รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ     20 พฤษภาคม 2558 ครบรอบ 21 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล
      หน้าหลัก
      ประวัติโรงเรียน
      สัญลักษณ์โรงเรียน
      เพลงมาร์ช
      เยี่ยมชมโรงเรียน
      ทำเนียบผู้บริหาร
      คณะกรรมการสถานศึกษา
      ทีมงานบริหาร
      โครงสร้างการบริหาร
      นโยบายการจัดการศึกษา
      จุดเน้น 10 ประการ
      ประกันคุณภาพการศึกษา
      ข้อมูลและสารสนเทศ
      ฝ่ายบริหารวิชาการ
      ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
      ฝ่ายบริหารงานบุคคล
      ฝ่ายบริหารงบประมาณ
      ฝ่ายบริหารทั่วไป
      คณะกรรมการตรวจสอบ
             ภายในสถานศึกษา
      วิทยาศาสตร์
      คณิตศาสตร์
      ภาษาต่างประเทศ
      ภาษาไทย
      สังคมศึกษา ฯ
      สุขศึกษาและพลศึกษา
      ศิลปะ
      การงานอาชีพฯ
      สนับสนุนการสอน
   โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
    Education Hub Program
   โรงเรียนคู่แฝด
   ความร่วมมือกับโรงเรียน
          มหิดลวิทยานุสรณ์
   ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
         พี่เลี้ยง
   โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพ
         ผู้เรียน
      มาเลเซีย
      อินโดนีเซีย
      ญี่ปุ่น
      กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯ
      คณะกรรมการนักเรียน
      สมาคมผู้ปกครองและครู
      ชมรมนักเรียนเก่า
 
unique visitor
 

 
นักเรียนทุนเยาวชน AFS และทุนต่างประเทศ
 
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ประเทศ
1.
นางสาวพจนีย์  กาฬปักษ์ อาร์เจนติน่า (2541-2542)
2.
นางสาววิชุตา  แซ่เจีย สหรัฐอเมริกา (2542-2543)
3.
นางสาวกนกกานต์  สุขสง นอร์เวย์ (2543-2544)
4.
นางสาวนริศรา  ติณรัตน์ สหรัฐอเมริกา (2544-2545)
5.
นายทินวัฒน์  สุขสง สหรัฐอเมริกา(2545-2546)
6.
นางสาวนริศรา ศรีปาน สหรัฐอเมริกา (2546-2547)
7.
นางสาวอัสมา  ง๊ะสมัน สหรัฐอเมริกา (2547-2548)
8.
นางสาวอัครมณี  แซ่จั่น จีน (2548)
9.
นายศิปปชัย  กุลนุวงศ์ สหรัฐอเมริกา (2548-2549)
10.
นางสาวภัศพร  รัตนอมรางกูร สหรัฐอเมริกา (2549-2550)
11.
นางสาวปานแก้ว  ยักกะพันธ์ อาร์เจนติน่า (2550-2551)
12.
นางสาวตัสนีม  พิมพ์ประพันธ์ ญี่ปุ่น (2550)
13.
นางสาวโรสลีน่า  สุมาลี สหรัฐอเมริกา (2550-2551)
14.
นายสุทธิรักษ์  สันง๊ะ สหรัฐอเมริกา (2551-2552)
15.
นายปธานิน  ปาณะศรี สหรัฐอเมริกา (2552-2553)
16.
นายมูฮำหมัดอัฟนัน  แวดอเล๊าะ สหรัฐอเมริกา (2552-2553)
17.
นางสาวโรสลีน่า สุมาลี ออสเตรเลีย (2552)
18.
นายรังสิมันต์  เพ็ชรวิโรจน์ ปารากวัย (2553-2554)
19.
นางสาวรุ่งทิวา  ชีพสฤษดิพงศ์ สหรัฐอเมริกา (2553-2554)
20.
นางสาวปิยาภรณ์  แก้วมณีโปรด สหรัฐอเมริกา (2553-2554)
21.
นางสาวอัยดา  หะยีบากา สหรัฐอเมริกา (2553-2554)
22.
นางสาวอวัสดา  บินนิโซะ สหรัฐอเมริกา (2553-2554)
23.
นายวศิน  รุ่งนิธิไพบูลย์ สหรัฐอเมริกา (2554-2555)
24.
นางสาวศิวนาถ  โปษยาอนุวัตร์ สหรัฐอเมริกา (2554-2555)
25.
นางสาวแพรวรุ่ง พงศ์มานะวุฒิ บราซิล (2554-2555)
26.
นางสาววรรณิตา  ตอแลมา อิตาลี  (2554-2555)
27.
เด็กชายจิรวัฒน์ จันทร์รักษ์ สารธารณรัฐแอฟริกาใต้ (2554-2555)
28.
นางสาวฮานาน  สิดิ ญี่ปุ่น (2554)
29.
เด็กหญิงอัจฉราวดี รัชตเศรษฐ์ สหรัฐอเมริกา (2555)
30..
นายอิรฟาน ปะดุกา สหรัฐอเมริกา (2555-2556)
31.
เด็กหญิงบัวบูชา เต็มแก้ว สหรัฐอเมริกา (2556)
32.
นางสาววรนิษฐา ยังมี สหรัฐอเมริกา (2556)
33.
นางสาวชมพูนุช ชูเลื่อน ญี่ปุ่น (2556)
34.
นางสาวพิริยา อนันตชัยวณิช ญี่ปุ่น (2556)
35.
นางสาวอุบลวรรณ ณ อุบล ญี่ปุ่น (2556)
36.
นางสาวณัฐธิดา ทองในเมือง ญี่ปุ่น (2556)
37.
นางสาวอัจฉราวดี รัชตเศรษฐ์ ญี่ปุ่น (2556)
38.
นางสาวภาณินนุช รัตนะ ญี่ปุ่น (2556)
39.
นางสาวชวัลนุช ลำโป ญี่ปุ่น (2556)
40.
นางสาวณัฐชาญ์ สุภาพ สหรัฐอเมริกา (2556-2557)
41.
นางสาวเจนจิรา จารุสาร ปานามา(2556-2557)
42.
นางสาวอานาตี ม่าเหล็ม สหรัฐอเมริกา (2556-2557)
43.
เด็กหญิงรุจรวี จันทร์ละออง ออสเตรเลีย(2556)
44.
นายภัคธร เพียรเดชา ญี่ปุ่น (2557)
45.
นายปริญญา แก้วกุล ญี่ปุ่น (2557)
46.
เด็กหญิงกัณฐิกา แซะอาหลำ ญี่ปุ่น (2557)
47.
นางสาวจิรภิญญา มณีจันทร์ อังกฤษ (2557)
48.
เด็กหญิงชนกนันท์ เทพบุตร อังกฤษ (2557)
49.
นางสาวบัวบูชา เต็มแก้ว ออสเตรเลีย (2557)
50..
นางสาวชวัลนุช ลำโป ฟิลิปปินส์ (2557-2558)
51.
นางสาวชนานางค์ พรหมแก้ว เม็กซิโก (2557-2558)
52.
เด็กหญิงจิรัชญา ศรีชุม อังกฤษ (2557)
53..
นางสาวฟาเดีย สามะ สหรัฐอเมริกา (2557-2558)
54.
นางสาวณัฏฐณิชา ปริธัญ สหรัฐอเมริกา (2557-2558)
55.
นางสาวกุลชยา ทิพย์เพ็ง สหรัฐอเมริกา (2557-2558)
56.
นายชัยวุฒิ นาคสง่า ญี่ปุ่น (2557)
57.
นายเมธัส รุ่งวิชานิวัฒน์ ญี่ปุ่น (2557)
58.
นายโอฬาร สินสุขศรีวิไล ญี่ปุ่น (2557)
59.
นายศุภกร ชวนวัฒนา ญี่ปุ่น (2557)
60.
นางสาวพิชชาภา ตรียงค์ ญี่ปุ่น (2557)
61.
นางสาวบุษยา อาษาวิมลกิจ ญี่ปุ่น (2557)
62.
นางสาวนดา ยีมัสซา ญี่ปุ่น (2557)
63.
เด็กหญิงศษณา มนัสศุภมงคล มาเลเซีย (2557)
64.
นางสาวฟองชล แซ่เล่า ญี่ปุ่น (2557)
65.
เด็กหญิงนัฐชา แหล่ทองคำ นิวซีแลนด์ (2557)
66.
นางสาวยาสุมิน จิตต์ปราณี ญี่ปุ่น (2557)
67.
นางสาวนัจญ์ยาวา โต๊ะหลัง ญี่ปุ่น (2557)
68.
นางสาววรนิษฐา ยังมี ญี่ปุ่น (2557)
69.
นายสุพศิน พฤกษเศรษฐ ญี่ปุ่น (2558)
70.
นางสาวณัฐชาญ์ สุภาพ ญี่ปุ่น (2558)
71.
นายณัฐชนน อโนทัยสถาพร สเปน (2558-2559)
72.
นางสาวบัวบูชา เต็มแก้ว สหรัฐอเมริกา (2558-2559)
73.
เด็กหญิงนัทซี สุขมาศ สหรัฐอเมริกา (2558-2559)
74.
นางสาวภัทรวรรณ ปาละสัน ญี่ปุ่น (2558)
75.
นางสาวต่วนสุไรยา ตูแวมะ ญี่ปุ่น (2558)
76.
นายภาณุภัทร ชัยแก้ว ญี่ปุ่น (2558)
77.
นายฟิกรี ตาเดอิน ญี่ปุ่น (2558)
78..
นางสาวนาซีบะฮ์ หะยีบือราเฮง ญี่ปุ่น (2558)
79.
นายสิทธิกร ทิ้งผอม ญี่ปุ่น (2558)
80.
นายอภิรัก คลายนา สหรัฐอเมริกา (2559-2560)
81.
นายภัทรชนม์ พรมคำซาว สหรัฐอเมริกา (2559-2560)
82.
นางสาวกันติชา ฝาหละเหย็บ สหรัฐอเมริกา (2559-2560)
83.
นางสาวนาเดีย บาเส็ม สหรัฐอเมริกา (2559-2560)
84.
นางสาวภคพร ปริชาตินนท์ ญี่ปุ่น (2559)
85.
นางสาวศลิดา ชูพงศ์ ญี่ปุ่น (2559)
86.
นายธนโชติ สุขสวัสดิ์ ญี่ปุ่น (2559)
87.
นางสาวฟาตีมะห์ วายูโซ๊ะ ญี่ปุ่น (2559)
88.
นายศุภณัฐ ทัดแก้ว ญี่ปุ่น (2559)
89.
นางสาวกนกกฤษณ์ แก้ววิจิตร ญี่ปุ่น (2559)
90.
นางสาวศศิธร ปุ่นอักษรชัย ญี่ปุ่น (2559)
91.
นายณัฐภัทร เพ็ชรรัตน์ ญี่ปุ่น (2559)
92.
นายณัฐภัทร สุวรรณธาดา ญี่ปุ่น (2559)
93.
นางสาวภัทรวดี อำภา ชิลี (2560-2561)
94.
นางสาวพาขวัญ แก้วขาว อาร์เจนตินา(2560-2561)
95.
นางสาวพัชรพร โส๊ะหน่าย ญี่ปุ่น (2560)
96.
นายฟาริส ปันจอร์ ญี่ปุ่น (2560)
97.
นางสาวฟาเดีย สามะ ญี่ปุ่น (2560)
98.
นางสาวกาญจนา สุวาหลำ ตุรกี (2560-2561)
99.
นางสาวกฤตยา พฤกษาพิทักษ์ อิตาลี (2560-2561)
100.
นางสาวศลิดา ชูพงศ์ สหรัฐอเมริกา (2560-2561)
101.
นายพศวัต ทองกาวแก้ว ฟินแลนด์ (2560-2561)
102.
นายสิรวิชญ์ แก้วช่วย ญี่ปุ่น (2560)
103.
นางสาววรรษมน ชูเผือก ญี่ปุ่น (2560)
104.
นางสาวพฤกษา วิเศษสิงห์ ญี่ปุ่น (2560)
105.
นางสาวพิมพ์ลภัส มุสิกพันธ์ ญี่ปุ่น (2560)
106.
นายอากิล แวมามะ ญี่ปุ่น (2560)
107.
นายนาซีม ล่านุ้ย ญี่ปุ่น (2560)
108.
นายธณพัสร์ ชูนาคา ญี่ปุ่น (2560)
109.
นายธนกฤต ชิณพงษ์ ญี่ปุ่น (2560)
110.
นางสาวอมลธีรา สารบัญ ญี่ปุ่น (2560)
111.
นางสาวฐิติชญา แซ่จง ญี่ปุ่น (2560)
112.
นางสาวเจนจิรา ลีลาภัทรพันธุ์
ญี่ปุ่น (2560)
113.
นายสยามรัฐ แววเพ็ชร
ญี่ปุ่น (2560)
114.
นางสาวฟาฏิล หะยีอาแว สหรัฐอเมริกา (2561-2562)
115.
นางสาวนิสรีน เจะกา สหรัฐอเมริกา (2561-2562)
116.
นางสาวภามินี ดำละเอียด สหรัฐอเมริกา (2561-2562)
117.
นางสาวชาลืสา เผือกสม เปรู (2561-2562)
118.
นายธนพัสร์ ชูนาคา
สหรัฐอเมริกา (2561-2562)
119.
นนางสาวนัสรียา ทิพยานนท์ ญี่ปุ่น (2561)
120.
นางสาวตฤณศร กงเซ่ง ญี่ปุ่น (2561)
121.
นายอับดุลมุมิน จิสวัสดิ์ ญี่ปุ่น (2561)
122.
นางสาวสิขรินทร์ แก้วกุล ญี่ปุ่น (2561)
123.
นางสาวสมิตานัน ตาเดอิน ญี่ปุ่น (2561))
124.
นางสาวฤทัยรัตน์ ด่อล๊ะ ญี่ปุ่น (2561)
125.
นายบุคอรีย์ หมาดทิ้ง ญี่ปุ่น (2561)
126.
นางสาววริศรา วงษ์น้อย ญี่ปุ่น (2561)
127.
นายนูรอัซรีย์ วันอารยวงศ์ ญี่ปุ่น (2562)
128.
นายธีรพัฒน์ ชำนาญคราด ญี่ปุ่น (2562)
129.
นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีสาย ญี่ปุ่น (2562)
130.
นางสาวสุไรยา ระมะลี ญี่ปุ่น (2562)
131.
นางสาวณัฐวศา อรุณฤกษ์ ญี่ปุ่น (2562)
132.
นางสาวสุนิตา สมันตรัฐ ญี่ปุ่น (2562)
133.
นางสาวฟิตดาว หีมปอง สหรัฐอเมริกา (2562-2563)
134.
นายพีรณัฐ ศรีปาน เยอรมนี (2562-2563)
135.
นางสาววอภิชญา ดำรงค์รักษ์

อาร์เจนตินา (2562-2563)

136.
นางสาวณัฐวิชญา ชอบงาม สหรัฐอเมริกา (2562-2563)
137.
นางสาวทักษิณี ลาเตะ

ญี่ปุ่น (2562)

138.
นางสาวปาริฉัตร เศียรอินทร์ ญี่ปุ่น (2562)
139.
นางสาวเบญจภรณ์ ชาญประเสริฐกุล

ญี่ปุ่น (2562)

140.
นางสาวโขมพัสตร์ วิริยะสุข ญี่ปุ่น (2563)
141.
นางสาวปิยมาพร  พงศ์นฤเดช

ญี่ปุ่น (2563)

142.
นายพีรพล  มะโนภักดิ์
ญี่ปุ่น (2563)
143.
นางสาวศศิฌา สาดีน

ญี่ปุ่น (2563)

144.
นางสาวดัชรี ดิษฐภักดี
ชิลี (2563)
145.
นางสาวปิยะธิดา บุรุษราษฎร์

อุรุกวัย (2563)

146.
นางสาวยมลพร จุลานนท์

บราซิล (2563)

147.
นางสาวโชโกะ โยธี
สหรัฐอเมริกา (2564)
148.
นางสาวกมลชนก เรืองอร่าม

สหรัฐอเมริกา (2564)

149.
นางสาวโซฮารา มะหะหมัด
สหรัฐอเมริกา (2564-2565)
150.
นางสาวพัชชา บุญช่วย

สหรัฐอเมริกา (2564-2565)

151.
นางสาวกมลชนก หนูละออง
โปรตุเกส (2564-2565)
152.
นางสาวทัศนวรรณ ปุย

สหรัฐอเมริกา (2564-2565)

   
   
   
 
 
 
 
นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายสมพร ทิศเมือง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นางนิติมา มณีวิทย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายธรรมศักดิ์ ปานยิ่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กระทรวงศึกษาธิการ
สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สทศ.
สสวท.
สกอ.
สพม.16
ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster