ 9 เมษายน 2564
รายละเอียด
   
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนางานหอพัก
ณ ตันหยงบุรี รีสอร์ท จ.สตูล
วันที่ 7 เมษายน 2564
รายละเอียด
   
 
 
   
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
เรื่อง เซลล์และกระบวนการดำรงชีวิตของพืช สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  ผู้ประเมิน : จันทรวรรณ พันธ์สุริย์ฉาย
ครูชำนาญการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
 
 
ปรับปรุงคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กความยาว 87 เมตร โดยวิธีตกลงราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้แบบพิเศษและอาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ
การก่อสร้างบ้านพักครูโสด 5 ห้องนอน แบบ 205/26
การก่อสร้างส้วม สปช 605/45 ขนาด 10 ที่นั่งพื้นติดดิน
การก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ แบบกรมพละศึกษา
การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 12 ประจำปี 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 11 ประจำปี 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 10 ประจำปี 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 9 ประจำปี 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 8 ประจำปี 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 7 ประจำปี 2564
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์กีฬาพร้อมครุภัณฑ์
โครงการปรับปรุงอาคารเรียน
โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ประจำหอพักนักเรียน จำนวน 1 รายการ
โครงการจัดซื้อเครื่องแต่งกายนักเรียนประจำหอพัก จำนวน 7 รายการ
โครงการจัดซื้อเครื่องแต่งกายนักเรียน จำนวน 4 รายการ
โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล
 
   
   
   
   

 

 
 
นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายสมพร ทิศเมือง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นางนิติมา มณีวิทย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายธรรมศักดิ์ ปานยิ่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นางสาวสินีนาฏ ธรรมชาติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กระทรวงศึกษาธิการ
สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สทศ.
สกอ.
สพม.16
ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster