รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ             20 พฤษภาคม 2557 ครบรอบ 20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล
      หน้าหลัก
      ประวัติโรงเรียน
      สัญลักษณ์โรงเรียน
      เพลงมาร์ช
      เยี่ยมชมโรงเรียน
      ทำเนียบผู้บริหาร
      คณะกรรมการสถานศึกษา
      ทีมงานบริหาร
      โครงสร้างการบริหาร
      นโยบายการจัดการศึกษา
      จุดเน้น 10 ประการ
      ประกันคุณภาพการศึกษา
      ข้อมูลและสารสนเทศ
      ฝ่ายบริหารวิชาการ
      ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
      ฝ่ายบริหารงานบุคคล
      ฝ่ายบริหารงบประมาณ
      ฝ่ายบริหารทั่วไป
      คณะกรรมการตรวจสอบ
             ภายในสถานศึกษา
      วิทยาศาสตร์
      คณิตศาสตร์
      ภาษาต่างประเทศ
      ภาษาไทย
      สังคมศึกษา ฯ
      สุขศึกษาและพลศึกษา
      ศิลปะ
      การงานอาชีพฯ
      สนับสนุนการสอน
   โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
    Education Hub Program
   โรงเรียนมาตรฐานสากล
   โรงเรียนคู่แฝด
   ความร่วมมือกับโรงเรียน
          มหิดลวิทยานุสรณ์
   ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
         พี่เลี้ยง
   โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพ
         ผู้เรียน
      มาเลเซีย
      ญี่ปุ่น
      กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯ
      คณะกรรมการนักเรียน
      สมาคมผู้ปกครองและครู
      ชมรมนักเรียนเก่า
 
unique visitor
 

 
       ที่มาโครงการ
 
การดำเนินโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษา
ในภูมิภาค ( Education  Hub ) ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
เริ่มรับนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2553  จำนวน 25 คน
   
  1. ความเป็นมา (Background / Concept)
              สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการ
              โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค  Education  Hub
              (หลักสูตรนานาชาติ) โดยกำหนดให้มีการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดจำนวน  14  โรงเรียน
              ทั่วประเทศ เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลาง
              ทางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน  รวมทั้ง การวิจัยพัฒนาและการฝึกอบรมนานาชาติ
              ร่วมกันพัฒนาคุณภาพการจัดการมัธยมศึกษาให้มีความเป็นเลิศ สู่สากลและสามารถแข่งขัน
              ได้ในระดับนานาชาติ  และพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้
              ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนานาชาติ

              สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้คัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อม
              ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรปกติ ในระดับนานาชาติ
              รวมทั้งโรงเรียนที่อยู่ติดชายแดนที่มีศักยภาพในการรองรับนักเรียนจากประเทศเพื่อนบ้าน
              เข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนได้  ดังรายชื่อโรงเรียนต่อไปนี้

          1.1 โรงเรียนที่สามารถพัฒนาให้มีความพร้อมในการรองรับนักเรียนชาว
              ต่างประเทศที่ผู้ปกครองย้ายมาปฏิบัติงานในภูมิภาค จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่
                1.1.1 โรงเรียนโยธินบูรณะ  กรุงเทพมหานคร
              1.1.2 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
              1.1.3 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
              1.1.4 โรงเรียนสตรีภูเก็ต

         1.2  โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตชายแดนไทย ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน
              และมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน  จำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่
                1.2.1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
              1.2.2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
              1.2.3 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง
              1.2.4 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์  จังหวัดสงขลา
              1.2.5 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  จังหวัดเชียงราย
              1.2.6 โรงเรียนปทุมเทพพิทยาคาร จังหวัดหนองคาย
              1.2.7 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร  จังหวัดสุรินทร์
              1.2.8 โรงเรียนสรรพวิทยาคม  จังหวัดตาก
              1.2.9 โรงเรียนนารีนุกูล  จังหวัดอุบลราชธานี
              1.2.10 โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา  จังหวัดศรีษะเกษ

 

2. วัตถุประสงค์ ( Purpose / Goal / Objective )

       2.1เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
              ให้มีความเป็นเลิศสู่สากลและสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
       2.2 เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการจัด
              การศึกษาขั้นพื้นฐานนานาชาติ
       2.3 จัดตั้งศูนย์อัจฉริยภาพแห่งการเรียนรู้ (Excellent Learning Resource Center)
              จำนวน 2 ห้องเรียน ซึ่งประกอบไปด้วย วัสดุ – ครุภัณฑ์  ตามรายการ Shopping  List
       2.4 จัดทำหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษา เป็นหลักสูตรนานาชาติ
              สามารถเทียบโอนหน่วย  การเรียนรู้ ตามมาตรฐานหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา
       2.5 สร้างความร่วมมือกับนานาชาติทางวิชาการ  ด้านการมัธยมศึกษา
              และการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน  รวมทั้งการเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
              ประชุม สัมมนา ในเวทีสากล
       2.6 จัดค่ายทางวิชาการ  นานาชาติ  เพื่อให้ครู  นักเรียน  ผู้บริหาร  และบุคลากร
              ทางการศึกษา ได้แสดงผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
       2.7 เชื่อมสายใยสานสัมพันธไมตรี  กระชับสายสัมพันธ์มิตรภาพไร้พรมแดน
  3. หลักสูตร (Curriculum)  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
              ใช้หลักสูตรวิทย์-คณิต 2 ภาษา Science-Math Bilingual Program (SMBP)
  4. ผู้เรียน (Learners  Students) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
       กลุ่มนักเรียนชาวต่างชาติ  (Foreign Students) แนวตะเข็บชายแดนของจังหวัด
              สตูล  และนักเรียนไทยทั่วประเทศเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  คือ  ชั้น ม.1-3
              (Grade 7 – 9) จำนวน 25 คน เริ่มรับนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2553
 
นายสรยุทธ หนูเกื้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายสมพร ทิศเมือง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายธรรมศักดิ์ ปานยิ่ง
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
โรงเรียน
กระทรวงศึกษาธิการ
สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สทศ.
สสวท.
สกอ.
สพม.16
ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster