รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ     20 พฤษภาคม 2558 ครบรอบ 21 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล
      หน้าหลัก
      ประวัติโรงเรียน
      สัญลักษณ์โรงเรียน
      เพลงมาร์ช
      เยี่ยมชมโรงเรียน
      ทำเนียบผู้บริหาร
      คณะกรรมการสถานศึกษา
      ทีมงานบริหาร
      โครงสร้างการบริหาร
      นโยบายการจัดการศึกษา
      จุดเน้น 10 ประการ
      ประกันคุณภาพการศึกษา
      ข้อมูลและสารสนเทศ
      ฝ่ายบริหารวิชาการ
      ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
      ฝ่ายบริหารงานบุคคล
      ฝ่ายบริหารงบประมาณ
      ฝ่ายบริหารทั่วไป
      คณะกรรมการตรวจสอบ
             ภายในสถานศึกษา
      วิทยาศาสตร์
      คณิตศาสตร์
      ภาษาต่างประเทศ
      ภาษาไทย
      สังคมศึกษา ฯ
      สุขศึกษาและพลศึกษา
      ศิลปะ
      การงานอาชีพฯ
      สนับสนุนการสอน
   โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
    Education Hub Program
   โรงเรียนคู่แฝด
   ความร่วมมือกับโรงเรียน
          มหิดลวิทยานุสรณ์
   ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
         พี่เลี้ยง
   โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพ
         ผู้เรียน
      มาเลเซีย
      อินโดนีเซีย
      ญี่ปุ่น
      กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯ
      คณะกรรมการนักเรียน
      สมาคมผู้ปกครองและครู
      ชมรมนักเรียนเก่า
 
unique visitor
 

   
 
รายชื่อโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ) 12 แห่ง
 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ที่ตั้ง 138 หมู่ที่ 12 ต.ฉลุง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5982
โทรสาร 0-7472-5981
Website www.pccst.ac.th
   
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ที่ตั้ง 120 ถนนสุนอนันต์ หมู่ที่ 1 ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80330
โทรศัพท์ 0-7539-9123
โทรสาร 0-7539-9123 ต่อ 319
Website www.pccnst.ac.th
   
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
ที่ตั้ง 196 ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7559-0364 - 5
โทรสาร 0-7559-0367
Website http://www.pcctrg.ac.th
   
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
ที่ตั้ง 51 หมู่ที่ 6 ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โทรศัพท์ 0-2599-4461 - 4
โทรสาร 0-2599-4463 - 4 ต่อ 112
Website www.pccp.ac.th
 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
ที่ตั้ง 427 ถนนหุบกะพง หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โทรศัพท์ 0-3247-0293, 0-3247-0295
โทรสาร 0-3247-0293
Website www.pccphet.ac.th
   
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
ที่ตั้ง 695 หมู่ที่ 3 ต.หนองซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
โทรศัพท์ 0-3848-5149
โทรสาร 0-3848-5149 ต่ิอ 100
Website www.pccchon.in.th
   
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
ที่ตั้ง 216 หมู่ที่ 1 ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
โทรศัพท์ 0-3665-0260 - 1
โทรสาร 0-3665-0260 - 1 ต่อ 106
Website www.pccl.ac.th
   
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
ที่ตั้ง 86 หมู่ที่ 4 ต.มะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
โทรศัพท์ 0-5524-5110
โทรสาร 0-5524-5115
Website www.pccpl.ac.th
   
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
ที่ตั้ง 345 หมู่ที่ 2 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ 0-5374-2500-1 , 0-5317-4551-4
โทรสาร 0-5317-4555
Website www.pcccr.ac.th
   
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
ที่ตั้ง 129 หมู่ที่ 5 ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
โทรศัพท์ 0-4287-7024
โทรสาร 0-4287-7034
Website www.pccloei.ac.th
   
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
ที่ตั้ง 299 หมู่ที่ 2 ต.สติก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
โทรศัพท์ 0-4468-1946
โทรสาร 0-4468-1946
Website www.pccbr.ac.th
   
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
ที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ 0-4261-0480, 0-4261-0481
โทรสาร 0-4261-0480
Website www.pccm.ac.th
   
นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายสมพร ทิศเมือง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นางนิติมา มณีวิทย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายธรรมศักดิ์ ปานยิ่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กระทรวงศึกษาธิการ
สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สทศ.
สสวท.
สกอ.
สพม.16
ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster