รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ     20 พฤษภาคม 2558 ครบรอบ 21 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล
      หน้าหลัก
      ประวัติโรงเรียน
      สัญลักษณ์โรงเรียน
      เพลงมาร์ช
      เยี่ยมชมโรงเรียน
      ทำเนียบผู้บริหาร
      คณะกรรมการสถานศึกษา
      ทีมงานบริหาร
      โครงสร้างการบริหาร
      นโยบายการจัดการศึกษา
      จุดเน้น 10 ประการ
      ประกันคุณภาพการศึกษา
      ข้อมูลและสารสนเทศ
      ฝ่ายบริหารวิชาการ
      ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
      ฝ่ายบริหารงานบุคคล
      ฝ่ายบริหารงบประมาณ
      ฝ่ายบริหารทั่วไป
      คณะกรรมการตรวจสอบ
             ภายในสถานศึกษา
      วิทยาศาสตร์
      คณิตศาสตร์
      ภาษาต่างประเทศ
      ภาษาไทย
      สังคมศึกษา ฯ
      สุขศึกษาและพลศึกษา
      ศิลปะ
      การงานอาชีพฯ
      สนับสนุนการสอน
   โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
    Education Hub Program
   โรงเรียนคู่แฝด
   ความร่วมมือกับโรงเรียน
          มหิดลวิทยานุสรณ์
   ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
         พี่เลี้ยง
   โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพ
         ผู้เรียน
      มาเลเซีย
      อินโดนีเซีย
      ญี่ปุ่น
      กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯ
      คณะกรรมการนักเรียน
      สมาคมผู้ปกครองและครู
      ชมรมนักเรียนเก่า
 
unique visitor
 

     
นางมลิวัลย์ ปาณะศรี
(เคมี)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
     
นางศุลยา สามัญ
(ชีววิทยา)
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
     
นายกิตตินันท์ ท่าชะมวง
(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
หัวหน้าพนักงานวิทยาศาสตร์
     
นางสาวสินีนาฏ ธรรมชาติ
(ฟิสิกส์)
นางยินดี ชูนวล
(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
น.ส.จันทรวรรณ พันธ์สุริย์ฉาย
(ชีววิทยา)
     
นางคนึงนิตย์ ไชยมณี
(ชีววิทยา)
นางรุจิรา บินตำมะหงง
(วิทยาศาตร์ทั่วไป)
นายณัฐพล อำมาตย์วงศ์
(ฟิสิกส์)
     
นางศรินยา สวาหลัง
(เคมี)
นางสาวบุษรินทร์ จิตเส้ง
(ชีววิทยา)
นางสาวธนิษฐา พันธ์สว่าง
(เคมี)
     
นางกัญญ์ณพัชร์ เพิ่มพูล
(ชีววิทยา)
นายสาธิต บัวดำ
(เคมี)
นางสูใบด๊ะ หลงจิ
(ชีววิทยา)
     
นางสาวผาณิดา แลหมัน
(ฟิสิกส์)
นางสาวนาถยา พรหมช่วย
(ฟิสิกส์)
นางเยาวภา หนูจันทร์
(ชีววิทยา)
พนักงานวิทยาศาสตร์
     
นางสาวพัทธนันท์ โต๊ะปลัด
(เคมี)
พนักงานวิทยาศาสตร์
นางสาวมารีย๊ะ เกาะกลาง
(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
พนักงานวิทยาศาสตร์
นางสาวนงรัตน์ ขวดปลอด
(ชีววิทยา)
พนักงานวิทยาศาสตร์
     
นางสาวชาลินิ บูนำ
(ฟิสิกส)
พนักงานวิทยาศาสตร์
นางสาววราภรณ์ นิยมเดชา
(เคมี)
นางเขมิกา ทองสี
(ฟิสิกส)
     
นายนที ทองดำ
(FABLAB)
นางสาวนุสรา ดลระหมาน
(ชีววิทยา)
นางสาวซูวัยบะฮ์ หมาดมานัง
(เคมี)
พนักงานวิทยาศาสตร์

     
 
นายศิรชัช จันทร์ทองพูน
(ฟิสิกส)
 
     
     
นายวิชัย บัวเนี่ยว
(คอมพิวเตอร์)
     
นางสาวรุ่งนภา บุญธรรม
(คอมพิวเตอร์)
นางนริศรา ไชยอัษฎาพร
(คอมพิวเตอร์)
นายอิสรา สำเร
(คอมพิวเตอร์)
     
 
นายจิรายุทธ แสงสิน
(คอมพิวเตอร์)
 
นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายสมพร ทิศเมือง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นางนิติมา มณีวิทย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายธรรมศักดิ์ ปานยิ่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สทศ.
สสวท.
สกอ.
สพม.16
ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster