คำสั่งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ที่ 236 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565