รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ     20 พฤษภาคม 2558 ครบรอบ 21 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล
      หน้าหลัก
      ประวัติโรงเรียน
      สัญลักษณ์โรงเรียน
      เพลงมาร์ช
      เยี่ยมชมโรงเรียน
      ทำเนียบผู้บริหาร
      คณะกรรมการสถานศึกษา
      ทีมงานบริหาร
      โครงสร้างการบริหาร
      นโยบายการจัดการศึกษา
      จุดเน้น 10 ประการ
      ประกันคุณภาพการศึกษา
      ข้อมูลและสารสนเทศ
      ฝ่ายบริหารวิชาการ
      ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
      ฝ่ายบริหารงานบุคคล
      ฝ่ายบริหารงบประมาณ
      ฝ่ายบริหารทั่วไป
      คณะกรรมการตรวจสอบ
             ภายในสถานศึกษา
      วิทยาศาสตร์
      คณิตศาสตร์
      ภาษาต่างประเทศ
      ภาษาไทย
      สังคมศึกษา ฯ
      สุขศึกษาและพลศึกษา
      ศิลปะ
      การงานอาชีพฯ
      สนับสนุนการสอน
   โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
    Education Hub Program
   โรงเรียนคู่แฝด
   ความร่วมมือกับโรงเรียน
          มหิดลวิทยานุสรณ์
   ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
         พี่เลี้ยง
   โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพ
         ผู้เรียน
      มาเลเซีย
      อินโดนีเซีย
      ญี่ปุ่น
      กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯ
      คณะกรรมการนักเรียน
      สมาคมผู้ปกครองและครู
      ชมรมนักเรียนเก่า
 
unique visitor
 

ทำเนียบนายกสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
   
นายวรรโณ เวชศาสตร์
       2554-2557
 
รายนามคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
24 ธันวาคม 2554 - 23 ธันวาคม 2557
 
     
นายวรรโณ เวชศาสตร์
นายกสมาคม
นายมานพ ตาเดอิน
อุปนายกคนที่ 1
นายสรยุทธ หนูเกื้อ
อุปนายกคนที่ 2
     
นางดวงกมล แช่ม
เลขานุการสมาคม
นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว
รองเลขานุการสมาคม
นางพานิช ชัยมงคลานนท์
เหรัญญิก
     
นางอุไรวรรณ์ จิตต์ดี
ผู้ช่วยเหรัญญิก
นายธนพงษ์ แก้วมณี
ปฏิคม
นายบุญฤทธิ์ เรืองหิรัญ
ผู้ช่วยปฏิคม 1
     
ด.ต.สิทธิกร ปลอดใจกว้าง
ผู้ช่วยปฏิคม 2
นายศรัณย์ หวันมะรัตน์
นายทะเบียน
นายสุนทร คำทองเสน
ผู้ช่วยนายทะเบียน
     
นางศกลวรรณ สุขมี
ประชาสัมพันธ์
นางสุวรรณี หมัดอาด้ำ
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
นายแก้ว เตี้ยเล็ก
ฝ่ายวิชาการ
     
 
นายมานะชัย สังข์แก้ว
ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ 1
นายวิชัย ครูอ้น
ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ 2
 
 
 
              ข้อบังคับสมาคมผู้ปกครองและครู
 

นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายสมพร ทิศเมือง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นางนิติมา มณีวิทย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายธรรมศักดิ์ ปานยิ่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กระทรวงศึกษาธิการ
สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สทศ.
สสวท.
สกอ.
สพม.16
ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster