รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ     20 พฤษภาคม 2558 ครบรอบ 21 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล
      หน้าหลัก
      ประวัติโรงเรียน
      สัญลักษณ์โรงเรียน
      เพลงมาร์ช
      เยี่ยมชมโรงเรียน
      ทำเนียบผู้บริหาร
      คณะกรรมการสถานศึกษา
      ทีมงานบริหาร
      โครงสร้างการบริหาร
      นโยบายการจัดการศึกษา
      ประกันคุณภาพการศึกษา
      ข้อมูลและสารสนเทศ
      ฝ่ายบริหารวิชาการ
      ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
      ฝ่ายบริหารงานบุคคล
      ฝ่ายบริหารงบประมาณ
      ฝ่ายบริหารทั่วไป
      คณะกรรมการตรวจสอบ
             ภายในสถานศึกษา
      วิทยาศาสตร์
      คณิตศาสตร์
      ภาษาต่างประเทศ
      ภาษาไทย
      สังคมศึกษา ฯ
      สุขศึกษาและพลศึกษา
      ศิลปะ
      การงานอาชีพฯ
      สนับสนุนการสอน
   โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
    Education Hub Program
   โรงเรียนคู่แฝด
   ความร่วมมือกับโรงเรียน
          มหิดลวิทยานุสรณ์
   ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
         พี่เลี้ยง
   โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพ
         ผู้เรียน
      มาเลเซีย
      อินโดนีเซีย
      ญี่ปุ่น
      กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯ
      คณะกรรมการนักเรียน
      สมาคมผู้ปกครองและครู
      ชมรมนักเรียนเก่า
 
unique visitor
 

 
นายธรรมศักดิ์ ปานยิ่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นางเพ็ญนภา รัตโนดม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
นางสาวอลิตา เจ๊ะง๊ะ
หัวหน้างานสารบรรณ
นางสาวอลิตา เจ๊ะง๊ะ
หัวหน้างานสำนักงาน
ผู้อำนวยการ

นายอัมพันธ์ บินอับดุลรามาน
หัวหน้างานอาคารสถานที่
และสภาพแวดล้อม
     
นายฮูเส็น ยาประจันทร์
หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน
นางสาวมาซีเต๊าะ จงรักษ์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายวุฒินันท์ สามัญ
หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา
     
นางสาวพรอุมา พิทัก
หัวหน้างานโภชนาการ
นายอาซัลลี ฮะยีบิลัง
หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน
นายกิตตินันท์ ท่าชะมวง
หัวหน้างานซักรีด
     
 
 
 
นางรุจิรา บินตำมะหงง
หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน
 
     

นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายสมพร ทิศเมือง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นางนิติมา มณีวิทย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายธรรมศักดิ์ ปานยิ่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สทศ.
สสวท.
สกอ.
สพม.16
ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster