รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ      

ทีมงานบริหารโรงเรียนวิทยาศาตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล


นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
         
 
 
นายสมพร ทิศเมือง
นางนิติมา มณีวิทย์
นายธรรมศักดิ์ ปานยิ่ง
นางสาวสินีนาฎ ธรรมชาติ
 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
         
         
 
 
นางทิพวรรณ ธังดิน
นางนิศาชล เอียดดี / นางเขมิกา ทองสี
นางเพ็ญนภา รัตโนดม
นางยินดี ชูนวล
 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
 
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
ฝ่ายบริหารงบประมาณ/ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารวิชาการ
         

 

 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster