รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ     20 พฤษภาคม 2558 ครบรอบ 21 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล
      หน้าหลัก
      ประวัติโรงเรียน
      สัญลักษณ์โรงเรียน
      เพลงมาร์ช
      เยี่ยมชมโรงเรียน
      ทำเนียบผู้บริหาร
      คณะกรรมการสถานศึกษา
      ทีมงานบริหาร
      โครงสร้างการบริหาร
      นโยบายการจัดการศึกษา
      จุดเน้น 10 ประการ
      ประกันคุณภาพการศึกษา
      ข้อมูลและสารสนเทศ
      ฝ่ายบริหารวิชาการ
      ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
      ฝ่ายบริหารงานบุคคล
      ฝ่ายบริหารงบประมาณ
      ฝ่ายบริหารทั่วไป
      คณะกรรมการตรวจสอบ
             ภายในสถานศึกษา
      วิทยาศาสตร์
      คณิตศาสตร์
      ภาษาต่างประเทศ
      ภาษาไทย
      สังคมศึกษา ฯ
      สุขศึกษาและพลศึกษา
      ศิลปะ
      การงานอาชีพฯ
      สนับสนุนการสอน
   โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
    Education Hub Program
   โรงเรียนคู่แฝด
   ความร่วมมือกับโรงเรียน
          มหิดลวิทยานุสรณ์
   ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
         พี่เลี้ยง
   โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพ
         ผู้เรียน
      มาเลเซีย
      อินโดนีเซีย
      ญี่ปุ่น
      กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯ
      คณะกรรมการนักเรียน
      สมาคมผู้ปกครองและครู
      ชมรมนักเรียนเก่า
 
unique visitor
 

 
รางวัลโอลิมปิกวิชาการ ระดับชาติ

นายรังสิมันต์  นรารัตน์วงศ์  ม.6/3
เหรียญเงิน สาขาคอมพิวเตอร์

พ.ศ. 2551

   

เด็กชายภัคธร  เพียรเดชา  ม.3/3
เหรียญทองแดง สาขาดาราศาสตร์ ม.ต้น

พ.ศ. 2554

   
นายศิริพงศ์  เลื่องฤทธิวุฒิ ม.6/3
เหรียญเงิน สาขาชีววิทยา
พ.ศ. 2554

 
นายนัฐวุฒิ   หนูพุ่ม ม.6/3
เหรียญทองแดง สาขาชีววิทยา
พ.ศ. 2556

 
นายนาซีม ล่านุ้ย ม.5/2
เหรียญทองแดง สาขาชีววิทยา
พ.ศ. 2560

 
นายภทรกร นิจจรัลกุล ม.6/3
เหรียญเงิน สาขาคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2561

 
นายพีรพล มะโนภักดิ์ ม.6/4
เหรียญเงิน สาขาชีววิทยา
พ.ศ. 2562

 
เด็กชายวีรภัทร อดิศักดิ์ภิรมย์ ม.4/1
เหรียญทองแดง สาขาดาราศาสตร์
พ.ศ. 2562

 
นายฐปวรรฒ หมื่นสุวรรณ ม.6/1
เกียรติคุณประกาศ สาขาคณิตศาสตร์
พ.ศ. 2562

 
 
นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายสมพร ทิศเมือง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นางนิติมา มณีวิทย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายธรรมศักดิ์ ปานยิ่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กระทรวงศึกษาธิการ
สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สทศ.
สสวท.
สกอ.
สพม.16
ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster