รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ     20 พฤษภาคม 2558 ครบรอบ 21 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล
      หน้าหลัก
      ประวัติโรงเรียน
      สัญลักษณ์โรงเรียน
      เพลงมาร์ช
      เยี่ยมชมโรงเรียน
      ทำเนียบผู้บริหาร
      คณะกรรมการสถานศึกษา
      ทีมงานบริหาร
      โครงสร้างการบริหาร
      นโยบายการจัดการศึกษา
      จุดเน้น 10 ประการ
      ประกันคุณภาพการศึกษา
      ข้อมูลและสารสนเทศ
      ฝ่ายบริหารวิชาการ
      ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
      ฝ่ายบริหารงานบุคคล
      ฝ่ายบริหารงบประมาณ
      ฝ่ายบริหารทั่วไป
      คณะกรรมการตรวจสอบ
             ภายในสถานศึกษา
      วิทยาศาสตร์
      คณิตศาสตร์
      ภาษาต่างประเทศ
      ภาษาไทย
      สังคมศึกษา ฯ
      สุขศึกษาและพลศึกษา
      ศิลปะ
      การงานอาชีพฯ
      สนับสนุนการสอน
   โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
    Education Hub Program
   โรงเรียนคู่แฝด
   ความร่วมมือกับโรงเรียน
          มหิดลวิทยานุสรณ์
   ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
         พี่เลี้ยง
   โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพ
         ผู้เรียน
      มาเลเซีย
      อินโดนีเซีย
      ญี่ปุ่น
      กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯ
      คณะกรรมการนักเรียน
      สมาคมผู้ปกครองและครู
      ชมรมนักเรียนเก่า
 
unique visitor
 

โรงเรียนวิทยาศาตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
Princess Chulabhorn Science High School

   ความเป็นมา

       โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนที่กรมสามัญศึกษาจัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิม
พระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 3 รอบในวันที่ 4 กรกฎาคม 2536 ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่องานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สนองตามพระราชประสงค์ที่ทรงมุ่งมั่นส่งเสริมคุณภาพชีวิตในด้านความเป็นอยู่และการศึกษาของประชาชน โดยเฉพาะในท้องถิ่นห่างไกลโดยให้โอกาส แก่เยาวชน ที่มีความสนใจ และมีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้ฝึกฝนความรู้ ความสามารถด้านนี้เป็นพิเศษตั้งแต่เยาว์วัย

       ดังนั้นกรมสามัญศึกษาในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษา ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จำนวน 12 โรงเรียนในทุกเขตการศึกษา โดยได้รับพระราชทานนามว่า "โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย" ต่อท้ายด้วยชื่อจังหวัดที่เป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียน และใช้นามภาษาอังกฤษว่า "Princess Chulabhorn Science High School " พร้อมทั้ง
พระราชทานแผ่นศิลาฤกษ์ โรงเรียนวิทยาศาตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ดำเนินการจัดพิธีวางศิลาฤกษ์พร้อมกันทั่วประเทศเมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2539

       สำหรับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ได้จัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2537 ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์บริเวณทุ่งเขาน้อย
หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เป็นที่ตั้งโรงเรียนโดยเปิดรับนักเรียนประจำทั้ง
ระดับชั้่นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2537 โดยในระยะแรกที่อาคารเรียนและอาคารประกอบ ต่างๆ อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง โรงเรียนได้ใช้วิทยาลัยเกษตรกรรมสตูล อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว จนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2538 จึงได้ย้ายมาเรียนในสถานที่ปัจจุบัน

  วัตถุประสงค์การจัดตั้ง

  1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ
  2. เพื่อเป็นสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาที่ฝึกทักษะความรู้ ความสามารถของนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เยาว์วัย ซึ่งเป็นการเตรียมบุคลากรไว้รองรับโครงการด้านวิทยาศาสตรฺ์ และเทคโนโลยีของประเทศ
  3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่เรียนดี มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีโอกาสเพิ่มมากขึ้น ในการเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษา และได้พัฒนาความรู้พื้นฐานในด้านนี้อย่างเข้มข้นนำไปสู่การแก้ปัญหา และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ได้ผลอย่างแท้จริง
  4. เพื่อเป็นสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตัวอย่าง ในด้านการฝึกอบรมนักเรียนให้เป็นกุลบุตรกุลสตรี ที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม สามารถพึ่งตนเองได้ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม

โรงเรียนวิทยาศาตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 โรงเรียนทั่วประเทศ

ที่
โรงเรียน
สถานที่ตั้ง
ปีที่จัดตั้ง
1
ร.ร.วิทยาศาตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
2536
2
ร.ร.วิทยาศาตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง
2536
3
ร.ร.วิทยาศาตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
2536
4
ร.ร.วิทยาศาตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
2536
5
ร.ร.วิทยาศาตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร
2537
6
ร.ร.วิทยาศาตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล
2537
7
ร.ร.วิทยาศาตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
2537
8
ร.ร.วิทยาศาตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย
2537
9
ร.ร.วิทยาศาตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
2538
10
ร.ร.วิทยาศาตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ต.มะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
2538
11
ร.ร.วิทยาศาตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
2538
12
ร.ร.วิทยาศาตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ต.หนองซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
2539

   รูปแบบการบริหารงาน

      กรมสามัญศึกษา ได้ดำเนินการประกาศจัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยในทุกเขตการศึกษา ให้เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมสมบูรณ์ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม รับนักเรียนสหศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นนักเรียนประเภทประจำและไป-กลับ ในเขตพื้นที่จังหวัดที่เป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียน และจังหวัด ในแต่ละเขตการศึกษา ตามประกาศรับนักเรียน ของโรงเรียนวิทยาศาตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ซึ่งกรมสามัญศึกษา จัดดำเนินการประกาศรับนักเรียนในแต่ละปีการศึกษาประเภทโรงเรียนที่มีการรับสมัครนักเรียนโดยมี วัตถุประสงค์พิเศษ โดยกรมสามัญศึกษา ได้กำหนดให้มีแผนเต็มรูป เป็น 4-4-4, 6-6-6 รวม 30 ห้องเรียน มีนักเรียนห้องละ 36 คน

   ดังนั้นตามแผนเต็มรูป โรงเรียนวิทยาศาตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยทุกโรงเรียน จะมีนักเรียนทั้งสิ้นโรงเรียนละ 1,080 คน และได้จัดสรรงบประมาณให้ค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ตลอดจนวัสดุครุภัณฑ์ โรงเรียนละประมาณ 200.1687 ล้านบาท ดำเนินการประกาศจัดตั้งตั้งแต่ปี 2536-2539

โรงเรียนวิทยาศาตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 โรงมีการบริหารจัดการศึกษาโดยการประสานความร่วมมือและกำหนดแนวทาง การดำเนินงานร่วมกัน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง ซึ่งกรมสามัญศึกษาได้อนุมัติหลักการให้ผู้บริหารโรงเรียน มีการประชุมร่วมกันทุกเดือน มีการจัดทำแผนงาน/โครงการ ส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนร่วมกัน ทำให้โรงเรียน มีพัฒนาเจริญก้าวหน้า เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ความก้าวหน้าในการพัฒนาหลักสูตรและงานวิชาการ
ของโรงเรียนวิทยาศาตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
   
  พ.ศ. 2549
  - พ.ศ. 2549 ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโรงเรียนมหิดล
  วิทยานุสรณ์กับโรงเรียนวิทยาศาตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แห่ง 
  พ.ศ. 2551
   - พ.ศ. 2551  ได้รับการคัดเลือกจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ให้เป็นโรงเรียนยกระดับคุณภาพการศึกษาดีเด่นของ สพฐ. ( 36 โรงเรียน ทั่วประเทศ )
   - พ.ศ. 2551 ได้รับการคัดเลือกจาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  (สสวท.)ให้เป็น ศูนย์อบรม GSP ของ สสวท.
   - พ.ศ. 2551 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบสองจาก สมศ.
  อยู่ในระดับดีมากทุกมาตรฐาน
 
  พ.ศ. 2552
  -พ.ศ. 2552 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศให้โรงเรียนวิทยาศาตร์จุฬาภรณราช-
 วิทยาลัย เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคของ สพฐ.  ( 12 โรงเรียน ทั่วประเทศ )                
  - พ.ศ. 2552 ได้รับการคัดเลือกจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็น
 โรงเรียนโครงการ Education Hub ของ สพฐ. ( 14 โรงเรียนทั่วประเทศ )
  พ.ศ. 2553
   - พ.ศ. 2553 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบโครงการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
 ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (12 โรงเรียนทั่วประเทศ) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553
   - พ.ศ. 2553  ได้รับการคัดเลือกจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็น
 โรงเรียนมาตรฐานสากล ของ สพฐ. ( 500 โรงเรียนทั่วประเทศ )  
  - พ.ศ. 2553 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
 ขั้นพื้นฐานกับโรงเรียนวิทยาศาตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ในการพัฒนาและ ยกระดับคุณภาพ
 โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ในปีงบประมาณ 2553 – 2555
  - พ.ศ. 2553 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนวิทยาศาตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล กับ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตวนกู ซัยด์ ปุตรา รัฐเปอร์ลิศ ประเทศมาเลเซีย
  พ.ศ. 2554
  - พ.ศ. 2554 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนวิทยาศาตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
สตูล
  พ.ศ. 2555

- พ.ศ. 2555  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนวิทยาศาตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล กับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ FURUKAWA ประเทศญี่ปุ่น  

  พ.ศ. 2556

- พ.ศ. 2556 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบสาม จาก สมศ. อยู่ในระดับดีมาก ทุกตัวบ่งชี้

  พ.ศ. 2557

- พ.ศ. 2557 ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และมหาวิทยาลัยทักษิณ กับโรงเรียนวิทยาศาตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล โรงเรียนวิทยาศาตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง และโรงเรียนวิทยาศาตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

  พ.ศ. 2557

- พ.ศ. 2557 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2556

  พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน
  - ปีการศึกษา  2549–ปัจจุบัน ผลการสอบโอเน็ต ของนักเรียนชั้น ม.3 อยู่ในระดับ 
 ดีเยี่ยม ของประเทศ ทุกปีการศึกษา
 - ปีการศึกษา  2549–ปัจจุบัน ผลการสอบโอเน็ต ของนักเรียนชั้น ม.6 อยู่ในระดับ 
 ดีเยี่ยม ของประเทศ ทุกปีการศึกษา  
 - ปีการศึกษา  2549–ปัจจุบัน ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน สถาบันอุดมศึกษา
 ของนักเรียน ชั้น ม.6 ครบ 100 % ทุกปีการศึกษา
 
โครงการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
   

    โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553  ที่เสนอให้ดำเนินการพัฒนากลุ่มโรงเรียนวิทยาศาตร์
 จุฬาภรณราชวิทยาลัยเป็น “โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค” โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
 ดังต่อไปนี้

  1.จำนวนห้องเรียนและจำนวนนักเรียนต่อห้องของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
รายการ
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
รวม
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
จำนวนห้องเรียน (ห้อง)
4
4
4
6
6
6
30
จำนวนนักเรียนต่อห้อง (คน)
24
24
24

24

24

24

-

จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน)
96
96
96
144
144
144
720

            2. จำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร นักเรียนได้รับค่าใช้จ่ายสนับสนุนสำหรับนักเรียนประจำ
  คนละ 84,000 บาทต่อปี

            3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่จำเป็นสำหรับโรงเรียนวิทยาศาตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
  ดังนี้

    3.1 ระบบโครงข่าย ICT ปีงบประมาณ 2555 จำนวนเงิน 5,000,000 บาท
    3.2 ปรับปรุงหอพักนักเรียน ปีงบประมาณ 2555 จำนวนเงิน 6,000,000 บาท
    3.3 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2555-2556 จำนวนเงิน 10,800,000 บาท
    3.4 อาคารหอสมุดและแหล่งการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2556 จำนวนเงิน 20,000,000 บาท
    3.5 ก่อสร้างอาคารหอพัก 1 หลัง ปีงบประมาณ 2558-2559 จำนวนเงิน 30,000,000 บาท
    3.6 งบประมาณปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร สถานที่ และครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2559-2561
        จำนวนเงิน 18,000,000 บาท

           รวมงบประมาณที่โรงเรียนวิทยาศาตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ได้รับปีงบประมาณ 2554-2561
  ประมาณ 507,160,000 บาท

 

นายสรยุทธ หนูเกื้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายสมพร ทิศเมือง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นางนิติมา มณีวิทย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นางทิพวรรณ ธังดิน
ปฎิบัติหน้าที่
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สทศ.
สสวท.
สกอ.
สพม.16
ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster