รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ     20 พฤษภาคม 2558 ครบรอบ 21 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล
      หน้าหลัก
      ประวัติโรงเรียน
      สัญลักษณ์โรงเรียน
      เพลงมาร์ช
      เยี่ยมชมโรงเรียน
      ทำเนียบผู้บริหาร
      คณะกรรมการสถานศึกษา
      ทีมงานบริหาร
      โครงสร้างการบริหาร
      นโยบายการจัดการศึกษา
      จุดเน้น 10 ประการ
      ประกันคุณภาพการศึกษา
      ข้อมูลและสารสนเทศ
      ฝ่ายบริหารวิชาการ
      ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
      ฝ่ายบริหารงานบุคคล
      ฝ่ายบริหารงบประมาณ
      ฝ่ายบริหารทั่วไป
      คณะกรรมการตรวจสอบ
             ภายในสถานศึกษา
      วิทยาศาสตร์
      คณิตศาสตร์
      ภาษาต่างประเทศ
      ภาษาไทย
      สังคมศึกษา ฯ
      สุขศึกษาและพลศึกษา
      ศิลปะ
      การงานอาชีพฯ
      สนับสนุนการสอน
   โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
    Education Hub Program
   โรงเรียนคู่แฝด
   ความร่วมมือกับโรงเรียน
          มหิดลวิทยานุสรณ์
   ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
         พี่เลี้ยง
   โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพ
         ผู้เรียน
      มาเลเซีย
      อินโดนีเซีย
      ญี่ปุ่น
      กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯ
      คณะกรรมการนักเรียน
      สมาคมผู้ปกครองและครู
      ชมรมนักเรียนเก่า
 
unique visitor
 

 
รางวัลระดับชาติ
   
ปี
รางวัล
ผู้แข่งขัน/ประกวด
2549
เยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

นางสาวอัครมณี แซ่จั่น 


ทุนมูลนิธิกาตาร์ ตัวแทนคณะเด็กไทย
เข้าร่วมชมการแข่งขัน กีฬาเอเชี่ยนเกมส์
ครั้งที่ 15 ประเทศกาตาร์


เด็กหญิงโรสลีน่า สุมาลี 


2551
เหรียญทองแดง การพัฒนาเว็บด้วย
OPENSOURCE SOFTWARE
สาขาคณิตศาสตร์ จัดโดย สสวท.


นายเมธา หวังธรรมมั่ง
นายรังสิมันต์ นรารัตน์วงศ์
นายปริญญา ปานเล่ห์

2552
ทุนอุดหนุนการวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ
โดย สสวท.


นางสาวศุกร์ธิดา หลีเดชดำรงค์
นางสาวมธุชารี โต๊ะยิ

2553
เหรียญทองแดง GSP จัดโดย สสวท.


นายกิตติคุณ ซึ้งหฤทัย
นายบัญญวัฒน์ จักรวาลพิทักษ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน
MWITS Young Physicists’Tournament 2010

นายอยุวัฒน์ วรรณโร
นายบัญญวัฒน์ จักรวาลพิทักษ์
นางสาววลัยภรณ์ คงคำสวน

2554
ตัวแทน AFS ประเทศไทย ประชุมที่อเมริกา

นายสุทธิรักษ์ สันง๊ะ
เหรียญทองแดง GSP จัดโดย สสวท.


เด็กชายจิราวัฒน์ นัยกองศิริ
เด็กชายภัคธร เพียรเดชา

2555
รองชนะเลิศแข่งขันการพูด
ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
จัดโดย สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ.
นางสาวฮานาน สิดิ
2556
เหรียญทองแดง GSP จัดโดย สสวท. นายภัคธร เพียรเดชา
นายณัฐนันท์ มาสินธุ์
2557
รางวัลเชิดชูเกียรติ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายกรรปกรณ์ เอี้ยวเล็ก
นายฐิติทัศน์ เดชเดชะ
นายภัทรพล ขจรศรีพิพักษ์

2558
รางวัลเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษา ระดับประเทศ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2558 (ระดับประเทศ) จัดโดย สพฐ.
เด็กชายอธิคม ยงสุวรรณกุล

2558
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับ ม.ปลาย
การประกวดสื่อการสอนศีลธรรม (DVD เรื่องสั้น) จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายรัตภูมิ นพพัตร
นายเมธาสิทธิ์ บุญยิ่ง
นางสาวเนตรนภา เทพศิริ
นายศุภกร ชวนวัฒนา
นายชัยวัฒน์ ดีนนุ้ย

2558
รางวัลชมเชย ระดับ ม.ต้น การประกวด
สื่อการสอนศีลธรรม(DVD เรื่องสั้น) จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เด็กหญิงณัฐกมล ไชยมั่น
เด็กหญิงดาลัด รัตนกาญจน์
เด็กชายถุงทอง ทิมเปีย
เด็กหญิงกานต์สินี เจนกุลประสูตร

2560
รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง การแข่งขันโครงงาน
วิทยาศาสตร์ระดับประเทศ "ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 13" ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย
นายณรงศักดิ์ หลีเหล็ม
นางสาวแก้วใจ บุญเตี๋ยว
นางสาววรินทร อินทรา

การแข่งขัน Thailand-Japan Game Programing Hackathon
ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
นายภทรกร นิจจรัลกุล
นางสาวพิชามญชุ์ หวังเจริญมณ
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันThailand-Japan Game Programing Hackathon ณ เมือง Hakodate ประเทศญี่ปุ่น
นายวิลดาน หลงลูวา

2561
รางวัลดีเด่น การแข่งขันนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์
นายวิลดาน หลงลูวา
นายภทรกร นิจจรัลกุล
นายบุคอรีย์ หมาดทิ้ง
นายบุคอรี กาหลง
2561
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน
Thailand-Japan Game Programing Hackathon 2018 เป็นตัวแทนไปแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่น
นางสาวนภัสสร รัตนสุวรรณ
 
 
นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายสมพร ทิศเมือง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นางนิติมา มณีวิทย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายธรรมศักดิ์ ปานยิ่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กระทรวงศึกษาธิการ
สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สทศ.
สสวท.
สกอ.
สพม.16
ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster