รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ     20 พฤษภาคม 2558 ครบรอบ 21 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล
      หน้าหลัก
      ประวัติโรงเรียน
      สัญลักษณ์โรงเรียน
      เพลงมาร์ช
      เยี่ยมชมโรงเรียน
      ทำเนียบผู้บริหาร
      คณะกรรมการสถานศึกษา
      ทีมงานบริหาร
      โครงสร้างการบริหาร
      นโยบายการจัดการศึกษา
      ประกันคุณภาพการศึกษา
      ข้อมูลและสารสนเทศ
      ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
      ฝ่ายบริหารวิชาการ
      ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
      ฝ่ายบริหารงานบุคคล
      ฝ่ายบริหารงบประมาณ
      ฝ่ายบริหารทั่วไป
      คณะกรรมการตรวจสอบ
             ภายในสถานศึกษา
      วิทยาศาสตร์
      คณิตศาสตร์
      ภาษาต่างประเทศ
      ภาษาไทย
      สังคมศึกษา ฯ
      สุขศึกษาและพลศึกษา
      ศิลปะ
      การงานอาชีพฯ
      สนับสนุนการสอน
   โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
    Education Hub Program
   โรงเรียนคู่แฝด
   ความร่วมมือกับโรงเรียน
          มหิดลวิทยานุสรณ์
   ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
         พี่เลี้ยง
   โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพ
         ผู้เรียน
      มาเลเซีย
      อินโดนีเซีย
      ญี่ปุ่น
      กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯ
      คณะกรรมการนักเรียน
      สมาคมผู้ปกครองและครู
      ชมรมนักเรียนเก่า
 

 

 
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ
 

ฝ่ายบริหารวิชาการ

ไฟล์ Word
ไฟล์ PDF

1.แบบฟอร์มแจ้งสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

 

2.แบบคำร้องขอเอกสารทางการศึกษา(กรณีจบการศึกษา)

   
   

ฝ่ายบริหารงบประมาณ

ไฟล์ Word
ไฟล์ PDF

1.แบบเสนอโครงการ 65

2.ขออนุมัติใช้เงินดำเนินการตามโครงการ

3.ขออนุมัติใช้เงินสำรองจ่ายกรณีงบที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ

4.ขออนุมัติใช้เงินสำรองจ่ายกรณีไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

5.แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ

   
   

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

ไฟล์ Word
ไฟล์ PDF

1. คู่มือผู้บริหารสถานศึกษา

2. คู่มือครู

3.แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ผู้บริหาร

4.แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ครู

5.แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ครู ชก.

6.แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ครู ชพ.

     
   

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ไฟล์ Word
ไฟล์ PDF
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

ไฟล์ Word
ไฟล์ PDF

1.แบบขออุญาตนักเรียนไปเรียนพิเศษ

2.สัญญาใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Loptop)

3.คำร้องขอมีบัตรผู้ปกครอง

4.บันทึกแจ้งเพิ่มผู้ปกครองนักเรียน

5.บันทึกแจ้งยกเลิกผู้ปกครองนักเรียน

6.บันทึกแจ้งขออนุญาตทำสมุดประจำตัวการเข้า-ออก (กรณีนักเรียนสูญหาย)

7.หนังสือมอบอำนาจ

   
   
นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายสมพร ทิศเมือง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นางนิติมา มณีวิทย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายธรรมศักดิ์ ปานยิ่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กระทรวงศึกษาธิการ
สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สทศ.
สสวท.
สกอ.
สพม.16
ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster