รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ     20 พฤษภาคม 2558 ครบรอบ 21 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล
      หน้าหลัก
      ประวัติโรงเรียน
      สัญลักษณ์โรงเรียน
      เพลงมาร์ช
      เยี่ยมชมโรงเรียน
      ทำเนียบผู้บริหาร
      คณะกรรมการสถานศึกษา
      ทีมงานบริหาร
      โครงสร้างการบริหาร
      นโยบายการจัดการศึกษา
      จุดเน้น 10 ประการ
      ประกันคุณภาพการศึกษา
      ข้อมูลและสารสนเทศ
      ฝ่ายบริหารวิชาการ
      ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
      ฝ่ายบริหารงานบุคคล
      ฝ่ายบริหารงบประมาณ
      ฝ่ายบริหารทั่วไป
      คณะกรรมการตรวจสอบ
             ภายในสถานศึกษา
      วิทยาศาสตร์
      คณิตศาสตร์
      ภาษาต่างประเทศ
      ภาษาไทย
      สังคมศึกษา ฯ
      สุขศึกษาและพลศึกษา
      ศิลปะ
      การงานอาชีพฯ
      สนับสนุนการสอน
   โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
    Education Hub Program
   โรงเรียนคู่แฝด
   ความร่วมมือกับโรงเรียน
          มหิดลวิทยานุสรณ์
   ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
         พี่เลี้ยง
   โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพ
         ผู้เรียน
      มาเลเซีย
      อินโดนีเซีย
      ญี่ปุ่น
      กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯ
      คณะกรรมการนักเรียน
      สมาคมผู้ปกครองและครู
      ชมรมนักเรียนเก่า
 
unique visitor
 

   
นางสาวสินีนาฏ ธรรมชาติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางยินดี ชูนวล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวมนัสรินทร์ บุญญคง
เลขานุการฝ่ายบริหารวิชาการ
 
 เอกสารดาวน์โหลดจากฝ่ายวิชาการ
 
 
 
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
 
 
 
นางสาวบุษรินทร์ จิตเส้ง
หัวหน้างานกลุ่มสาระการเรียนรู้
 
 
 
 
นางสาวธนิษฐา พันธ์สว่าง
รองหัวหน้างานกลุ่มสาระการเรียนรู้
 
     
นางมลิวัลย์ ปาณะศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
นายอนัน จันทรัตน์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
นายวิจิตร นิยมเดชา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
     
นางศุลยา สามัญ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
นางสาวปวันพัสตร์ เซ่งศรีส่ง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
นางสาวซีต้า ไรมันซา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
     
นางถนอมพร ปีนัง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
นายสุลตรณ์ หลังเกตุ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ
นายอภิรักษ์ สุขาเขิน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
     
นางสาวจริยา จิตตพงศ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
นางสาวมนัสรินทร์ บุญญคง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ
นางสาวรจณี รบบานา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
     
 
ว่าที่ ร.ต.ขจรจักษณ์ ภู่ร้อย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ
นางทิพวรรณ ธังดิน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพฯ
 
     
นายอัมพันธ์ บินอับดุลรามาน
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ
นายอิสรา สำเร
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพฯ
นายบีดีน ตาเดอิน
เจ้าหน้าที่เอกสาร
     
งานพัฒนาหลักสูตร
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานแนะแนว
นางสาวมนัสรินทร์ บุญญคง
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
นายดนุรุจ สามัญ
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นายแก้ว เตี้ยเล็ก
หัวหน้างานแนะแนว
     
งานทะเบียน
งานวัดผล
งานวิทยบริการ
นางคนึงนิตย์ ไชยมณี
หัวหน้างานทะเบียน
นายณัฐพล อำมาตย์วงศ์
หัวหน้างานวัดผล
นายสุลตรณ์ หลังเกตุ
หัวหน้างานวิทยบริการ
     
งานวิเทศสัมพันธ์
งานส่งเสริมความเป็นเลิศ
 
นายเชิดศักดิ์ หยีหรีม
หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์
นายสาธิต บัวดำ
หัวหน้างานส่งเสริมความเป้นเลิศฯ

 

     
โครงการพิเศษ
     
นางสาวซีต้า ไรมันซา
หัวหน้าโครงการโรงเรียน Education hub
นายอนัน จันทรัตน์
หัวหน้าโครงการส่งเสริมพัฒนา
โอลิมปิกวิชาการ สอวน.
นายภิโชติ เอียดเฉลิม
หัวหน้าโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
     
นางสาวนุสรา ดลระหมาน
หัวหน้าโครงการสวนพฤกษศาสตร์


ดร.สินีนาฏ ธรรมชาติ
หัวหน้าศูนย์โอลิมปิกวิชาการ
สอวน. ค่าย 1 วิชาฟิสิกส์


นายวิชัย บัวเนี่ยว
หัวหน้าศูนย์โอลิมปิกวิชาการ
สอวน. ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์


     

 

นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายสมพร ทิศเมือง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นางนิติมา มณีวิทย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายธรรมศักดิ์ ปานยิ่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นางสาวสินีนาฏ ธรรมชาติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กระทรวงศึกษาธิการ
สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สทศ.
สสวท.
สกอ.
สพม.16
ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster