รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ     20 พฤษภาคม 2558 ครบรอบ 21 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล
      หน้าหลัก
      ประวัติโรงเรียน
      สัญลักษณ์โรงเรียน
      เพลงมาร์ช
      เยี่ยมชมโรงเรียน
      ทำเนียบผู้บริหาร
      คณะกรรมการสถานศึกษา
      ทีมงานบริหาร
      โครงสร้างการบริหาร
      นโยบายการจัดการศึกษา
      จุดเน้น 10 ประการ
      ประกันคุณภาพการศึกษา
      ข้อมูลและสารสนเทศ
      ฝ่ายบริหารวิชาการ
      ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
      ฝ่ายบริหารงานบุคคล
      ฝ่ายบริหารงบประมาณ
      ฝ่ายบริหารทั่วไป
      คณะกรรมการตรวจสอบ
             ภายในสถานศึกษา
      วิทยาศาสตร์
      คณิตศาสตร์
      ภาษาต่างประเทศ
      ภาษาไทย
      สังคมศึกษา ฯ
      สุขศึกษาและพลศึกษา
      ศิลปะ
      การงานอาชีพฯ
      สนับสนุนการสอน
   โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
    Education Hub Program
   โรงเรียนคู่แฝด
   ความร่วมมือกับโรงเรียน
          มหิดลวิทยานุสรณ์
   ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
         พี่เลี้ยง
   โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพ
         ผู้เรียน
      มาเลเซีย
      อินโดนีเซีย
      ญี่ปุ่น
      กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯ
      คณะกรรมการนักเรียน
      สมาคมผู้ปกครองและครู
      ชมรมนักเรียนเก่า
 
unique visitor
 

ทำเนียบประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายนำชัย กฤษณาสกุล
        2547 - 2551
นายวรรโณ เวชศาสตร์
       2551 - 2560
นายพุทธิกร เกษตรสุนทร
       2560 - 2560
นายวรรโณ เวชศาสตร์
       2561 - ปัจจุบัน

 
รายนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
29 มีนาคม 2561 - 28 มีนาคม 2564
 
     
นายวรรโณ เวชศาสตร์
ประธานกรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
นายอะหมาด หลงจิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสมศักดิ์ สุทธินนท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
     
ดร.นัฐดา จิเบ็ญจะ
กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
ดร.พีรนาฏ คิดดี
กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร
กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
     
นายร่มหลี สุมาลี
กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
ร.ต.อ.กิตติกร สมใจ
กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
นายมูฮัมหมัด ใบกาเด็ม
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
     
นายนุกูล สุยวานิช
กรรมการผู้แทน อปท.
นายพนาดร ชูภักดี
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า.
พระครูสุนทรธรรมนิเทศก์
กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
     
นายยะโกบ หาโส๊ะ
กรรมการผู้แทนองค์กรอิสลาม
นายแก้ว เตี้ยเล็ก
กรรมการผู้แทนครู
นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว
กรรมการและเลขานุการ
(ผอ.ร.ร.จ.ภ.สตูล)
 


นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายสมพร ทิศเมือง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นางนิติมา มณีวิทย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายธรรมศักดิ์ ปานยิ่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นางสาวสินีนาฏ ธรรมชาติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กระทรวงศึกษาธิการ
สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สทศ.
สสวท.
สกอ.
สพม.16
ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster