รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ     20 พฤษภาคม 2558 ครบรอบ 21 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล
      หน้าหลัก
      ประวัติโรงเรียน
      สัญลักษณ์โรงเรียน
      เพลงมาร์ช
      เยี่ยมชมโรงเรียน
      ทำเนียบผู้บริหาร
      คณะกรรมการสถานศึกษา
      ทีมงานบริหาร
      โครงสร้างการบริหาร
      นโยบายการจัดการศึกษา
      จุดเน้น 10 ประการ
      ประกันคุณภาพการศึกษา
      ข้อมูลและสารสนเทศ
      ฝ่ายบริหารวิชาการ
      ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
      ฝ่ายบริหารงานบุคคล
      ฝ่ายบริหารงบประมาณ
      ฝ่ายบริหารทั่วไป
      คณะกรรมการตรวจสอบ
             ภายในสถานศึกษา
      วิทยาศาสตร์
      คณิตศาสตร์
      ภาษาต่างประเทศ
      ภาษาไทย
      สังคมศึกษา ฯ
      สุขศึกษาและพลศึกษา
      ศิลปะ
      การงานอาชีพฯ
      สนับสนุนการสอน
   โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
    Education Hub Program
   โรงเรียนคู่แฝด
   ความร่วมมือกับโรงเรียน
          มหิดลวิทยานุสรณ์
   ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
         พี่เลี้ยง
   โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพ
         ผู้เรียน
      มาเลเซีย
      อินโดนีเซีย
      ญี่ปุ่น
      กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯ
      คณะกรรมการนักเรียน
      สมาคมผู้ปกครองและครู
      ชมรมนักเรียนเก่า
 
unique visitor
 

 
  - 4 กุมภาพันธ์ 2556 ผู้บริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์ FURUKAWA ประเทศญี่ปุ่น
     ส่งจดหมายถึง นายสรยุทธ หนูเกื้อ ผอ.ร.ร.จ.ภ.สตูล
  - 27 พฤศจิกายน 2555 ร่วมลงนาม MOU ณ คณะวิทยาศาสตร์
     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
  - 25-27 พฤศจิกายน 2555 โรงเรียนวิทยาศาสตร์ FURUKAWA
     ประเทศญี่ปุ่นมาเยี่ยม ร.ร.จ.ภ.สตูล
  - 8-13 กรกฎาคม 2555 นายสรยุทธ หนูเกื้อ ผอ.ร.ร.จ.ภ.สตูล เดินทางไปราชการ
    ศึกษาดูงาน Super Science High School ประเทศญี่ปุ่น
    โดยเฉพาะโรงเรียนวิทยาศาสตร์ FURUKAWA
 
  
  - MOU PCSHSST กับ FURUKAWA REIMEI JUNIOR AND
    SENIOR HIGH SCHOOL (2020-2024)
  - MOU PCCST กับ FURUKAWA REIMEI JUNIOR AND
    SENIOR HIGH SCHOOL 25 สิงหาคม 2559
  - MOU PCCST กับ FURUKAWA 27 พฤศจิกายน 2555
   
 
นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายสมพร ทิศเมือง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นางนิติมา มณีวิทย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายธรรมศักดิ์ ปานยิ่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กระทรวงศึกษาธิการ
สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สทศ.
สสวท.
สกอ.
สพม.16
ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster